Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo nepremičnin – poslovnih prostorov v Mestni občini Koper v najem z javnim zbiranjem ponudb (gostinski lokal v Svetem Antonu)

Interesno področje: Nepremičnine
Datum objave:

Krajevna skupnost Sveti Anton, Sveti Anton 1, 6276 Pobegi, ki jo zastopa predsednik Branimir Gasparini, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Ur. list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/18) in Obligacijskem zakonikom (Ur. list RS, št. 38/01 in spremembe), objavlja

Javni razpis za oddajo nepremičnine-poslovnega prostora (gostinskega lokala) v najem v Svetem Antonu  z javnim zbiranjem ponudb

Predmet najema je:

1.1 Gostinski lokal (157,75 m2) s teraso (88,48 m2) v skupni izmeri 246,23 m2, ki se nahaja v pritličju večnamenske stavbe na naslovu Sveti Anton 1, Sveti Anton, 6276 Pobegi, stoječe na parc.št. 3732, k.o. Sv. Anton, v katastru stavb vpisane pod številko stavbe  2612 356, se oddaja za opravljanje gostinske dejavnosti, po izklicni mesečni najemnini  938 €, izračunani za mesec oktober 2021.

1.2 Gostinski lokal pod točko 1.1 se po izbiri ponudnika odda skupaj ali brez sosednjega prostora – lokal (57,21 m2) s teraso (48,16 m2) v skupni izmeri 105,37 m2, ki se nahaja v pritličju večnamenske stavbe na naslovu Sveti Anton 1, Sveti Anton, 6276 Pobegi, stoječe na parc.št. 3732, k.o. Sv. Anton, v katastru stavb vpisane pod številko stavbe  2612 356, za opravljanje gostinske dejavnosti, izklicna mesečna najemnina v primeru najema dodatnega lokala znaša dodatnih 436 €, torej skupno za oba lokala 1.374 €, izračunani za mesec oktober 2021.

Izklicna višina mesečne najemnine poslovnega prostora, ki je predmet javnega razpisa, je bila določena s strani pooblaščenega cenilca in izvedenca gradbene stroke.

V skladu z 2. točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1-Ur. list RS, št. 13/11,UPB,18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18 in 59/19) se za najem poslovnega prostora ne obračuna DDV, zato v zgoraj navedeni izklicni ceni najema ni upoštevan.

Poslovni prostor (gostinski lokal) se odda v najem v stanju, v kakršnem je.

Oddaja ponudb:

Ogled poslovnega prostora (gostinskega lokala) bo možen po predhodnem dogovoru.

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe (za poslovni prostor, ki je predmet tega razpisa, vključno s potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe), v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM, poslovni prostor na naslovu Sv. Anton, Sveti Anton1, 6276 Pobegi, in sicer izključno priporočeno po pošti na naslov: Krajevna skupnost Sveti Anton, Sveti Anton, Sveti Anton 1, 6276 Pobegi. Rok za oddajo ponudb je 7. 4. 2022.

Na ovojnici morata biti navedena naziv in naslov ponudnika. Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, upoštevaje veljavne ukrepe za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 (pogoj za udeležbo je PCT), in sicer 11. 4. 2022 z začetkom ob 16.00 uri, v Veliki dvorani Zadružnega doma v Svetem Antonu, na naslovu Sveti Anton 1, Sveti Anton, 6276 Pobegi.