Preglej vse objave

Javni razpis za dodelitev štipendij dijakom in študentom za šolsko oziroma študijsko leto 2020/2021

Interesno področje: Otroci in mladina
Datum objave:

Na podlagi Odloka o štipendiranju (Uradni list RS, št. 3/2017 in 171/2020, v nadaljevanju: odlok) in Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2020 (Uradni list RS, št. 80/2019) Mestna občina Koper objavlja

 

JAVNI RAZPIS

za dodelitev štipendij dijakom in študentom za šolsko oziroma študijsko leto 2020/2021

 

 1. Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendij dijakom srednješolskega izobraževanja in študentom na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021, in sicer 5 (pet) štipendij dijakom srednješolskega izobraževanja za študij v Republiki Sloveniji in tujini ter 5 (pet) štipendij študentom za študij v Republiki Sloveniji in tujini.

Štipendije za študij v Republiki Sloveniji bodo podeljene samo za naslednja področja oziroma ožja področja izobraževanja (Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17)):

1.Za dijake:

 • 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
 • 0416 Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
 • 06        Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)
 • 07 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
 • 09 Zdravstvo in socialna varnost
 • 104      Transport
 • 1019 Gostinstvo in turizem, šport, osebne storitve, drugo

2. Za študente:

 • 021 umetnost,
 • 05 naravoslovje, matematika in statistika,
 • 06 informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT),
 • 07 tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo,
 • 08 kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo,
 • 091 zdravstvo.

Višina štipendije znaša:

1.Za dijake:

 • za študij v Republiki Sloveniji -110,00 €
 • za študij v tujini – 180,00 €

2. Za študente:

 • za študij v Republiki Sloveniji – 220,00 €
 • za študij v tujini – 350,00 €

 

 1. Pravico do štipendije lahko uveljavljajo dijaki srednješolskega izobraževanja in študenti dodiplomskega ter podiplomskega študija, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
 • dijaki od vključno drugega letnika, ki imajo v preteklem šolskem letu povprečno oceno najmanj 4,00 iz vseh številčno ocenjenih predmetov in ob vpisu v drugi letnik srednje šole niso starejši od 18 let;
 • študenti prvega letnika dosegajo povprečno oceno vseh številčno ocenjenih predmetov predhodnega letnika izobraževanja glede na študijsko leto uveljavljanja štipendije najmanj 4,30, študenti višjih letnikov pa povprečno oceno vseh opravljenih številčno ocenjenih izpitov v predhodnem študijskem letu glede na študijsko leto uveljavljanja štipendije najmanj 8,50;
 • študenti dodiplomskega študija ob prvem vpisu v prvi letnik niso starejši od 21 let, študenti podiplomskega študija pa ne starejši od 26 let;
 • so državljani Republike Slovenije;
 • imajo ob prijavi najmanj 3 leta neprekinjeno stalno prebivališče v Mestni občini Koper;
 • mesečni bruto dohodek na družinskega člana v preteklem letu ne presega 1.600,00 EUR;
 • niso v delovnem razmerju, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravljajo dejavnosti, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika in
 • niso prejemniki druge štipendije, razen v primeru, če je prijavitelj prejemnik državne štipendije.

Študenti, ki študirajo v tujini morajo dosegati ocene, ki so primerljive z zahtevanimi ocenami v Republiki Sloveniji. V primeru ocen, ki jih je vlagatelj dosegel zunaj Republike Slovenije in ne ustrezajo ocenam v skladu s predpisi s področja šolstva ali visokega šolstva v Republiki Sloveniji, mora vlagatelj zagotoviti prevod listin v slovenski jezik, ocenjevalno lestvico tuje izobraževalne ustanove, na podlagi katere dodeljevalec štipendije izvede pretvorbo ocen v slovenski ocenjevalni sistem ter dokazilo, da študij poteka v okviru javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa na akreditirani tuji izobraževalni ustanovi.

