Zapri
19. 02. 2024 Objavljena stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve OPN-ja Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni natečaj za izbor umetniškega dela na otočku v obmorskem parku Žusterna

Interesno področje: Kultura
Datum objave:

Na podlagi 79č. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 49/20 – ZIUZEOP, 3/22 – Zdeb, v nadaljevanju: ZUJIK) ter v skladu z 9. členom Pravilnika o izvedbi javnega natečaja za izbiro umetniških del v javnih investicijskih projektih (Uradni list RS, št. 9/18, v nadaljevanju: Pravilnik) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) se objavi naslednji

Javni natečaj za izbor umetniškega dela na otočku v obmorskem parku Žusterna   

 1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega natečaja:

Predmetni javni natečaj izvaja Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju: MOK) v svojem imenu in za svoj račun.
MOK vabi vse zainteresirane prijavitelje, da predložijo prijavo, skladno z zahtevami iz predmetne dokumentacije.

 1. Predmet javnega anonimnega natečaja:

Predmet javnega natečaja je izbor umetniškega dela v sklopu investicijskega projekta v Obmorskem parku Žusterna.
Namen javnega natečaja je upodobitev spomina na »Kozji« otok Capris, in sicer v novem Obmorskem parku Žusterna, kjer je v projektni zasnovi že oblikovan otoček.

Nastanek Kopra in izvor njegovega prvotnega imena segata v pradavnino: Aegida je grško-tračansko ime, ki spominja na egido (ščit) grške boginje modrosti in znanja Atene. Po legendi naj bi se Atena hudo sprla s Pozejdonom in nato pred njegovim preganjanjem pobegnila prav v te kraje. Med spopadom obeh božanstev naj bi Atenin ščit, prevlečen s kozjo kožo, padel v morje, boginjino rotenje pa naj bi tako ganilo Zeusa, da je njeno egido spremenil v kleč. In če otok pogledate od daleč ali z višine, je prav zares podoben na morju počivajočemu ščitu.

Staro rimsko ime mesta, Capris, naj bi izhajalo iz dejstva, da so na otoku, kjer sprva ni bilo naselbine, redili koze. Po vsej verjetnosti so prav Rimljani prvi poselili del nizkega skalnatega otočka, na katerem je pozneje zrasel Koper.

Cilj javnega natečaja je postavitev sodobne skulpture koze oziroma koz v bronu oziroma drugem predlaganem materialu na otoček. Z novo postavljeno skulpturo se zasleduje cilj nastanka referenčne točke mesta s slikovitim ozadjem za ustvarjanje fotografskih utrinkov na območju Mestne občine Koper. 

 1. Arhitekturne podlage oziroma načrti, ki celovito predstavijo lokacijo:

Sestavni del razpisne dokumentacije je situacija območja in tloris dela Obmorskega parka Žusterna, kjer naj bi se umestilo umetniško delo.

 • Priloga 1: Simulacija končnega izgleda otočka.
 • Priloga 2: Skica otočka.
 1. Predvideno število odkupov umetniških del za projekt:

Javni natečaj opredeljuje odkup 1 (enega) umetniškega dela, v okviru izvedbe anonimnega javnega natečaja.

 1. Kriteriji za presojo umetniške kakovosti predlaganih del in primernosti njihove umestitve v prostor:

Prejete prijave (Obrazec 2 s pripadajočimi prilogami) bo ocenjevala strokovna komisija na podlagi naslednjih kriterijev:

 • Formalni kriteriji:
 • upoštevanje identitete Mestne občine Koper in njene zgodovine (0-5 točk),
 • upoštevanje časovnih rokov in izvedljivost (0-5 točk),
 • finančna ustreznost predlagane idejne rešitve (0-5 točk).
 • Vsebinski kriteriji:
 • kakovost, originalnost in ustreznost prijavljenih del v okviru predlagane tematike (0-15 točk);
 • ustrezna izvedba del v predpisanih zvrsti – kiparstvo (0-10 točk);
 • prijavljeno delo dopolnjuje in celovito zaokroža prostorsko ureditev (0-10 točk);

Skupaj je možno doseči največ 50 točk.

