Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Koper v letu 2024

Interesno področje: Kmetijstvo in ribištvo
Datum objave:

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Koper (Ur. l. RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023, v nadaljevanju: pravilnik) ter sklepa župana št. 331-2/2024-1, z dne 2. 2. 2024, Mestna občina Koper, objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Mestni občini Koper v letu 2024

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna občine za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Mestne občine Koper, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči, in sicer:

A          Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu, v skladu s pogoji, opredeljenimi v Uredbi Komisije (EU) 2022/2472 z dne 14. decembra 2022 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (Uradni list EU L št. 327, z dne 21.12.2022, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 2022/2472)

B          Pomoči De minimis v skladu s pogoji opredeljenimi v Uredbi Komisije (EU) pt. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L št. 352, z dne 24.12.2013) in Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020; v nadaljevanju: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013

C          Ostale ukrepe občine skladno z določili pravilnika in pogoji navedenimi v tem javnem razpisu.

II. UPRAVIČENCI DO POMOČI IN IZVAJALCI STORITEV

A          Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu

Pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja,  dejavne v primarni kmetijski proizvodnji (velja za ukrep 1 in 5) oziroma dejavne v kmetijskem sektorju (velja za ukrep 2, 3 in 4), ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma izvajajo kmetijsko aktivnost na območju Mestne občine Koper in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Mestne občine Koper;

B          Pomoči De minimis

Pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu v Mestni občini Koper in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev;

C          Ostali ukrepi občine

Registrirana stanovska in interesna združenja (društva), ki delujejo oziroma izvajajo programe na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja na območju Mestne občine Koper, katerih cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička in ki imajo sedež na območju Mestne občine Koper.

III. SPLOŠNA DOLOČILA – POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV

 1. Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o vlagatelju, podatke o naložbi oziroma storitvi, časovni potek, vrsto in realno oceno zneska predvidenih stroškov.
 2. Vlogo za pomoč v okviru tega javnega razpisa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblasti nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma zakoniti zastopnik društva oziroma z njegove strani pooblaščena oseba.
 3. O dodelitvi sredstev upravičencem odloča pooblaščena oseba na predlog strokovne komisije, ki jo imenuje župan. Upravičenci prejmejo odločbo, ki določa višino upravičenega zneska. Pomoč se dodeli upravičencem, ki za iste upravičene stroške in za isti namen, še ni pridobil sredstev oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev iz katerega koli drugega javnega vira. Pomoč se ne dodeli podjetjem, ki so v težavah.
 4. Medsebojne obveznosti med prejemnikom pomoči in občino se uredijo s pogodbo. Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti odločbe.
 5. Upravičencem se sredstva zagotovijo iz proračuna občine. Sredstva se dodelijo za ukrepe izvedene na območju Mestne občine Koper, kot nepovratna sredstva v obliki dotacij in/ali v obliki subvencioniranih storitev.
 6. Skupna višina razpisanih sredstev v okviru proračuna Mestne občine Koper za leto 2024 je omejena in znaša predvidoma 77.000,00 EUR. Zgornje meje za dodelitev sredstev so navedene pri posamezni vrsti ukrepov. Mestna občina Koper si pridružuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev po posameznih ukrepih skladno s sprejetim proračunom za leto 2024.
 7. Po zaključku investicije mora biti ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev. V tem roku vlagatelj ni upravičen do sofinanciranja iste investicije.
 8. Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči deset let od datuma prejema pomoči.
 9. Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Koper (Uradni list RS št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023, v nadaljevanju: pravilnik) oziroma v tem javnem razpisu, spremlja in preverja občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva. Namenskost porabe preverja tudi nadzorni odbor občine. V primeru, če se ugotovi, da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena, da je upravičenec za kateri koli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke, da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
 10. V primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednjih pet let.
 11. V primeru, da upravičenec odobrenih sredstev v pogodbeno določenem roku ne izkoristi, bodisi da je le tega iz neupravičenih razlogov zamudil, bodisi da se ugotovi kršenje pravil razpisa, izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.

