Zapri
19. 02. 2024 Objavljena stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve OPN-ja Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za dodelitev sredstev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za leto 2022

Interesno področje: Kmetijstvo in ribištvo
Datum objave:

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper (Ur. l. RS, št. 76/2015, v nadaljevanju: pravilnik), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in sklepa Župan št. 331-1/2022-1, z dne 11. 2. 2022, Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev sredstev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za leto 2022

Mestna občina Koper vabi vse upravičence, da v skladu z objavljenim Javnim razpisom za dodelitev sredstev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Koper in razpisno dokumentacijo, oddajo svojo vlogo za pridobitev finančne pomoči v obliki nepovratnih sredstev.

Predmet javnega razpisa je dodelitev državnih pomoči na podlagi uredbe za »skupinske izjeme« in uredbe »de minimis« ter »ostalih ukrepov občine« (dejavnosti društev), in sicer za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Koper. Sredstva po tem razpisu, ki so zagotovljena v proračunu Mestne občine Koper, se dodeljujejo za različne namene znotraj posameznega ukrepa po pravilih o državnih pomočeh.

Pogoji za dodelitev sredstev, merila za izbor, upravičenci, rok in način prijave na razpis ter posamezni ukrepi, ki se financirajo, so razvidni iz objavljene razpisne dokumentacije, ki je na voljo v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10 in na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si.

Prijavitelji morajo ustrezno označeno vlogo poslati do vključno 11. 3. 2022 po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov Mestna občina Koper, Urad za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, Verdijeva 10, 6000 Koper ali jo v času uradnih ur oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper.

Vloga mora biti poslana v zaprti kuverti z obvezno navedbo na prednji strani »Ne odpiraj-razpis kmetijstvo »SKUPINSKE IZJEME«, »DE MINIMIS«, oziroma »OSTALI UKREPI OBČINE«. V primeru, da prijavitelj pošlje več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naslov prijavitelja.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo na Uradu za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj – Jasna Cupin, tel. št. 05 6646 256.