 1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:

Prijavitelji so lahko pravne ali fizične osebe, ki se udeležijo natečaja s svojimi natečajnimi predlogi umetniških del, in za izdelavo prijavljenega dela, morajo izpolnjevati spodaj navedene pogoje ter formalne in vsebinske kriterije javnega natečaja iz 5. točke besedila javnega natečaja.

Prijavitelj mora v prijavi navesti, kdo je avtor oziroma so avtorji umetniškega dela. Za umetniško delo, ki je delo več avtorjev, se mora predložiti dogovor, s katerim so opredeljena medsebojna avtorska razmerja oziroma delež posameznih soavtorjev. Avtor lahko določi, ali naj se pri objavi umetniškega dela navede njegovo avtorstvo in s kakšno oznako. Če je prijavitelj skupina fizičnih oseb, mora taka skupina določiti predstavnika skupine.

Kot prijavitelj ali avtor del ne sme nastopati oseba, ki:

 • je razpisovalec javnega natečaja ali skrbnik za izvedbo javnega natečaja,
 • je izdelala ali sodelovala pri izdelavi javnega natečaja,
 • je bila imenovana za člana strokovne komisije,
 • je med javnim natečajem delodajalec članu strokovne komisije,
 • je med javnim natečajem lastnik ali solastnik družbe, v kateri dela član strokovne komisije,
 • oziroma je poslovodna oseba druge organizacije.

Prijavitelj lahko prijavi več umetniških del, vendar mora za vsako umetniško delo izpolniti in oddati ločeno prijavo. Prijavitelj prijavi predlog umetniškega dela (skico/idejo/zamisel), ki ga je dolžan, v primeru izbora, izdelati v naravni (prijavljeni) velikosti, v prijavljenih materialih, v skladu z oddanimi kopijami/skicami/fotografijami ter izpolnjenim in oddanim Obrazcem 2. 

 1. Najvišja končna vrednost umetniškega dela in znesek nagrad avtorjem:

Strokovna komisija med vsemi prijavami, ki izpolnjujejo pogoje in kriterije javnega natečaja, in so tako uvrščeni v postopek ocenjevanja, izbere eno umetniško delo.

Najvišja končna vrednost izdelave umetniškega dela, ki vključuje vse stroške izdelave izbranega umetniškega dela ter tudi znesek nagrade za avtorja (enega ali več) je največ 30.000,00 EUR bruto.

 1. Način, naslov in rok za predložitev prijav:

Prijavitelj odda prijavo v ovojnici (»zunanja ovojnica«), v kateri sta dve ločeni ovojnici, ki ne bosta z ničimer razkrivali identitete prijavitelja, na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.

»Zunanja« ovojnica mora biti označena s pripisom »PRIJAVA NA JAVNI NATEČAJ ZA IZBOR UMETNIŠKEGA DELA NA OTOČKU V OBMORSKEM PARKU ŽUSTERNA«.

»Notranji« ovojnici morata biti označeni s pripisom »Ovojnica 1 – NATEČAJNI POGOJI, OBRAZCI« in »Ovojnica 2 – PREDLOG UMETNIŠKEGA DELA«, obe pa morata biti opremljeni z isto štirimestno

šifro, ki jo določi prijavitelj.

 • V ovojnico 1 prijavitelj vloži Obrazec št. 1, ki vsebuje podatke prijavitelja.
 • V ovojnico 2 pa prijavitelj vloži Obrazec št. 2, ki vsebuje opis prijavljenega dela (predlagana cena, priložene fotografije oziroma skice prijavljenega dela, opis prijavljenega dela in izjava prijaviteljev).

Rok za predložitev prijav je 45 dni od dneva objave javnega natečaja, in sicer do vključno dne 20. 3. 2022. Po preteku roka za predložitev prijav, prijave ne bo več mogoče oddati ali umakniti.

Upoštevane bodo vse popolne prijave (izpolnjena Obrazec 1 in Obrazec 2 z vsemi zahtevanimi prilogami), ki bodo prispele pravočasno.

S podpisom Obrazca 1(prijavnica) prijavitelj potrjuje in sprejema pogoje ter kriterije javnega natečaja.

 1. Postopek odpiranja prejetih prijav

Prijave, prispele na javni natečaj, odpira skrbnik za izvedbo javnega natečaja. Skrbnik za izvedbo javnega natečaja odpre »zunanjo« ovojnico in ovojnico 1, preveri pravočasnost in popolnost prijav ter izpolnjevanje pogojev.