IV. MERILA ZA VREDNOTENJE POMOČI

Merila za vrednotenje pomoči so sestavni del razpisne dokumentacije.

V. UKREPI, PREDMET PODPORE, UPRAVIČENI STROŠKI, POGOJI, VIŠINA IN ZNESEK POMOČI

 1. SKLOP A Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu  

              1.1 Ukrepi in višina sredstev

Nepovratna sredstva se dodelijo za izvedbo ukrepov, katerih sredstva za financiranje izvedbe se dodelijo iz proračunskih postavk proračuna Mestne občine Koper, in sicer:

Proračunska postavka Ukrepi Višina sredstev v eur
2320 Regresiranje predelave Ukrep 1; Podukrep 1.1 – Posodabljanje KMG 40.000
Ukrep 2 – Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov 9.000
Ukrep 5 – Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 2.000
2323 Sofinanciranje agromelioracij Ukrep 1; Podukrep 1.2 – Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 10.000

               1.2 Upravičenci

Pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja,  dejavne v primarni kmetijski proizvodnji (velja za ukrep 1 in 5) oziroma dejavne v kmetijskem sektorju (velja za ukrep 2), ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma izvajajo kmetijsko aktivnost na območju Mestne občine Koper in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Mestne občine Koper ter dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na predpisani površini (po ukrepih) primerljivih kmetijskih površin v uporabi.

Primerljiva kmetijska površina (PKP) je obseg površin, ki se izračuna na podlagi dejanske vrste rabe, ki ureja register kmetijskih gospodarstev (RKG), pri čemer se za 1 ha PKP šteje:

– 1 ha njivskih površin z naslednjimi vrstami rabe GERK: 1100-njiva, 1131-začasno travinje, 1150-njiva za rejo polžev, 1161-hmeljišče v premeni, 1170-jagode na njivi in 1610-kmetijsko zemljišče v pripravi,

– 2 ha površin z naslednjimi vrstami rabe GERK: 1222-ekstenzivni sadovnjak, 1300-trajni travnik in 1320-travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi,

– 0,25 ha trajnih nasadov z naslednjimi vrstami rabe GERK: 1221-intenzivni sadovnjak, 1211-vinograd, 1230-oljčnik, 1212-matičnjak, 1160-hmeljišče, 1180-trajne rastline na njivskih površinah, 1181-trajne rastline na njivskih površinah, kjer pridelava ni v tleh in 1240-ostali trajni nasadi (za hitro rastoče panjevce se upoštevajo le nasadi hitro rastočega panjevca iz predpisa, ki ureja neposredna plačila),

– 0,1 ha rastlinjakov z naslednjimi vrstami rabe GERK: 1190-rastlinjak, 1192-rastlinjak s sadnimi rastlinami in 1191-rastlinjak, kjer pridelava ni v tleh,

– 8 ha plantaže gozdnega drevja z naslednjo vrsto rabe GERK: 1420-plantaže gozdnega drevja.

           1.3 Spodbujevalni učinek

Za ukrepe Sklopa A – Državne pomoči po skupinskih izjemah se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek.

Šteje se, da ima pomoč spodbujevalni učinek, če upravičenec prične z izvajanjem dejavnosti ali projekta ukrepov po predložitvi pisne vloge za dodelitev pomoči. To pomeni, da se pomoč ne dodeli za že izvedene aktivnosti, temveč za aktivnosti izvedene v obdobju od datuma oddane vloge do 15. 10. 2024. Datum oziroma obdobje izvedene aktivnosti se izkaže z računi in potrdili o plačilu računov, izdanimi v navedenem obdobju, to je po datumu oddane vloge do 15. 10. 2024).

Spodbujevalni učinek ne velja za Ukrep 5 – Pomoč za plačilo zavarovalnih premij.

         1.4 Davek na dodano vrednost

Državne pomoči po tem javnem razpisu in Pravilniku za ukrepe Sklopa A, se ne dodeli za davek na dodano vrednost razen, če po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.

         1.5 Izvzeta področja uporabe prejetih državnih pomoči

Do pomoči niso upravičeni subjekti, ki so naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom.

