Zapri
19. 02. 2024 Objavljena stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve OPN-ja Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za dodelitev sredstev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za leto 2023

Interesno področje: Kmetijstvo in ribištvo
Datum objave:

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper (Ur. l. RS, št. 76/2015, v nadaljevanju: pravilnik) ter sklepa župana št. 331-2/2023-1, z dne 27. 1. 2023, Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev sredstev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za leto 2023

I. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Mestne občine Koper, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči, in sicer:

A Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu
B „De minimis” pomoči
C Ostali ukrepi občine

Sredstva za državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu se dodeljujejo po shemi državnih pomoči v kmetijstvu skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije, za de minimis pomoči pa skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov Pogodbe o delovanju Evropske unije pri de minimis pomoči, za ostale ukrepe občine pa skladno z določili pravilnika in pogoji navedenimi v javnem razpisu.

II. Upravičenci do pomoči in izvajalci storitev

A) DRŽAVNE POMOČI PO SKUPINSKIH IZJEMAH V KMETIJSTVU

Fizične in pravne osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja (manj kot 10 zaposlenih), dejavna v primarni kmetijski proizvodnji oziroma v primerih ukrepov po členu 29 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu v Mestni občini Koper in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev (KMG-MID);

B) DE MINIMIS POMOČI

Fizične in pravne osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis – po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu v Mestni občini Koper in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev;

C) OSTALI UKREPI OBČINE

Registrirana stanovska in interesna združenja (društva), ki delujejo oziroma izvajajo programe na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Mestne občine Koper.

III. Pogoji za dodelitev sredstev

Sredstva se lahko dodelijo upravičencu za ukrepe izvedene na območju Mestne občine Koper in za strokovno in tehnično podporo, ki jo koristijo kmetijski proizvajalci iz Mestne občine Koper. Upravičenci morajo predložiti:
– podpisan in čitljivo izpolnjen obrazec »Vloga za prijavo na javni razpis« za vsak ukrep in podukrep posebej,
– realno in strokovno oceno upravičenih stroškov ali predračun izdan v tekočem letu,
– izjavo o kumulaciji sredstev (izjava o dodeljenih sredstvih iz državnega proračuna in drugih morebitnih prejetih sredstvih),
– izjavo o resničnosti podatkov,
– mnenje Kmetijsko svetovalne službe Koper o ustreznosti naložbe (pri ukrepu urejanja kmetijskih zemljišč),
– podpisan osnutek pogodbe,
– ter vse ostale priloge, zahtevane v razpisni dokumentaciji.

Posebni pogoji in merila za dodelitev sredstev ter obvezne priloge k vlogi so opredeljeni pri posameznem ukrepu tega razpisa oziroma v razpisni dokumentaciji.

IV. Merila za izbor

Merila za dodelitev državnih pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu in de minimis pomoči so:

a.) Prejeta javna sredstva za naložbe v kmetijska gospodarstva:
– upravičenec še ni prejel podpore iz javnih sredstev: 30 točk,
– upravičenec je enkrat prejel podporo iz javnih sredstev: 20 točk,
– upravičenec je dvakrat prejel podporo iz javnih sredstev:10 točk,
– upravičenec je tri in večkrat prejel podporo iz javnih sredstev: 5 točk.

b.) Starost upravičenca:
– do 40 let: 20 točk,
– nad 40 let: 10 točk.

c.) Status upravičenca:
– kmetijstvo mu je osnovna dejavnost (pokojninsko in invalid. zavarovan): 20 točk,
– kmetijstvo mu ni osnovna dejavnost: 10 točk.

d.) Območje kjer leži kmetijsko gospodarstvo:
– območje z omejenimi možnostmi: 10 točk,
– ostala območja: 5 točk.

e.) Aktivno sodelovanje na aktivnostih v organizaciji MOK (npr. županovo vino/oljčno olje, sodelovanje na prireditvah npr. Sladka Istra, Dnevi kmetijstva, druge…), predstavitve po SLO in tujini:
– Prijavitelj je sodeloval na najmanj eni aktivnosti v organizaciji MOK: 10 točk
– Prijavitelj je dvakrat ali več sodeloval na aktivnostih v organizaciji MOK: 20 točk

Vse pravočasne in popolne vloge bodo ocenjene na podlagi meril javnega razpisa. Višina sredstev sofinanciranja pomoči bo odvisna od skupnega števila doseženih točk.