Prepozne in nepopolne prijave se neocenjene vrnejo prijaviteljem na podlagi podatkov iz ovojnice 1. Prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev in formalnih kriterijev javnega natečaja, se ne uvrsti v postopek ocenjevanja in se neocenjene vrnejo prijaviteljem. Preostale prijave se uvrstijo v postopek ocenjevanja.

O odpiranju prijav se sestavi zapisnik.

Skrbnik za izvedbo javnega natečaja predloži strokovni komisiji v ocenjevanje prijave umetniških del v ovojnicah 2. Strokovna komisija pregleda prijave umetniških del in jih oceni na podlagi kriterijev. ki so opredeljeni v 5. točki javnega natečaja, vključno z obrazložitvijo ocene. Strokovna komisija med prijavami, uvrščenimi v postopek ocenjevanja, izbere eno umetniško delo, in sicer tisto, ki je prejelo najvišje število točk. Če med prispelimi prijavami po oceni strokovne komisije ni primernih prijav, lahko strokovna komisija predlaga, da se postopek javnega natečaja ponovi, in strokovna komisija ne izbere nobenega izmed prijavljenih umetniških del. Strokovna komisija je pri svojih odločitvah samostojna in neodvisna.

Strokovna komisija sestavi poročilo o izbiri, ki za vsak prijavljen predlog, uvrščen v postopek ocenjevanja, obsega:

 • šifro prijave,
 • naziv/ime umetniškega dela, navedenega v prijavi,
 • strokovno oceno ter obrazložitev v skladu s kriteriji javnega natečaja,
 • vrstni red uvrstitve prijave v ocenjevalnem postopku.

Poročilo o izbiri podpišejo vsi člani strokovne komisije. Po končani izbiri se opravi identifikacija avtorjev. Anonimnost prijaviteljev se spoštuje, dokler strokovna komisija ne sprejme odločitve o izbiri.

Na podlagi izbire in identifikacije avtorjev strokovna komisija pripravi in posreduje predlog izbora umetniškega dela MOK, ki ga podpišejo vsi člani strokovne komisije. Predlog MOK vsebuje sestavine, ki so določene v petem odstavku 14. člena Pravilnika.

Če strokovna komisija ne izbere nobenega prijavljenega umetniškega dela, lahko predlaga, da se postopek ponovi. MOK na podlagi poročila o izbiri in predloga strokovne komisije izda obrazložen sklep o izbiri oziroma odloči, da se ne izbere nobeno umetniško delo. MOK je pri odločanju vezan na predlog strokovne komisije. Obvestilo o izbiri se objavi na isti način, kot je bil objavljen javni natečaj. MOK obvesti vse prijavitelje o izbiri.

MOK po objavi obvestila o izidu javnega natečaja predstavi izbrano umetniško delo z javno predstavitvijo umetniškega dela in objavo imen avtorjev v skladu z drugim odstavkom 11. člena Pravilnika. Sodelujoči avtor/avtorji s prijavo na javni natečaj soglašajo z javno predstavitvijo prijavljenih natečajnih del in objavo imen avtorjev v spremljajočih gradivih, publikacijah, v strokovnih ali drugih medijih, vseh informativnih in promocijskih materialih povezanih z izvedbo javnega natečaja.

Izbrano umetniško delo, v naravni (prijavljeni) velikosti, bo moral avtor izdelati predvidoma do 1. 6. 2022, kar bo natančneje opredeljeno v pogodbi z avtorjem.

Po končanem postopku javnega natečaja bo MOK prijavne obrazce umetniških del, ki ne bodo odkupljeni, vrnila prijaviteljem. Javnost ne more prisostvovati ocenjevanju in vrednotenju prijav ter sprejemanju poročila predlogov na strokovni komisiji.

 1. Navedba pristojne osebe za dajanje informacij:

Dokumentacija je od dneva objave javnega natečaja do izteka roka za oddajo prijav na voljo na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si).
Dodatne informacije sodelujoči na javnem natečaju dobijo na tel. št. 05/6646-219 oziroma pri pristojni osebi: Vesna Pajić (vesna.pajic@koper.si) (skrbnik natečaja).