Pomoč se ne uporablja za ukrepe za dejavnosti povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo. Pomoč se ne uporablja kot pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.

UKREP 1: Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva, povezana s primarno kmetijsko proizvodnjo

Z naložbo se skuša doseči vsaj eden od naslednjih ciljev:

 • izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
 • izboljšanje naravnega okolja, higienskih pogojev ali standardov za dobro počutje živali;
 • vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem s trajnostno energijo, energijsko učinkovitostjo, oskrbo in varčevanjem z energijo ali vodo.

Pomoč se ne dodeli za:

 • nakup plačilnih pravic;
 • nakup zemljišč v zvezi z gradnjo hlevov;
 • nakup in zasaditev letnih rastlin;
 • dela v zvezi z odvodnjavanjem;
 • nakup živali;
 • ožičenje ali polaganje kablov za podatkovna omrežja zunaj zasebne lastnine;
 • že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
 • investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
 • stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
 • obratna sredstva.

Intenzivnost pomoči za izvedbo aktivnosti po Ukrepu 1 je do 65% upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih. Najvišji znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo.

Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva v zvezi s primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:

Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

Pomoč krije naslednje upravičene stroške:

 • stroški gradnje ali izboljšanja hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji;
 • stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu,
 • naložbe v pasivno hišno ožičenje ali strukturirano polaganje kablov za podatkovna omrežja in po potrebi pomožni del pasivnega omrežja na zasebni lastnini zunaj stavbe;
 • stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije (razen traktorjev) in opreme do tržne vrednosti sredstva;
 • stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu;
 • stroški nakupa in montaže rastlinjaka ter opreme v rastlinjaku. V primeru namakanja stroške, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
  • na območju, na katerem bo izvedena naložba in za vsa druga območja, na katerih bi lahko naložba vplivala na okolje, je priglašen načrt upravljanja povodja;
  • kot del naložbe so nameščeni ali se namestijo vodni števci, ki omogočajo merjenje porabe vode na ravni podprte naložbe;
  • naložba v izboljšanje obstoječega namakalnega objekta ali elementa namakalne infrastrukture se predhodno oceni z vidika zagotavljanja prihrankov vode, ki odražajo tehnične parametre obstoječega obrata ali infrastrukture;
  • naložba dosega dejansko znižanje porabe vode, ki prispeva k doseganju in ohranjanju dobrega stanja vodnih teles (ne velja za naložbe v obstoječe objekte in pripadajočo opremo za namakanje, ki vplivajo le na energijsko učinkovitost, naložbe za izgradnjo vodnih zbiralnikov ali naložbe v uporabo reciklirane vode, ki ne vplivajo na telo podzemnih ali površinskih voda, stroški ureditve trajnih nasadov nad 0,2 ha (oljčniki, sadovnjaki, nasadi špargljev in jagod, razen vinograda), vključno z zaščito pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže);
 • naložbe v obstoječe objekte in pripadajoče objekte za namakanje, ki vplivajo le na energijsko učinkovitost, naložbe v izgradnjo vodnih zbiralnikov ali naložbe v uporabo reciklirane vode, ki ne vplivajo na telo podzemnih ali površinskih voda;
 • stroški honorarjev arhitektov, inženirjev in svetovalcev ter honorarji, povezani s svetovanjem o okoljski in gospodarski trajnosti, vključno s študijami izvedljivosti;
 • pristojbine za pridobitev, razvoj ali uporabo računalniške programske opreme, računalniškega oblaka in podobnih rešitev ter pridobitev patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.

Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva, ki dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površinah (PKP) v uporabi ali (v primeru naložb v hleve in gospodarska poslopja) redi najmanj 5 glav velike živine (GVŽ).

