Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo javne površine v posebno uporabo na delo parcele s parc. št. 6515/2, k. o. 2606 Semedela, na območju med ustjem Badaševice in Žusterno, za namen opravljanja gostinske oziroma prodajne dejavnosti z javnim zbiranjem ponudb

Interesno področje: Gospodarstvo, Nepremičnine, Promet in javne površine
Datum objave:

JAVNI RAZPIS

za oddajo javne površine v posebno uporabo na delo parcele s parc. št. 6515/2, k. o. 2606 Semedela, na območju med ustjem Badaševice in Žusterno, za namen opravljanja gostinske oziroma prodajne dejavnosti z javnim zbiranjem ponudb

  • Predmet oddaje

Predmet oddaje je posebna uporaba javne površine – dve lokaciji na delu parcele s parc. št. 6515/2, k. o. 2606 Semedela, na območju med ustjem Badaševice in Žusterno, in sicer:

A. lokacija ob obmorskem parku v Žusterni v velikosti do 100 m2, za postavitev premičnega gostinskega objekta in terase (za postavitev miz in stolov ter druge dopolnilne opreme) za obdobje od 15. 6. 2023 do 31. 10. 2023.

B. lokacija ob obmorskem parku v Žusterni v velikosti do 100 m2, za postavitev premičnega gostinskega objekta in terase (za postavitev miz in stolov ter druge dopolnilne opreme) ali premičnega prodajnega mesta (živilskih izdelkov), za obdobje od 15. 6. 2023 do 31. 10. 2023.

IZKLICNA VIŠINA UPORABE JAVNE POVRŠINE za posamezno lokacijo znaša 1.700,00 EUR/mesec brez DDV.

Izbrani ponudnik prevzame v skrb tudi sanitarne prostore, ki se nahajajo v neposredni bližini posameznega premičnega gostinskega oz. prodajnega objekta ter bodo namenjeni splošni javni uporabi, kot tudi strankam izbranega ponudnika, in sicer je ponudnik dolžan skrbeti za obratovanje (odklep/zaklep) sanitarij, čistočo sanitarij in nabavo sanitarnega materiala. Stroški vzdrževanja sanitarij, kot tudi plačilo vodarine in tokovine, so stroški MOK.

Izklicna višina uporabe javne površine je bila določena na podlagi cenitvenega poročila z dne 9. 3. 2023 in vključuje tudi predpisano občinsko takso za uporabo javne površine (v nadaljevanju: cenitev).

Pravica do uporabe razpisane nepremičnine se pridobi:

  • s sklenitvijo pogodbe o posebni uporabi javne površine med najugodnejšim (izbranim) ponudnikom in MOK za posamezno lokacijo,
  • s podpisom primopredajnega zapisnika za posamezno lokacijo in
  • s plačilom zneska uporabnine za mesec junij in julij 2023 za posamezno lokacijo.

Mikrolokacija nepremičnine, ki je predmet oddaje v posebno uporabo javne površine, je razvidna v grafiki v 7. točki razpisne dokumentacije Javnega razpisa.

  • Pravna podlaga

Pri oddaji nepremičnine v posebno uporabo, ki je predmet Javnega razpisa, se bodo uporabljala določila: Odloka o občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS, št. 8/14 in 22/16), Odloka o občinskih taksah (Uradni list štev. 140/06, 103/15 in 160/20), Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631), Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/0291/13 in 23/20) in ostalih veljavnih predpisov Republike Slovenije.

  • Vrsta pravnega posla

Predmet javnega razpisa je oddaja dveh javnih površin v posebno uporabo z javnim zbiranjem ponudb za namen opravljanja gostinske oziroma prodajne dejavnosti.

  • Čas trajanja uporabe

Obe javni površini (obe lokaciji) se oddajata v posebno uporabo za obdobje od 15. 6. 2023 do 31. 10. 2023.

  • Drugi pogoji javnega razpisa

Na Javnem razpisu lahko sodelujejo – oddajo ponudbe za posebno uporabo nepremičnine pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji ali v tujini (t.j. izven Republike Slovenije).

Pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v tujini in kateri ne morejo pridobiti listine, ki jih Javni razpis zahteva od pravnih in fizičnih oseb – samostojnih podjetnikov, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji, lahko predložijo listine od pristojnih organov in institucij v okviru svoje pravne ureditve, ki po vsebini in namenu nadomeščajo listine, ki jih Javni razpis zahteva od pravnih in fizičnih oseb – samostojnih podjetnikov, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji.

Zainteresirani ponudniki lahko prošnje za dodatna pojasnila v zvezi z Javnim razpisom pošljejo po elektronski pošti na naslov: tajnistvo.UGJSOP@koper.si, s pripisom »Posebna uporaba dveh lokacij na delu parcele s parc. št. 6515/2, k.o. 2606 Semedela«, do najkasneje (vključno) tretjega dne pred dnevom poteka roka za oddajo ponudb. Na vprašanja, ki bi prispela po izteku tega roka, MOK ni dolžna odgovoriti.