Izjemoma se lahko dodeli štipendija tudi študentom, ki ne izpolnjujejo pogoja iz druge alinee te točke, če imajo izjemne dosežke v evropskem ali svetovnem merilu v zadnjih dveh letih glede na študijsko leto, za katerega uveljavljajo pravico do štipendije.

 

 1. Prijavi za dodelitev štipendije na obrazcu »Vloga za dodelitev štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2020/2021«, ki ga dobite na spletnih straneh Mestne občine Koper koper.si ali osebno dvignete v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, pritličje, mora vlagatelj priložiti:
 • dokazilo o vpisu za tekoče šolsko oziroma študijsko leto 2020/2021 (v kolikor kandidat za dodelitev štipendije za študij v tujini še ni vpisan, mora k vlogi za dodelitev štipendije priložiti potrdilo o opravljenih sprejemnih izpitih ali povabilo tuje izobraževalne organizacije. Potrdilo o vpisu mora predložiti v roku 15 dni od opravljenega vpisa, sicer se vloga zavrže).
 • dokazilo o učnem uspehu predhodnega letnika izobraževanja glede na letnik, za katerega se uveljavlja pravica do štipendije oziroma dokazilo o opravljenih izpitih (spričevalo predhodnega letnika oziroma potrdilo fakultete o opravljenih izpitih preteklega študijskega leta); za študente v tujini še prevod listin v slovenski jezik, ocenjevalno lestvico tuje izobraževalne ustanove ter dokazilo, da študij poteka v okviru javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa na akreditirani tuji izobraževalni ustanovi;
 • morebitna dokazila o izjemnih dosežkih na posameznem področju, pridobljenih izven rednih šolskih oziroma študijskih obveznosti. Upoštevajo se potrdila in dokazila, ki so bila pridobljena v zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih letih;
 • izjavo, da ima kandidat ob prijavi stalno prebivališče v Mestni občini Koper neprekinjeno najmanj 3 leta;
 • izjavo, da je kandidat državljan Republike Slovenije;
 • življenjepis europass;
 • podpisano izjavo kandidata, da ni v delovnem razmerju, ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravlja dejavnosti, nima statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika in podpisano izjavo kandidata, da ni prejemnik druge štipendije v Republiki Sloveniji, razen morebitne državne štipendije;
 • kopije odločb o odmeri dohodnine družinskih članov kandidatove družine za leto 2019 in potrdilo o vpisu za družinske člane, ki se šolajo.

 

 1. Pri dodeljevanju štipendije se upoštevajo merila iz odloka (objavljen na spletni strani www.koper.si).

 

 1. Rok za oddajo prijave

Prijava na razpis mora biti oddana na obrazcu: »Vloga za dodelitev štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2020/2021«. Prijava je popolna, če vsebuje vse zahtevane priloge oziroma dokazila navedena v točki 2. javnega razpisa in na vlogi.

Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 31. decembra 2020 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper (pritličje desno), in sicer v času uradnih ur.

Prijave, prejete po tem roku, bo štipenditor štel za nepravočasne in jih bo neodprte vrnil pošiljatelju.

Prijava mora biti pravilno označena, in sicer mora biti v spodnjem desnem kotu zapis: »NE ODPIRAJ – VLOGA ZA DODELITEV ŠTIPENDIJE 2020/2021 št. 410-143/2020«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.

Obravnavane bodo le pravilno označene, popolne in pravočasne vloge.

 

 1. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni predvidoma v roku 30 dni od izteka roka za oddajo prijav.

Medsebojna razmerja med Mestno občino Koper in izbranim kandidatom bodo urejena s pogodbo o štipendiranju.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so na voljo na Uradu za družbene dejavnosti  Mestne občine Koper, Helena Benčič, telefon 05 66 46 311 ali 05 66 46 239 ali po elektronski pošti: helena.bencic@koper.si.

 

Župan

Aleš Bržan