Upravičenec mora k vlogi priložiti:

 • ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno,
 • dokazilo o lastništvu oziroma dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe (v primeru zakupa zemljišča),
 • soglasje za zadevni naložbeni projekt na podlagi presoje vplivov na okolje, opravljene pred datumom dodelitve pomoči (ne velja za nakup kmetijske mehanizacije),
 • projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe, ki je navedena kot upravičen strošek ter dokazila o teh stroških,
 • predračun za načrtovano naložbo,
 • zbirno (subvencijsko) vlogo v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo vloge v tekočem letu še ni potekel,
 • izpis iz Registra kmetijskega gospodarstva,
 • mnenje upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga opravi pristojna strokovna služba (ne velja za nakup kmetijske mehanizacije).

Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

Pomoč se dodeli za namen ureditve kmetijskih zemljišč in pašnikov, ki ležijo na območju občine.

Pomoč krije naslednje upravičene stroške:

 • stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
 • splošni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije izvedljivosti;
 • stroški urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov;
 • stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
 • stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
 • stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva, ki dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površinah (PKP) v uporabi.

Upravičenec mora k vlogi priložiti:

 • ustrezno dovoljenje oziroma projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
 • soglasje za zadevni naložbeni projekt na podlagi presoje vplivov na okolje, opravljene pred datumom dodelitve pomoči,
 • predračun za načrtovano naložbo,
 • kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;
 • dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča
 • zbirno (subvencijsko) vlogo v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo vloge v tekočem letu še ni potekel,
 • izpis iz Registra kmetijskega gospodarstva,
 • mnenje upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga opravi pristojna strokovna služba (ne velja za nakup kmetijske mehanizacije).

Ukrep 2 Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov

Cilj ukrepa je sofinanciranje naložb, ki se nanašajo na predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. Naložba se nanaša na opredmetena ali neopredmetena sredstva v zvezi s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov.

Pomoč se ne dodeli za:

 • obratna sredstva;
 • že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
 • stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
 • stroške, povezane z nakupom zemljišč za izvedbo naložbe;
 • naložbe v zvezi s proizvodnjo biogoriv na osnovi hrane;
 • naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije.

Upravičeni stroški:

 • gradnja ali izboljšanje nepremičnin, namenjenih predelavi in trženju kmetijskih proizvodov;
 • naložbe v pasivno hišno ožičenje ali strukturirano polaganje kablov za podatkovna omrežja na zasebni lastnini zunaj stavbe;
 • nakup novih strojev in opreme;
 • stroški honorarjev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, plačila za storitve svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti;
 • nakup in razvoj računalniške opreme ter pridobitev patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.

Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva, ki so dejavni na področju predelave in/ali trženja kmetijskih proizvodov.

Upravičenec mora k vlogi priložiti:

 • dokazila o registraciji dopolnilne dejavnosti in izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti (v kolikor upravičenec še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od prejema pomoči);
 • soglasje za zadevni naložbeni projekt na podlagi presoje vplivov na okolje, opravljene pred datumom dodelitve pomoči;
 • ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
 • projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
 • naložba mora biti skladna z zakonodajo Evropske unije in nacionalnimi predpisi s področja varstva okolja;
 • soglasje za zadevni naložbeni projekt na podlagi presoje vplivov na okolje, opravljene pred datumom dodelitve pomoči ponudba oziroma predračun za načrtovano naložbo;
 • mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
 • izpis iz Registra kmetijskega gospodarstva.

Dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi.

Intenzivnost pomoči za izvedbo aktivnosti po Ukrepu 2 je do 65% upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih. Najvišji znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo.

Ukrep 5 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje z namenom kritja izgub zaradi dejavnikov naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in bolezni živali ali škodljivega organizma rastline.

Upravičeni stroški so stroški zavarovalne premije za kritje izgub, ki jih povzročijo naravne nesreče, slabe vremenske razmere, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami in druge slabe vremenske razmere ter bolezni živali ali škodljivega organizma rastline ali zaščitenih živali.

