Zapri
19. 02. 2024 Objavljena stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve OPN-ja Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za delovno mesto direktorja – poveljnika Javnega zavoda Gasilska brigada Koper

Interesno področje: Splošne zadeve
Datum objave:

Mestna občina Koper je objavila javni razpis za delovno mesto

DIREKTORJA – POVELJNIKA JAVNEGA ZAVODA GASILSKA BRIGADA KOPER (m/ž)

Prijavo na razpis z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidat pošlje v roku 15 dni od dneva objave razpisa na naslov: Mestna občina Koper, Župan, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v zaprti ovojnici, s pripisom »Razpis za direktorja – poveljnika GB Koper – Ne odpirati«. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite v Oddelku za organizacijo in kadre (Katja Turk in Bogdana Novak) na tel. 05/6646-209.

Direktorja – poveljnika imenuje župan, z imenovanim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, za čas mandata 4 let, s polnim delovnim časom. Neizbrani kandidati bodo o neizbiri pisno obveščeni v zakonskem roku.