Preglej vse objave

Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre

Interesno področje: Splošne zadeve
Datum objave:

Svet zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre objavlja javni razpis za delovno mesto

DIREKTORJA

javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre

Kandidati bodo morali poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje, ki jih določa Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre (Uradni list RS, št. 85 z dne 17. 6. 2022):

 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
 • ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju svetovalnega oziroma terapevtskega dela z otroki in mladostniki,
 • ima vodstvene sposobnosti,
 • znanje italijanskega jezika na višji ravni.

Kandidat mora k prijavi na razpis predložiti:

 1. življenjepis, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev iz druge in tretje alineje;
 2. dokazilo o izobrazbi;
 3. ustrezen program razvoja in delovanja zavoda za mandatno obdobje, ki vključuje:
 • predlog o umestitvi Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Istre v lokalni in regijski prostor, – predlog možnosti zagotavljanja dodatnih finančnih spodbud, – predlog organizacijskih načinov vključevanja drugih javnih zavodov, nevladnih organizacij in drugih subjektov v programe in projekte Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Istre;
 1. potrdilo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 2. dokazilo o znanju italijanskega jezika na višji ravni, skladno z načinom dokazovanja pogoja, ki ga je opredelilo Ministrstvo za javno upravo v dokumentu Normativna ureditev dvojezičnega poslovanja1 ali potrdilo o opravljenem izpitu o znanju italijanskega jezika na nivoju vsaj B2;
 3. izjavo kandidata:
 • da je državljan Republike Slovenije,
 • da prostovoljno soglaša z zbiranjem in obdelavo v izjavi/prijavi navedenih osebnih podatkov, izključno za namen izvedbe predmetnega razpisa,
 1. Kontaktne podatke kandidata (elektronski naslov in/ali telefonska številka) za obveščanje.

Direktor bo imenovan za dobo štirih let in je lahko ponovno imenovan.

Pisne prijave z vsemi zahtevanimi dokazili naj kandidati pošljejo najkasneje 15 dni od objave v zaprti ovojnici na naslov: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre, Mirenska 2 a, 6000 Koper s pripisom »Javni razpis – direktor – javni zavod Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Istre – NE ODPIRAJ!

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno prispele in popolne prijave kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Prijava bo pravočasna, če bo oddana po pošti s priporočeno pošiljko najkasneje zadnji dan roka. Nepravočasne prijave bodo zavržene. Za nepopolno prijavo se bo štela prijava kandidata, ki ne bo vsebovala s tem razpisom zahtevanih dokumentov in dokazil ter prijava, iz katere ne bo mogoče razbrati ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje. Postopek izbire kandidata bo izvedla komisija za pregled prijav na razpisano delovno mesto direktorja Javnega zavoda Svetovalnega centra Istre, imenovana s sklepom Sveta zavoda z dne 22. 8. 2022. Za več informacij pokličite na tel. št. 040 882 280 (Tina Mojškerc) ali pišite na el. naslov: t.mojskerc@gmail.com

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva objave razpisa.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.