Preglej vse objave

Javni razpis za izbiro izvajalca javne službe na področju zaščite živali na območju Občine Piran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Ankaran 

Interesno področje: Javne službe
Datum objave:

Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – UPB3, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21), Pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00 in 78/04), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18), Odloka o zagotavljanju javne službe na področju zaščite živali (Uradni list RS, št. 24/06), predhodnega soglasja županov Občine Piran, Občine Izola in Občine Ankaran in sklepa župana številka 344-4/2021, z dne 12. 11. 2021, Mestna občina Koper objavlja

JAVNI RAZPIS za izbiro izvajalca javne službe na področju zaščite živali na območju Občine Piran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Ankaran 

 1. Podatki o izvajalcu javnega razpisa
  Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, matična številka: 5874424, ID za DDV: SI 40016803, transakcijski račun: SI 56 0125 0010 0005 794.
 1. Predmet javnega razpisa in območje izvajanja javne službe
  Predmet javnega razpisa je izvajanje javne službe na področju zaščite živali na območju Občine Piran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Ankaran (v nadaljevanju: občine), vključno z upravljanjem zavetišča za zapuščene živali pri Dvorih – Sv. Anton pri Kopru (v nadaljevanju: javna služba). Dejavnost javne službe je podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.Javna služba se izvaja v objektu zavetišča za zapuščene živali pri Dvorih – Sv. Antonu pri Kopru, katerega lastnice so občine. Izvajalec javne službe prevzame v upravljanje celotni objekt zavetišča za zapuščene živali (v nadaljevanju: imetnik zavetišča).
 1. Začetek in čas trajanja izvajanja javne službe
  Pogodba o izvajanju javne službe bo sklenjena za določen čas 5 let. Predviden začetek izvajanja javne službe je 1. 1. 2022.
 1. Pogoji in kriteriji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe oziroma imetnik zavetišča
  Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj na javni razpis za izbiro izvajalca javne službe oziroma imetnika zavetišča:
 1. mora biti kot fizična ali pravna oseba registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne službe,
 2. izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo pravni predpisi za zavetišča za zapuščene živali,
 3. imeti mora poravnane davke in prispevke,
 4. ne sme biti v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku,
 5. izkazati mora kadrovsko strukturo in tehnično opremo, potrebno za opravljanje javne službe,
 6. razpolagati mora z zadostnim številom oskrbnikov, usposobljenih za delo z živalmi (upoštevajoč podatek, da je v letu 2021 bilo v zavetišču v povprečju 15 psov in 120 mačk),
 7. razpolagati mora z ustreznim vozilom za prevoz živali,
 8. predložiti mora stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali in program dela, iz katerega bo razvidna finančna zmožnost opravljanja javne službe,
 9. imeti mora izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet javne službe,
 10. imeti mora stalen in neposreden vpogled v register živali, in sicer v tiste podatke, ki so potrebni za iskanje skrbnika živali po identifikacijski številki o cepljenju ali opisu živali ter za preverjanje lastništva živali,
 11. vodja zavetišča mora imeti vsaj srednjo izobrazbo veterinarske smeri ali srednjo izobrazbo druge smeri in z delom pridobljene izkušnje z živalmi,
 12. imetnik zavetišča ne more biti in v njem ne more delati oseba, obsojena storitve kaznivega dejanja mučenja živali, razen če gre za izrečen vzgojni ukrep opravljanja dela v korist lokalne skupnosti,
 13. zagotoviti mora stalno prisotnost ali pripravljenost veterinarja oziroma veterinarske službe,
 14. zagotoviti mora obratovanje zavetišča vse dni v tednu. Uradne ure v zavetišču morajo biti najmanj štiri ure vsak od ponedeljka do vključno sobote, od tega najmanj 2 dni od ponedeljka do petka v popoldanskem času (po 15. uri) najmanj 2 uri. Poleg tega mora biti organizirana stalna 24-urna pripravljenost oziroma dežurstvo za sprejem živali v nujnih primerih.Podrobnejši pogoji opravljanja javne službe so opredeljeni v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
 1. Način financiranja javne službe
  Javna služba se financira iz:
 1. proračuna občin,
 2. iz proračuna Republike Slovenije skladno z veljavno zakonodajo,
 3. iz povračil stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi,
 4. iz donacij in drugih virov.
 1. Merila za izbor izvajalca javne službe – imetnika zavetišča
  Pri odločanju o izbiri izvajalca javne službe oziroma imetnika zavetišča se bodo upoštevala naslednja tri merila:
 1. strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost prijavitelja: do 60 točk;
 2. predlog izvedbenega programa oskrbe zapuščenih živali ter dodatne ugodnosti: do 30 točk;
 3. dosedanje izkušnje prijavitelja: do 10 točk.Posamezni prijavitelji lahko prejmejo skupno največ 100 točk. Izbran bo prijavitelj, katerega prijava bo ocenjena z najvišjim številom točk. Če zbere več prijaviteljev enako število točk, bo izbran prijavitelj, ki je ponudil najnižjo ceno za izvajanje javne službe na področju zaščite živali. Če sta dva ali več prijaviteljev zbrali isto število točk in ponudili enako ceno, bo strokovna komisija izvedla pogajanja o ceni.Merila so podrobneje določena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa. 
 1. Jezik, v katerem mora prijavitelj izdelati prijavo
  Prijava in vsa dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku. 
 1. Obravnava prijav in postopek izbire izvajalca javne službe
  Odpiranje prijav bo najkasneje v roku 5 dni, po poteku roka za prijavo. Strokovna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki občin, bo pri odpiranju prijav ugotavljala njihovo popolnost glede na zahtevane pogoje in dokazila. Če ugotovi, da posamezna prijava ni popolna, v roku 3 dni od odpiranja prijave prijavitelja pozove pisno, naj prijavo v določenem roku dopolni. Nepopolne prijave, katerih prijavitelji v predpisanem roku ne bodo dopolnili, prepozno prispele prijave ter prijave, ki jih ne bo predložila upravičena oseba, bodo zavržene.Po pregledu in ocenjevanju popolnih prijav bo strokovna komisija pripravila predlog o izbiri izvajalca javne službe oziroma imetnika zavetišča.O izbiri imetnika zavetišča, na podlagi predloga strokovne komisije, odloči vodja Urada za gospodarske javne službe, okolje in promet na Mestni občini Koper z odločbo. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan Mestne občine Koper.O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključku javnega razpisa.

  Z izbranim izvajalcem javne službe oziroma imetnikom zavetišča bo sklenjena pogodba o izvajanju javne službe in upravljanju zavetišča za zapuščene živali za obdobje 5 let.

 1. Rok in način prijave
  Prijavitelji morajo prijave oddati na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, po pošti kot priporočeno pošiljko vključno do 20. 12. 2021 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – ZAVETIŠČE«. Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Neveljavne prijave se štejejo za zavržene in bodo vrnjene na naslov pošiljatelja.Oddaja prijave pomeni, da prijavitelj sprejema vse pogoje, kriterije in merila javnega razpisa in razpisne dokumentacije javnega razpisa.Razpisna dokumentacija javnega razpisa je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper: www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Mestna občina Koper, Urad za gospodarske javne službe, okolje in promet, Valter Kozlovič, Verdijeva ulica 10, Koper, elektronski naslov: valter.kozlovic@koper.si, telefon 05/66-46-244.