Preglej vse objave

Javni razpis o oddaji nepremičnega premoženja Zobotehnični laboratorij

Interesno področje: Nepremičnine
Datum objave:

»Krajevna skupnost Vanganel, Vanganel 38, 6000 Koper, na podlagi 52., 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ter na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

Javni razpis o oddaji nepremičnega premoženja Zobotehnični laboratorij

Poslovni prostor se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Vanganel 38, 6000 Koper, št. stavbe 1, parc. št. 221/2 k.o. Vanganel, ID znak 2610-221/2, v izmeri poslovne površine 85,66m2.
Poslovni prostor se oddaja v stanju, v kakršnem je. Poslovni prostor opremljen za zobotehnični labaratorij, je v obratovanju.

Najnižja ponudbena, izhodiščna najemnina poslovnega prostora znaša 708,41 € in je določena na osnovi Cenitvenega izračuna z dne 28.8.2022, ki ga je izvedel cenilec za gradbene stroke
Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno z 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

Višina najemnine se bo spreminjala skladno s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, brez sklepanja dodatkov k najemni pogodbi.

Najemnik prevzame obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov, stroškov manjših vzdrževalnih del in drugih stroškov uporabe, ki jih določi lastnik.

Za navedeni poslovni prostor bo sklenjena neposredna Pogodba o najemu poslovnega prostora, za nedoločen čas,  po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Pisna izjava o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, V ZAPRTI KUVERTI z oznako »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZOBOTEHNIČNI LABARATORIJ«, mora prispeti na sedež Krajevne skupnosti Vanganel, na naslov: Krajevna skupnost Vanganel, Vanganel 38, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno  05.10.2022.

Izjava, oddana po tem datumu, ne bo obravnavana.

Zavezujoča pisna ponudba oz. izjava o interesu mora vsebovati:

  • osnovne podatke o subjektu: naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, ident. št. za DDV oz. davčno številko;
  • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
  • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
  • ID znak nepremičnine;
  • izpis iz poslovnega registra Slovenije oz. registra društev, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev.

Sklenitev najemnega razmerja najemniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne pravice).

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Krajevna skupnost Vanganel pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo v času uradnih ur na KS Vanganel, tel. št. 624 10 84 ali 031 708 673 .

Krajevna skupnost Vanganel lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje/najema, ne da bi za to navedla razloge.

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.