A) DRŽAVNE POMOČI PO SKUPINSKIH IZJEMAH V KMETIJSTVU

I. Višina sredstev

Sredstva za financiranje izvedbe ukrepov skupinske izjeme so zagotovljena v proračunu Mestne občine Koper za leto 2023. Dodelijo se iz proračunskih postavk, in sicer:
– 2320 Regresiranje pridelave 37.000,00 EUR

 • od tega za podukrep posodabljanje kmet. gospodarstev okvirno 35.000,00 EUR
 • od tega za ukrep pomoč za plačilo zavarovalnih premij okvirno 2.000,00 EUR

– 2323 Sofinanciranje agromelioracij, namakanja 11.500,00 EURPomoči po razpisu za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za davek na dodano vrednost, razen kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.

II. Upravičenci

Fizične in pravne osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, skladno s 6. členom pravilnika:

 • ki so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji,
 • imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu v Mestni občini Koper
 • so vpisani v register kmetijskih gospodarstev
 • izvajajo ukrepe na območju Mestne občine Koper.

Za vse razpisane ukrepe po uredbi za skupinske izjeme velja, da gre za državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve sredstev (od datuma odločbe naprej) s strani Mestne občine Koper do 31.08.2023 (razen za ukrep 4). Dokazila – računi za izvedene aktivnosti ter potrdila o plačilu morajo biti z datumom iz tega obdobja (od datuma odločbe do 31. 8. 2023).

Do pomoči po tem razpisu za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
– podjetja v težavah.

III. Ukrepi

UKREP 1 Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih za primarno proizvodnjo

Cilj pomoči je izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje, izboljšanjem naravnega okolja, vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem in modernizacijo kmetijstva vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč in izboljšanjem teh.

Najvišji znesek dodeljenih pomoči po posameznih ukrepih, določenih v pravilniku v členih od 13 do vključno 17, ne smejo preseči najvišjih zneskov določenih v posameznih členih Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih na območjih z omejenimi dejavniki,
– do 40% upravičenih stroškov naložb za ostala območja,
– najvišji znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo.

Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju občine in katerih naložba se izvaja na območju občine,
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 4 ha primerljivih kmetijskih površin oz. 2 ha primerljivih kmetijskih površin pri podukrepu urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov,
– redijo najmanj 5 GVŽ (velja za naložbe v hleve in gospodarska poslopja),
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oz. preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel.

Pomoči se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic,
– nakup in zasaditev letnih rastlin in sadik vinske trte,
– dela v zvezi z odvodnjavanjem,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– naložbe za skladnost s standardi Unije z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja,
– za že izvedena dela razen za izdelavo projektne dokumentacije, vključujoč tudi poslovni načrt, če je ta potreben za izvedbo investicije,
– naložbe, ki se izvajajo izven območja občine,
– naložbe, ki so financirane iz drugih javnih virov RS ali EU vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov,
– stroške povezane z zakupnimi pogodbami,
– opremo in potrošni material (sodi, zaboji, mreže za obiranje oljk, delovna obleka, nemehanski pripomočki za delo,..)
– obratna sredstva.

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) gospodarskih poslopij in hlevov na kmetijskih gospodarstvih,
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev),
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije (razen traktorjev) in priključkov
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij,
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku,
– stroški nakupa in postavitve zaščite za nasade nad 0,2 ha pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže,..);
– stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk,
– stroški ureditve trajnih nasadov nad 0,2 ha in sicer: stroški agromelioracije in sadik za zasaditev novega nasada (sadovnjak, oljčnik, nasad špargljev in druge trajne rastline, razen vinograda),
– stroški priprave zemljišča in nakupa trajnega sadilnega materiala.

Pogoji za pridobitev – priloge k vlogi:
– predloženo ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno
– predložena projektna dokumentacija za izvedbo naložbe, potrdilo o namenski rabi zemljišča oziroma soglasje najemodajalca,
– predračun ob prijavi, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč pa po odobritvi vloge,
– dokazilo o lastništvu oziroma dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti,
– mnenje Kmetijsko svetovalne službe Koper (ne za nakup kmetijske mehanizacije),
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev,
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oz. preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel.

Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin in agromelioracij kmetijskih zemljišč na območju občine.

Upravičeni stroški:
– stroški urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov nad 0,3 ha,
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča – nezahtevne agromelioracije, pašniki
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije,
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

Pogoji za pridobitev – priloge k vlogi:
– ustrezna dovoljenja oz. projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, upravičenih do sofinanciranja
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč ob prijavi (račun in potrdilo o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč po odobritvi vloge),
– potrdilo o lastništvu oziroma dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– potrdilo o namenski rabi zemljišča,
– mnenje Kmetijsko svetovalne službe Koper,
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev,
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oz. preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel.

UKREP 4    Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje z namenom kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov: bolezni živali ter naravne in druge nesreče (toča, požar, udar strele, pozeba, poplava, vihar).

Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.

Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva vpisana v register kmetijskih gospodarstev s sedežem na območju občine, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto,
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin.

Pogoji za pridobitev – priloge k vlogi:
– veljavna zavarovalna polica z obračunano višino nacionalnega financiranja za leto 2023,
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oz. preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;

Intenzivnost pomoči:
Pomoč po tem pravilniku skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje, ne sme preseči 65% stroškov zavarovalne premije.

B DE MINIMIS POMOČI

I. Višina sredstev

Sredstva za financiranje izvedbe po de minimis pomoči so zagotovljena v proračunu Mestne občine Koper za leto 2023. Dodelijo se iz proračunskih postavk, in sicer:
– 2322 Projekti povezani z razvojem podeželja v višini 8.500,00 EUR
– 2836 Razvoj dopolnilne dejavnosti v višini 3.000,00 EUR

Bruto intenzivnost pomoči za vsak ukrep znaša do 50 % upravičenih stroškov. Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa. Zgornja višina dodeljenih sredstev za posamezno naložbo pri ukrepu pomoči za naložbe v predelavo, trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji in razvoj dopolnilnih dejavnosti je do 5.000,00 EUR.

II. Upravičenci

Za sredstva finančne pomoči po de minimis pomoči lahko zaprosijo kmetje-fizične osebe, ki:

 • se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih,
 • so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter
 • imajo sedež na območju Mestne občine Koper.

Upravičenci so lahko tudi mikro podjetja ter pravne osebe, ki izvajajo navedene dejavnosti z namenom razvoja podeželja.
Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023. Dokazila – predračuni ob prijavi, računi ter potrdila o plačilu za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega obdobja.

Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
a.) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b.) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.

Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali države, mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 196/21 – odl. US) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.

III. Ukrepi

UKREP 6

a. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov

Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški
– stroški nakupa novih tehnologij oziroma posodobitev v predelavi grozdja (kletarska oprema – polnilne linije, etiketirka, filtri, vinifikatorji, mlini, preše in črpalke), razen posod za hrambo vina,
– stroški nakupa opreme za filtriranje in stekleničenje oljčnega olja, etiketirke (razen posod za hrambo olja in opreme za predelavo oljk).

Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev s sedežem dejavnosti in naložbo na območju Mestne občine Koper,
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.

Pogoji za pridobitev sredstev – priloge k vlogi:
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev,
– izpis iz registra pridelovalcev grozdja in vina,
– predračun oziroma račun in potrdilo o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč iz obdobja od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023.

b. Naložbe v opravljanje nekmetijskih dejavnosti na kmetiji

Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne dejavnosti (predelava kmetijskih proizvodov in turizem na kmetiji),
– stroški nakupa opreme za dopolnilne dejavnosti (turizem na kmetiji), razen nakupa avdio in video opreme,
– stroški nakupa opreme za predelavo kmetijskih proizvodov.

Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z nekmetijskimi dejavnostmi (dopolnilno dejavnostjo) na kmetiji in predelavo kmetijskih proizvodov in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev s sedežem v Mestni občini Koper,
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1ha primerljivih kmetijskih površin

Pogoji za pridobitev sredstev – priloge k vlogi:
– dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu,
– dokazilo o registraciji dejavnosti v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti,
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še najmanj 5 let po zaključku naložbe,
– projektna dokumentacija naložbe,
– predračun oziroma račun in dokazilo – potrdilo o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč iz obdobja od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023,
– ustrezno upravno dovoljenje za izvedbo naložbe (potrdilo o namenski rabi zemljišča, gradbeno dovoljenje),
– mnenje o upravičenosti naložbe s strani Kmetijske svetovalne službe, razen za nakup opreme manjše vrednosti.

UKREP 8 Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja

Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.

Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije, povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede, povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje, povezano z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
– stroški promocije in trženja izdelkov kmetijskih gospodarstev (sejmi, razstave, katalogi, zloženke…), povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,

Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine,
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 4 ha primerljivih kmetijskih površin.

Pogoji za pridobitev sredstev – priloge k vlogi:
– račun in dokazilo o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč (računi iz obdobja od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023),
– program izobraževanja oz. usposabljanja, povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov,
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oz. preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel
– dovoljenje za opravljanje ustrezne dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu.

Intenzivnost pomoči:
Do 100% upravičenih stroškov, a ne več kot 2.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto. Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz 6. odstavka 18. člena pravilnika.

C OSTALI UKREPI OBČINE

Cilj ukrepa je sofinanciranje neprofitnih dejavnosti in materialnih stroškov društev oz. združenj s področja kmetijstva in razvoja podeželja iz območja občine, ki ne predstavljajo državne pomoči ter njihov cilj ni pridobivanje dobička.

I. Višina sredstev

Sredstva za financiranje izvedbe ukrepa so zagotovljena v proračunu Mestne občine Koper za leto 2023. Dodelijo se iz proračunske postavke:

– 2334 Sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog v višini 14.000,00 EUR

Bruto intenzivnost pomoči za vsak ukrep znaša do 100 % upravičenih stroškov. Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa.

UKREP 9 Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

Upravičeni stroški:
– stroški povezani s predstavitvijo oziroma promocijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj kmetijstva in podeželja, kot so: splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikata, krožki, strokovne ekskurzije, seminarji, udeležbe na posvetih, okrogle mize ipd.,
– stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti društev oziroma združenj, ki prispevajo k prepoznavnosti občine kot so: priprava gradiv, zloženk, objave v medijih, organizacija samostojnih prireditev ipd.,
– stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in tehnične dediščine kmetijstva in podeželja, prikazi tradicionalnih domačih obrti in običajev, prikazi tehnične dediščine, razstave, tekmovanja ipd.;
– stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena ter na prireditvah drugih društev in organizacij;
– materialni stroški, povezani z izvedbo programov društev oziroma združenj.

Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež na območju Mestne občine Koper oziroma izvajajo programe, ki se pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Mestne občine Koper,
– da programi omogočajo vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Koper,
– da imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene tudi druge (neproračunske) vire financiranja,
– da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem programov oziroma projektov na področju kmetijstva,
– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za delo.

Priloge k vlogi:
– finančno in vsebinsko ovrednoten program dela za leto 2023,
– izjava o številu članstva (na obrazcu),
– predračuni oziroma računi za izvedene aktivnosti in dokazila o plačilu.

Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe, izvedene v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023. Dokazila – računi za izvedene aktivnosti ter potrdila o plačilu morajo biti z datumom iz tega obdobja.

Pomoč se ne dodeli:
– za prijavljeni program za katerega so že bila pridobljena sredstva na drugih razpisih Mestne občine Koper, oziroma so njihovi programi na kakršenkoli način že financirani iz proračuna Mestne občine Koper,
– društvom, katerih dejavnost je pridobitnega značaja.

Upravičenci do pomoči so:
– registrirana stanovska in interesna združenja (društva), ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja na območju občine in imajo sedež na območju Mestne občine Koper.

Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 4.000,00 EUR na društvo.

IV. Omejitve sredstev:

– če gre za vlagatelja, ki je zavezanec za DDV, se le-ta ne upošteva kot upravičen strošek,
– sredstva se ne izplačajo tistim, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države,
– za ukrepe državne pomoči po skupinskih izjemah se pomoč lahko dodeli le, če je vloga predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti,
– najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določeni v pravilniku v členih od 13 do vključno 17 ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v posameznih členih Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 (upoštevajoč tudi kumulacijo).