Slabe vremenske razmere, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami pomenijo neugodne vremenske pogoje, kot so zmrzal, neurja in toča, led, močno ali obilno deževje ali huda suša, ki v kmetijskem sektorju uničijo več kot 30 % povprečne letne proizvodnje, izračunane na podlagi predhodnega triletnega ali štiriletnega obdobja ali triletnega povprečja na podlagi predhodnega petletnega ali osemletnega obdobja, pri čemer sta izključeni najvišja in najnižja vrednost, v gozdarskem sektorju pa več kot 20 % proizvodnega potenciala gozdov. Naravne nesreče pomenijo potrese, snežne plazove, zemeljske plazove in poplave, tornade, hurikane, izbruhe vulkanov in požare v naravi naravnega izvora.

Pomoč vključuje pripadajoči davek od prometa zavarovalnih poslov.

Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva, ki dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin (PKP) v uporabi.

Upravičenec mora k vlogi priložiti:

 • veljavna zavarovalna polica z obračunano višino nacionalnega financiranja,
 • predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oz. preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel,
 • izpis iz Registra kmetijskega gospodarstva.

Intenzivnost pomoči za izvedbo aktivnosti po Ukrepu 5 je do 70% stroškov zavarovalne premije.

 1. SKLOP B Pomoči De minimis

                2.1 Ukrepi in višina sredstev

Nepovratna sredstva se dodelijo za izvedbo ukrepov, katerih sredstva za financiranje izvedbe se dodelijo iz proračunskih postavk proračuna Mestne občine Koper, in sicer:

Proračunska postavka Ukrepi Višina sredstev v eur
2836

Razvoj dopolnilne dejavnosti

Ukrep 6 – Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji 9.000
Ukrep 7 – Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja 3.000

              2.1 Upravičenci

Pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu v Mestni občini Koper in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev.

              2.2 Izvzeta področja upravičenosti prejetja državnih pomoči

Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:

 • ribištva in akvakulture;
 • primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
 • predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
 • če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
 • če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.

Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po zakonu, ki ureja prisilno poravnavo, stečaj ali likvidacijo, v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.

Pomoč ni namenjena izvozu oz. z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.

Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu, oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.

                2.3 Obdobje izvedbe ukrepov

Za ukrepe Sklopa B – pomoči De minimis se pomoč lahko dodeli, za izvedene ukrepe v proračunskem letu 2024. To pomeni, da se pomoč dodeli za izvedene aktivnosti v obdobju od 1. 1. 2024 do 15. 10. 2024. Datum oziroma obdobje izvedene aktivnosti se izkaže z računi in potrdili o plačilu računov, izdanimi v navedenem obdobju.

              2.4 Davek na dodano vrednost

Državne pomoči po tem javnem razpisu in Pravilniku za ukrepe Sklopa B, se ne dodeli za davek na dodano vrednost razen, če po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.

Ukrep 6  Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji

Cilj ukrepa je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:

 • stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave ali trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji,
 • stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti,
 • splošni stroški, ki se nanašajo na izvedbo naložbe (stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji).

Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva iz točke 2. 1. tega javnega razpisa, ki dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površinah (PKP) v uporabi.

Upravičenec mora k vlogi priložiti:

 • dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
 • predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno. Za naložbo, v zvezi s katero mora biti opravljena presoja vplivov na okolje na podlagi Direktive 2011/925/EU, mora biti okoljevarstveno soglasje predloženo z vlogo za pridobitev pomoči,
 • projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
 • mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
 • zbirno (subvencijsko) vlogo v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo vloge v tekočem letu še ni potekel,
 • izpis iz Registra kmetijskega gospodarstva,
 • izpis iz Registra pridelovalcev grozdja in vina,
 • predračun oziroma račun in potrdilo o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč iz obdobja od 1. 1. 2024 do 15. 10. 2024.

Dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi.

Intenzivnost pomoči za izvedbo aktivnosti po Ukrepu 6 je do 50% upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih. Najvišji znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo.

Ukrep 7  Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja

Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.

Upravičeni stroški:

 • stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije, povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
 • stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede, povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
 • stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje, povezano z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
 • stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelave in trženjem kmetijskih proizvodov.

Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva iz točke 2. 1. tega javnega razpisa, ki dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 4 ha primerljivih kmetijskih površinah (PKP) v uporabi.

