09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni natečaj za izbor spominka Mestne občine Koper za leto 2013

Interesno področje:
Rok prijave: 25. 4. 2013
Datum objave:

1.    PREDMET JAVNEGA NATEČAJA je izbor spominka Mestne občine Koper za leto 2013.

 

2.      POGOJI IN MERILA:

Na natečaj se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe. Vsak prijavitelj lahko sodeluje z večjim številom spominkov, za vsak natečajni predlog mora posebej dostaviti vso dokumentacijo, ki je navedena v besedilu dokumentacije javnega natečaja.

 

Na natečaju lahko sodelujejo samo spominki, ki prepoznavno in izvirno predstavljajo:

  • Mestno občino Koper, mesto, zaledje,
  • kulturno in naravno dediščino,
  • tradicijo in sodobno ustvarjalnost,
  • turistično dejavnost,
  • so v fazi dokončanega izdelka.

Prispele spominke bo ocenjevala tri članska strokovna ocenjevalna komisija v skladu z naslednjimi merili:

  1. Dediščinska vrednost spominka;
  2. Produkcija in trženja spominka;
  3. Likovno estetska vrednost spominka;
  4. Izvirnost spominka.

Strokovna ocenjevalna komisija pri ocenjevanju upošteva ves prispeli material: skice, tekstovne obrazložitve, fotografije in spominek. Administrativne in ostale postopke vezane na sprejem prijav vodi koordinator javnega natečaja imenovan s strani župana. Koordinator javnega natečaja ni član strokovne ocenjevalne komisije.

Ocenjevanje prijavljenih spominkov bo anonimno.


3.     
Nagrada in NJENA vrednost:

Najbolje ocenjeni spominek ocenjen s strani ocenjevalne komisije, bo Mestna občina Koper odkupila v ustreznih količinah v višini do 1.500 EUR (z DDV) za promocijske namene.

Strokovna ocenjevalna komisija podeli le prvo nagrado. Komisija si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, v kolikor oceni, da nihče izmed prijavljenih spominkov ne dosega primernega standarda.

Strokovna ocenjevalna komisija bo zmagovalnemu spominku podelila naziv »Spominek Mestne občine Koper za leto 2013«, ki se ga kot takega lahko tudi ustrezno označi.

4.      Rok IN NAČIN ODDAJE prijav:

Prijava na javni natečaj mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del dokumentacije. Prijava mora vsebovati dokončan izdelek (spominek), 2 fotografiji spominka, izpolnjen prijavni obrazec z vsemi zahtevanimi podatki, vsebinsko obrazložitev in priloge ter izpolnjeno prijavo o avtorstvu. Skupaj s prijavo mora prijavitelj oddati ustrezno embaliran in označen izdelek.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici oz. v ustrezni embalaži, z oznako »NE ODPIRAJ – Anonimni javni natečaj – Spominek MOK 2013«. Na prijavljenemu spominku ne sme biti nobenih oznak, na podlagi katerih bi strokovna ocenjevalna komisija lahko razbrala identiteto prijavitelja. Vsaka prijava na javni natečaj bo pri ocenjevanju obravnavana skozi dodeljeno šifro.

Vsebinska obrazložitev prijavljenega spominka bo skupaj s spominkom in dodeljeno šifro predana strokovni ocenjevalni komisiji.

Prijavitelji morajo svoje prijave vključno s spominkom oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 25. aprila 2013 na naslov Mestna občina Koper (Turistična organizacija Koper), Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene, ustrezno embalirane in pravočasno oddane. Oddaja prijav pomeni, da prijavitelj sprejema pogoje in merila javnega natečaja.

5.      DATUM ODPIRANJA PRIJAV IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA NATEČAJA:

Prijavnice, spominki in vsebinske obrazložitve z dodeljeno šifro, bodo do odločitve strokovne ocenjevalne komisije shranjene pri koordinatorju javnega natečaja. Po odločitvi strokovne ocenjevalne komisije bo Mestna občina Koper obvestila o izbiri vse prijavitelje, in sicer najkasneje 30. dan po sprejemu odločitve. Odpiranje prijav ne bo javno.

Razglasitev rezultatov natečaja bo javna. Mestna občina Koper bo pripravila tudi razstavo vseh prijavljenih spominkov na natečaj. Na razstavo bodo uvrščeni le izdelki prijaviteljev, ki jih bodo prijavitelji oddali pod pogoji javnega natečaja. Rezultati javnega natečaja bodo objavljeni tudi na spletni strani www.koper.si.

Po zaključenem postopku javnega natečaja in koncu razstave spominkov bo Mestna občina Koper prijaviteljem na njihovo izrecno željo vrnil vzorce predloženih izdelkov, sama pa ohranila kopije oz. fotografije le-teh, razen prvonagrajenega spominka, ki ostane trajno v arhivu Mestne občine Koper.

Mestna občina Koper si pridržuje pravico, da nagrajenega spominka ne odkupi, če se naknadno ugotovi, da avtor ne izpolnjuje vseh pogojev iz natečaja oz. je pri prijavi posredoval neresnične podatke. Mestna občina Koper s podelitvijo nagrad spominka ne odkupuje avtorskih pravic nad izdelki.

6.      KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO DOKUMENTACIJO

Dokumentacija in prijavnica je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji pa jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Dodatne informacije dobite na Turistični organizaciji Koper, Peter Žudič, telefon 05/6646-216.