Sredstva v proračunu so omejena in se dodeljujejo kot nepovratna sredstva, skladno s pravili državnih pomoči in ob upoštevanju proračunskih možnosti. V kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke. Za dodeljena sredstva državnih pomoči bo obračunana akontacija dohodnine v skladu z veljavno zakonodajo. MOK si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev skladno s sprejetim proračunom za leto 2023.
Morebitna nerazdeljena sredstva zaradi neizvedenih prijavljenih ukrepov se razdelijo med tiste prijavitelje, ki so jim bila sredstva odobrena in so prijavljen ukrep dejansko izvedli.

V. Rok za prijavo na razpis, način prijave in oddaja zahtevkov/dokazil

Upravičenci morajo prijavo poslati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do vključno 3. 3. 2023 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali jo do istega dne v času uradnih ur oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.

Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z obvezno navedbo na prednji strani Javni razpis za dodelitev sredstev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za leto 2023, »Ne odpiraj, št. 331-2/2023«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov upravičenca. Za veljavne se bodo štele vloge, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Neveljavne vloge bodo zavržene.


V primeru, ko isti upravičenec prijavlja različne ukrepe ali podukrepe, mora za vsak ukrep in vsak podukrep oddati obrazec ter pripadajoče vloge v svoji ovojnici. Vloge, ki ne bodo prispele na tak način, bodo zavržene.


Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanem prijavnem obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija, ki obsega obrazce za posamezne ukrepe javnega razpisa in vzorce pogodb, bo do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si) in v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Upravičenci po tem razpisu morajo dostaviti dokazila o izvedenem ukrepu (račun in potrdilo o plačilu računa) na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali preko e-pošte obcina@koper.si najkasneje do 15. 9. 2023, in sicer:

 • Računi in potrdila o plačilu za ukrepe iz sklopa A: iz obdobja od datuma izdaje odločbe do 31. 8. 2023
 • Računi in potrdila o plačilu za ukrepe iz sklopa B: iz obdobja od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023
 • Računi in potrdila o plačilu za ukrepe iz sklopa C: iz obdobja od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo na Uradu za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj (tel. 05/ 6646 256 – Jasna Cupin).

VI. Obravnavanje vlog

O dodelitvi pomoči odloči vodja Urada za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj na predlog Komisije za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev, imenovane s sklepom župana. Pri dodeljevanju državnih pomoči se bodo upoštevala merila in kriteriji določeni v Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za programsko obdobje 2015 – 2020, oziroma merila, ki so objavljena v javnem razpisu. Odpiranje prijav, ki ga bo vodila komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev bo v Kopru, 10. 3. 2023. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. V roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog se pisno pozove tiste prijavitelje, katerih prijave niso formalno in vsebinsko popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev prijave je 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Vloge katere vlagatelji v predpisanem roku ne bodo dopolnili ali jih bodo neustrezno dopolnili, bodo zavržene.

VII. Obvestilo o izidu razpisa in dodelitvi sredstev
O izidu razpisa bodo prijavitelji obveščeni z odločbami oz. sklepi v roku 60 dni od dneva odločitve komisije za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev. Zoper odločitev je možna pritožba na župana v roku 8 dni od prejema odločbe. Odločitev župana je dokončna. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi prejemniki sredstev. Sredstva bodo upravičencem izplačana na podlagi sklenjenih pogodb med Mestno občino Koper in prejemnikom sredstev po predhodni predložitvi dokazil o izvedbi aktivnosti ter porabi namenskih sredstev. V primeru ugotovljene delne ali celotne nenamenske porabe sredstev, navedbe neresničnih podatkov ali za isti namen in iz istega naslova že pridobljenih finančnih sredstev, bo skladno z določili pravilnika zahtevano vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. V navedenih primerih in primerih, da upravičenec ne odda zahtevka za izplačilo sredstev (dokazila) oz. odda neustrezna dokazila, upravičencu sredstva ne bodo izplačana, prav tako bo skladno z določili pravilnika izgubil pravico do pridobitve sredstev za naslednji dve leti.