Upravičenec mora k vlogi priložiti:

 • program izobraževanja oziroma usposabljanja, povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov
 • predračun oziroma račun in potrdilo o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč iz obdobja od 1. 1. 2024 do 15. 10. 2024,
 • zbirno (subvencijsko) vlogo v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo vloge v tekočem letu še ni potekel,
 • izpis iz Registra kmetijskega gospodarstva,
 • dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti.

Intenzivnost pomoči za izvedbo aktivnosti po Ukrepu 7 je do 100% upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih. Pomoč se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz sedmega odstavka 2.1. točke tega razpisa.

 1. SKLOP C Ostali ukrepi občine

                 3.1 Ukrepi in višina sredstev

Nepovratna sredstva se dodelijo za izvedbo ukrepov, katerih sredstva za financiranje izvedbe se dodelijo iz proračunskih postavk proračuna Mestne občine Koper, in sicer:

Proračunska postavka Ukrepi Višina sredstev v eur
2334

Sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog

Ukrep 8 – Pomoč delovanju društev oziroma združenj, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja 10.000

              3.2 Upravičenci

Upravičenci do pomoči so registrirana stanovska in interesna združenja (društva), ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja na območju občine in so registrirana v Sloveniji.

             3.3 Obdobje izvedbe ukrepov

Za ukrepe Sklopa C – Ostali ukrepi občine se pomoč lahko dodeli, za izvedene ukrepe v proračunskem letu 2024. To pomeni, da se pomoč dodeli za izvedene aktivnosti v obdobju od 1. 1. 2024 do 15. 10. 2024. Datum oziroma obdobje izvedene aktivnosti se izkaže z računi in potrdili o plačilu računov, izdanimi v navedenem obdobju.

           3.4 Davek na dodano vrednost

Državne pomoči po tem javnem razpisu in Pravilniku za ukrepe Sklopa C, se ne dodeli za davek na dodano vrednost razen, če po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.

UKREP 8  Pomoč delovanju društev oziroma združenj, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja

Cilj ukrepa je finančna pomoč delovanju društev oziroma združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja iz območja občine, katerih cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička.

Upravičeni stroški so:

 • stroški povezani s predstavitvijo oziroma promocijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj kmetijstva in podeželja, kot so: splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikata, krožki, strokovne ekskurzije, seminarji, udeležbe na posvetih, okrogle mize ipd.,
 • stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti društev oziroma združenj, ki prispevajo k prepoznavnosti občine, kot so: priprava gradiv, zloženk, objave v medijih, organizacija samostojnih prireditev ipd.,
 • stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in tehnične dediščine kmetijstva in podeželja, prikazi tradicionalnih domačih obrti in običajev, prikazi tehnične dediščine, razstave, tekmovanja ipd.;
 • stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena ter na prireditvah drugih društev in organizacij;
 • materialni stroški, povezani z izvedbo programov društev oziroma združenj.

Upravičenci do pomoči so registrirana stanovska in interesna združenja (društva), ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja na območju občine in imajo sedež na območju Mestne občine Koper ter katerih dejavnost ni pridobitnega značaja.

Upravičenec mora k vlogi priložiti:

 • dokazila o registraciji stanovskega in interesnega združenja (društva) ter dokazila o nepridobitni dejavnosti društva,
 • finančno in vsebinsko ovrednoten program dela za leto 2024,
 • izjavo o številu članstva,
 • predračun oziroma račun in potrdilo o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč iz obdobja od 1. 1. 2024 do 15. 10. 2024,

Intenzivnost pomoči za izvedbo aktivnosti po Ukrepu 8 je do 100% upravičenih stroškov finančnega programa društva v koledarskem letu. Najvišji znesek pomoči lahko znaša do 4.000,00 EUR na društvo.

Pomoč se ne dodeli, če je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva. Pomoč se ne dodeli društvom, katerih dejavnost je pridobitnega značaja.

VI. ROK ZA ODDAJO ZAHTEVKOV, NAČIN PRIJAVE

Prijava se vloži za vsak ukrep posebej. Prijava mora biti vložena na predpisanem prijavnem obrazcu in priloženimi zahtevanimi prilogami. Obrazci in priloge so sestavni del razpisne dokumentacije.

