Preglej vse objave

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Podsekretar – vodja Oddelka za finance in proračun in pomočnik vodje urada v Oddelku za finance in proračun v Uradu za finance in računovodstvo

Interesno področje: Finance
Datum objave:

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju: ZJU), Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper objavlja javni natečaj za zasedbo enega uradniškega delovnega mesta

 

PODSEKRETAR – VODJA ODDELKA ZA FINANCE IN PRORAČUN IN POMOČNIK VODJE URADA

v Oddelku za finance in proračun v Uradu za finance in računovodstvo

(m/ž) za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

 

Delovno mesto Podsekretar – vodja Oddelka za finance in proračun in pomočnik vodje urada v Oddelku za finance in proračun v Uradu za finance in računovodstvo je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu Podsekretar in Sekretar. Izbrani kandidat bo delo opravljal v nazivu Podsekretar.

 

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • najmanj specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/ specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali najmanj magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja,
 • najmanj 6 let delovnih izkušenj,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega znanja slovenščine in višja raven znanja jezika narodne skupnosti – italijanščine),
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (če ga je kandidat opravil, v nasprotnem primeru ga mora izbrani kandidat opraviti v zakonsko določenem roku),
 • uporabniško znanje za delo z računalnikom (urejevalnik besedil, delo s preglednicami),
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • komunikativnost, sposobnost timskega vodenja in sodelovanja pri timskem delu, organizacijske sposobnosti.

Kot pogoj 6 let delovnih izkušenj se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe (tarifni razred VII/2), ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec (status javnega uslužbenca) pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo v skladu z določili 54. člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03 s spremembami).

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti navedeno usposabljanje, na katero ga bo napotil župan, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU.

 

Delovno področje:

 • vodenje, načrtovanje, organiziranje, usmerjanje, usklajevanje in nadziranje dela v notranji organizacijski enoti,
 • pomoč pri vodenju, organiziranju in koordinaciji dela v organizacijski enoti in nadomeščanje vodje organizacijske enote v njegovi odsotnosti,
 • izvajanje podpornih nalog za Medobčinsko upravo Istra iz delovnega področja organizacijske enote,
 • izvajanje najzahtevnejših normativno pravnih, analitičnih in drugih strokovnih nalog s področja organizacijske enote,
 • vodenje terjatev in izterjave,
 • izvajanje finančnega pregleda pravnih poslov občine v skladu s predpisi,
 • vodenje enotnega zakladniškega računa občine,
 • vodenje davčnega poslovanja,
 • zbiranje in analiziranje pravnih virov in drugih podatkov za pripravo predpisov in splošnih aktov z delovnega področja organizacijske enote,
 • odločanje o zadevah z delovnega področja notranje organizacijske enote v skladu s pooblastili,
 • skrb za zakonitost poslovanja, dosledno izvajanje predpisov, zakonito in namensko porabo proračunskih sredstev v okviru notranje organizacijske enote,
 • pripravljanje aktov s področja dela organizacijske enote,
 • organiziranje operativnega finančnega poslovanja skladno z javno-finančnimi predpisi,
 • usklajevanje zadev s področja javne porabe in finančnega poslovanja,
 • pripravljanje gradiv za obravnavo na organih občine,
 • izvajanje postopkov javnih naročil z delovnega področja organizacijske enote,
 • sodelovanje v projektnih skupinah,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

Prijava na javni natečaj mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in področje izobrazbe, pridobljen strokovni naslov ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja zahtevanih 6 let delovnih izkušenj z navedbo datuma začetka in konca opravljanja dela, opis dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oz. dela,
 3. izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv oziroma izjavo o opravljenem drugem ustreznem izpitu (če ga kandidat ima),
 4. izjavo o izpolnjevanju pogoja visoke ravni aktivnega znanja slovenščine,
 5. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede višje ravni znanja jezika italijanske narodne skupnosti, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno,
 6. izjavo o izpolnjevanju pogoja uporabniškega znanja za delo z računalnikom,
 7. izjavo o izpolnjevanju drugih obveznih zahtev oz. znanj: komunikativnost, sposobnost timskega vodenja in sodelovanja pri timskem delu, organizacijske sposobnosti (z obrazložitvijo znanj in izkušenj),
 8. izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni

dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • prostovoljno soglaša za zbiranjem in obdelavo v izjavi/prijavi navedenih osebnih podatkov, izključno za namen izvedbe predmetnega javnega natečaja,
 1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Koper pridobitev podatkov iz druge in tretje alinee 8. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidate prosimo, da prijavo vložijo tako, da izpolnijo priloženi obrazec, ki vsebuje vse podatke, potrebne za popolno prijavo. Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav, razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov (lahko tudi s pisnim preizkusom). Delovne izkušnje, izobrazba in izpolnjevanje ostalih pogojev se naknadno dokazujejo z verodostojnimi listinami. Za preverjanje izpolnjevanja pogojev znanja uradnega jezika se upoštevajo področni predpisi in interni akti.

Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom z razveznim oziroma odložnim pogojem, da izbrani kandidat uspešno opravi poskusno delo v trajanju šestih mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v drugih uradnih prostorih ter na terenu.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava na javni natečaj za delovno mesto: »Podsekretar – vodja Oddelka za finance in proračun in pomočnik vodje urada« in sicer v roku 10 dni od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko je Mestna občina Koper prejela prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Informacije o izvedbi javnega natečaja dajeta Katja Turk in Bogdana Novak, zaposleni v Oddelku za organizacijo in kadre Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-209. Kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, se ne uvrstijo v izbirni postopek, o čemer se vsakemu kandidatu izda sklep. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.