Preglej vse objave

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v Mestni občini Koper

Interesno področje: Gospodarstvo
Datum objave:

JAVNI RAZPIS
za dodelitev finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v Mestni občini Koper

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev mikro, majhnim in srednjim gospodarskim družbam ter samostojnim podjetnikom posameznikom, ki so na področju gospodarstva v Mestni občini Koper utrpeli poslovno izgubo zaradi epidemije Covid-19, razglašene na območju Republike Slovenije.

Cilj javnega razpisa je blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v Mestni občini Koper (v nadaljevanju: občina), in sicer v okviru naslednjih razpisanih ukrepov:

  • ukrep 1: Subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov zaradi razglašene epidemije Covid-19,
  • ukrep 2: Subvencioniranje nujnih obratovalnih stroškov zaradi razglašene epidemije Covid-19.

Finančna sredstva javnega razpisa so zagotovljena v proračunu občine za leto 2021 v skupni višini 400.000,00 EUR, in so razdeljena po razpisanih ukrepih v naslednjih višinah:

UKREP VIŠINA V €
1 Subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov zaradi razglašene epidemije Covid-19 300.000,00
2 Subvencioniranje nujnih obratovalnih stroškov zaradi razglašene epidemije Covid-19 100.000,00

Prosilci morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do najkasneje 26. 3.2021 v času uradnih ur oddati v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno.

Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, na sprednji strani ovojnice mora biti nalepljen čitljivo izpolnjen vzorec ovojnice (v prilogi razpisne dokumentacije javnega razpisa).

Upravičenec se z eno vlogo lahko prijavi na enega izmed ukrepov ali na oba ukrepa.

Za dodatne informacije zainteresirani lahko pošljejo vprašanja na uradni e-naslov tajnistvo.UGDOP@koper.si s pripisom v zadevo elektronskega sporočila »za JR gospodarstvo« ali pokličejo v tajništvo Urada za gospodarske dejavnosti, okolje in promet na telefonsko številko 05 6646 330 (kontaktni osebi sta tudi Debora Kokot 05 6646 397 in Jana Tolja 05 6646 345), v času uradnih ur.

Informacije o razpisu so na voljo tudi na:

  • Regionalnem razvojnem centru (SPOT svetovanje: Vlasta Starc, 05 6637 582),
  • Primorski gospodarski zbornici Koper (Alin Maršič, 05 6625 830) in

Območni obrtno-podjetniški zbornici Koper (Andreja Kozlovič, 05 6139 013