Prijava mora biti pravočasna, izpolnjena čitljivo in v slovenskem jeziku.

Prijava mora biti oddana najkasneje do 15. 3. 2024 (velja datum poštnega žiga). Prijavo je mogoče oddati osebno, v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, na naslovu Verdijeva ulica 10, Koper, in sicer v času uradnih ur ali po pošti, s priporočeno pošiljko na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.

Vloga mora biti podana v zaprti ovojnici in na hrbtni ali sprednji strani (levo zgoraj) opremljena z navedbo »Ne odpiraj, št. 331-2/2024, Javni razpis MOK – kmetijstvo 2024«.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno ime, priimek in naslov prijavitelja.

Kot veljavne se bodo štele le pravočasne in pravilno označene ovojnice. Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo zavržene.

VII. ODLOČANJE O POSTOPKU RAZPISA

Prispele vloge bodo v roku 10 dni od dneva zaključka javnega razpisa obravnavane s strani tričlanske komisije, imenovane s strani župana (v nadaljevanju komisija). Odpiranje vlog ni javno.

Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Če vloga ni popolna, bo prijavitelj pisno pozvan, da v roku 8 dni pomanjkljivosti odpravi oziroma vlogo ustrezno dopolni. Rok za dopolnitev vloge je največ 8 dni od dneva prejema poziva. Po prejemu dopolnitve se prijava in dopolnitev prijave ponovno pregledata. Nepopolna prijava, ki jo prijavitelj v navedenem roku ne dopolni v celoti, se zavrže. Prav tako se zavrže tudi prijava, katere dopolnitev je bila poslana prepozno. Šteje se, da je dopolnjena vloga prispela pravočasno, če je bila najpozneje zadnji dan roka za oddajo dopolnjenih vlog, oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali tega dne v prostorih občine.

Vse popolne prijave obravnava komisija, ki na podlagi meril dodeli višino sofinanciranja posameznega upravičenca. Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah na prvi stopnji z odločbo odločil vodja Urada za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj. Nadalje se medsebojne obveznosti med prejemnikom pomoči in občino se uredijo s pogodbo. Če upravičenec v roku 8 dni od prejema poziva na podpis pogodbe nanj ne odzove, se (skladno z 228. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije) šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije in je informativnega značaja, kar pomeni, da jo prijavitelj ne izpolnjuje.

Občina si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev priloženega vzorca pogodbe pred podpisom pogodbe.

VIII. OBVESTILO O IZIDU RAZPISA IN DODELITVI SREDSTEV

O izidu razpisa bodo prijavitelji obveščeni z odločbami v roku 30 dni od dneva odločitve komisije za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev. Zoper odločitev je možna pritožba županu MOK v roku 8 dni od prejema odločbe. Pritožbo se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu. Odločitev župana je dokončna. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi prejemniki sredstev.

Sredstva bodo upravičencem izplačana na podlagi sklenjenih pogodb med Mestno občino Koper in prejemnikom sredstev po predhodni predložitvi dokazil o izvedbi aktivnosti ter porabi namenskih sredstev.

V primeru, če se ugotovi, da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena, da je upravičenec za kateri koli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke, da je upravičenec za isti namen iz istega naslova že pridobil finančna sredstva, mora prejemnik, skladno s 27. členom pravilnika, odobrena sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev. Prav tako bo skladno z določili pravilnika izgubil pravico do pridobitve sredstev za naslednji dve leti.

V primeru, da upravičenec ne odda oz. odda neustrezna dokazila o izvedenih ukrepih, sredstva ne bodo izplačana.

IX. INFORMACIJE

Obrazci in priloge, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, so od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljivi na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si oziroma v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, na naslovu Verdijeva ulica 10, Koper.

Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo na sedežu Mestne občine Koper, na Uradu za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, pri mag. Maši Miculinić Trošt, na tel. št. 05 6646 463, v času uradnih ur ali pisno preko e-maila na masa.miculinictrost@koper.si.