Preglej vse objave

Javni natečaj za delovno mesto Notranji revizor podsekretar – Vodja Medobčinske notranje revizije

Interesno področje: Splošne zadeve
Datum objave:

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju: ZJU) in 14. člena Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell`Istria« (Uradni list RS, št. 94/21 in Uradne objave Občine Izola, št. 11/21), Župan Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper objavlja javni natečaj za zasedbo enega prostega uradniškega delovnega mesta:

Notranji revizor podsekretar – Vodja Medobčinske notranje revizije

v Medobčinski notranji reviziji v Medobčinski upravi Istre – Amministrazione intercomunale dell’Istria (m/ž), za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • najmanj specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali najmanj magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja),
 • najmanj 6 let delovnih izkušenj,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega znanja slovenščine),
 • opravljen izpit za državnega notranjega revizorja,
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • uporabniško znanje za delo z računalnikom (urejevalnik besedil, delo s preglednicami),
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • zaželeno: opravljen izpit za preizkušenega državnega notranjega revizorja.

Kot pogoj 6 let delovnih izkušenj se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe (tarifni razred VII/2), ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec (status javnega uslužbenca) pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo v skladu z določili 54. člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03 s spremembami).

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti navedeno usposabljanje, na katero ga bo napotil župan, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU.

Delovne naloge, ki se izvajajo v okviru Medobčinske uprave Istre – Amministrazione intercomunale dell’Istria (v nadaljevanju: MU Istra) za Mestno občino Koper, Občino Piran, Občino Izola in Občino Ankaran, obsegajo:

 • vodenje, načrtovanje, organiziranje, usmerjanje, usklajevanje in nadziranje dela v organizacijski enoti,
 • vodenje izvajanja nalog pri pripravi in izvajanju občinskega proračuna, rebalansa proračuna ter poročila o realizaciji proračuna iz delovnega področja organizacijske enote,
 • izvajanje notranjega revidiranja in svetovanje o obvladovanju tveganj, notranjih kontrolah in postopkih vodenja,
 • zagotavljanje neodvisnega preverjanja sistemov finančnega poslovodenja in kontrol, z namenom zagotavljanja spoštovanja načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti pri delovanju občine in proračunskih uporabnikov, katerih ustanoviteljica je občina oziroma v katerih ima občina delež ali sofinancira njihovo dejavnost,
 • pripravljanje metodologije za delo notranje revizije, ki omogoča uvajanje sodobnih revizijskih metod in tehnik v prakso,
 • dolgoročno načrtovanje revizij,
 • letno načrtovanje revizij,
 • določanje revizijskih tehnik in metod vzorčenja,
 • določanje revizijskih ciljev,
 • preizkušanje, preiskovanje in vrednotenje podatkov in informacij s področja notranjih kontrol pri posameznih revizijah,
 • izdelovanje in zbiranje revizijskega gradiva pri posameznih revizijah,
 • pregledovanje in odobritve predlogov revizijskih poročil in priporočil za izboljšanje notranjih kontrol,
 • sodelovanje pri razčiščevalnih sestankih z vodstvom revidirane enote,
 • izdelovanje dokončnih revizijskih poročil in priporočil,
 • spremljanje izvajanja revizijskih priporočil,
 • izdelovanje predpisanih poročil,
 • sodelovanje z uradom za nadzor proračuna in računskim sodiščem in drugimi institucijami,
 • zagotavljanje kakovosti dela notranjih revizorjev,
 • poročanje o svojih ugotovitvah županom Mestne občine Koper, Občine Piran, Občine Izola in Občine Ankaran,
 • informiranje javnih uslužbencev iz organizacijske enote o odločitvah vodstva občin ustanoviteljic MU Istra, ki so pomembne za delo javnih uslužbencev v organizacijski enoti,
 • opravljanje drugih nalog v okviru svojih pravic, dolžnosti in odgovornosti v skladu s predpisi ter po nalogu župana oziroma direktorja občinske uprave.

Prijava na javni natečaj mora vsebovati:

 1. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, pridobljen strokovni naslov ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja zahtevanih 6 let delovnih izkušenj (z navedbo datuma začetka in konca opravljanja dela, opis dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oz. dela),
 3. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja visoke ravni aktivnega znanja slovenščine,
 4. izjavo o izpolnjevanju pogoja opravljenega izpita za državnega notranjega revizorja,
 5. izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv oziroma izjavo o opravljenem drugem ustreznem izpitu (v kolikor ga kandidat ima),
 6. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja uporabniškega znanja za delo z računalnikom,
 7. navedbo izpolnjevanja zaželenega pogoja: opravljen izpit za preizkušenega državnega notranjega revizorja (v kolikor ga kandidat ima),
 8. izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • prostovoljno soglaša za zbiranjem in obdelavo v izjavi/prijavi navedenih osebnih podatkov, izključno za namen izvedbe predmetnega javnega natečaja,
 1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Koper pridobitev podatkov iz druge in tretje alineje 8. točke javnega natečaja iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidate prosimo, da prijavo vložijo tako, da izpolnijo priloženi obrazec, ki vsebuje vse potrebne podatke za popolno prijavo. Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav in izpolnjenega obrazca, razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov. Delovne izkušnje, izobrazba in izpolnjevanje ostalih pogojev se dokazujejo z verodostojnimi listinami. Za preverjanje izpolnjevanja pogojev znanja uradnega jezika se upoštevajo področni predpisi in interni akti.

Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri, sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom z razveznim oziroma odložnim pogojem, da izbrani kandidat uspešno opravi poskusno delo v trajanju šestih mesecev. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu Notranji revizor podsekretar – Vodja Medobčinske notranje revizije v Medobčinski notranji reviziji opravljal v uradniškem nazivu Notranji revizor podsekretar (I. karierni razred, III. stopnja naziva).

Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu MU Istra, na izpostavah oz. dislociranih enotah MU Istra, na območju občin ustanoviteljic MU Istra, na terenu ter v drugih uradnih prostorih, kjer MU Istra opravlja svoje delo.

Kandidat vloži prijavo (s priloženim obrazcem – vlogo za zaposlitev z izjavo o izpolnjevanju pogojev za delovno mesto) v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava na javni natečaj za delovno mesto: Notranji revizor podsekretar – Vodja Medobčinske notranje revizije« in sicer v roku 30 dni od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Informacije o izvedbi javnega natečaja dajeta Bogdana Novak in Katja Turk, zaposleni v Oddelku za organizacijo in kadre Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-209. Kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, se ne uvrstijo v izbirni postopek, o čemer se vsakemu kandidatu izda sklep. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.