Preglej vse objave

Javni natečaj za delovno mesto – Občinski redar pripravnik

Interesno področje: Splošne zadeve
Datum objave:

Občinski redar pripravnik v Medobčinskem redarstvu v Medobčinski upravi Istre – Amministrazione intercomunale dell’Istria (m/ž)
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • najmanj srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba ali najmanj srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba,
 • najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • znanje uradnega jezika (srednja raven aktivnega znanja slovenščine in višja raven znanja jezika narodne skupnosti – italijanščine),
 • uporabniško znanje za delo z računalnikom (urejevalnik besedil, delo s preglednicami),
 • vozniški izpit B kategorije,
 • zaželeno vozniški izpit A kategorije,
 • zdravstvena sposobnost za delo občinskega redarja,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

V skladu z 22. členom Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17) sklene pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto občinski redar pripravnik kandidat, ki še nima opravljenega strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva. Občinski redar pripravnik mora opraviti preizkus znanja, na katerega ga bo napotil predstojnik, najkasneje eno leto po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti navedeno usposabljanje, na katero ga bo napotil župan, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe (V. stopnja), ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec (status javnega uslužbenca) pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Delovne naloge, ki se izvajajo v okviru Medobčinske uprave Istre – Amministrazione intercomunale dell’Istria (v nadaljevanju: MU Istra) za Mestno občino Koper, Občino Piran, Občino Izola in Občino Ankaran, v okviru lokacije dela oz. Izpostave Koper, Izpostave Piran, Izpostave Izola in Izpostave Ankaran, obsegajo:

 • usposabljanje za samostojno opravljanje nalog občinskega redarstva,
 • strokovno usposabljanje za opravo preizkusa znanja,
 • sodelovanje pri izvajanju nalog v medobčinskem operativnem centru,
 • izvajanje drugih nalog s področja občinskega redarstva,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

Prijava na javni natečaj mora vsebovati:

 1. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, pridobljen strokovni naslov ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja zahtevanih 6 mesecev delovnih izkušenj (z navedbo datuma začetka in konca opravljanja dela, opis dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oz. dela),
 3. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja srednje ravni aktivnega znanja slovenščine,
 4. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja višje ravni znanja jezika narodne skupnosti – italijanščine, kjer mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno,
 5. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja uporabniškega znanja za delo z računalnikom,
 6. navedbo podatkov o izpolnjevanju pogoja vozniškega izpita B kategorije,
 7. navedbo podatkov o izpolnjevanju zaželenega pogoja vozniškega izpita A kategorije (v kolikor ga kandidat ima),
 8. izjavo o izpolnjevanju pogoja zdravstvene sposobnosti za delo občinskega redarja,
 9. izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • prostovoljno soglaša za zbiranjem in obdelavo v izjavi/prijavi navedenih osebnih podatkov, izključno za namen izvedbe predmetnega javnega natečaja,
 1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Koper pridobitev podatkov iz druge in tretje alineje 9. točke javnega natečaja iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidate prosimo, da prijavo vložijo tako, da izpolnijo priloženi obrazec, ki vsebuje vse potrebne podatke za popolno prijavo. Ustreznost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav in izpolnjenega obrazca, razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja ustreznosti kandidatov. Delovne izkušnje, izobrazba in izpolnjevanje ostalih pogojev se dokazujejo z verodostojnimi listinami. Za preverjanje izpolnjevanja pogojev znanja uradnega jezika se upoštevajo področni predpisi in interni akti. Preverjanje ustreznosti kandidatov se bo lahko ugotavljalo tudi na podlagi psihološkega testiranja.

Izbrani kandidat bo pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi napoten na predhodni zdravniški pregled z namenom potrditve izpolnjevanja pogoja zdravstvene sposobnosti za delo občinskega redarja.

Z izbranim kandidatom (5 prostih mest) bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom z razveznim oziroma odložnim pogojem, da izbrani kandidat uspešno opravi poskusno delo v trajanju šestih mesecev in da uspešno opravi preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva najkasneje eno leto po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi. Izbrani kandidat bo imenovan v uradniški naziv Občinski redar III (V. karierni razred, XV. stopnja naziva).

Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu MU Istra, na lokacijah oz. dislociranih enotah MU Istre, na območju občin ustanoviteljic MU Istra, na terenu ter v drugih uradnih prostorih, kjer MU Istra opravlja svoje delo. Delo na delovnem mestu Občinski redar pripravnik je več izmensko (zjutraj, popoldan, ponoči), v gibljivem, nestalnem urniku.

Kandidat vloži prijavo (s priloženim obrazcem – vlogo za zaposlitev z izjavo o izpolnjevanju pogojev za delovno mesto) v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava na javni natečaj za delovno mesto: Občinski redar pripravnik« in sicer v roku 15 dni od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Informacije o izvedbi javnega natečaja dajeta Bogdana Novak in Katja Turk, zaposleni v Oddelku za organizacijo in kadre Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-209. Kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, se ne uvrstijo v izbirni postopek, o čemer se vsakemu kandidatu izda sklep. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.