Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo nepremičnin – poslovnih prostorov v Mestni občini Koper v najem z javnim zbiranjem ponudb (Kavarna Loggia)

Interesno področje: Nepremičnine
Datum objave:

Mestna občina Koper v najem ponuja neopremljen poslovni prostor na naslovu Titov trg 1, Kavarna Loggia, v izmeri 317,66 m2 poslovne površine. Poslovni prostor je v pritličju stavbe stoječe na parceli št. 145/3 in 145/2, obe k.o. Koper (ID znak 2605-145/3-0 in del 2605-145/2-0), in se oddaja za gostinsko dejavnost. Izklicna mesečna najemnina znaša 2.727,80 evra.

Poslovni prostor se oddaja v najem v stanju, v kakršnem je, in neopremljen. Obnovljeni so sistem ogrevanja in prezračevanja prostora, električna napeljava in kanalizacija.

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe (za poslovni prostor, ki je predmet tega razpisa, vključno s potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe), v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM KAVARNA LOGGIA«, z oznako št. 3528-15/2020, in sicer na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, najpozneje do vključno 25. 2. 2021 do 12. ure.

Na ovojnici morata biti navedena naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v Glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8. do 12. ure in v sredo tudi od 14. do 17. ure.

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb, ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, upoštevaje veljavne ukrepe za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, in sicer 26. 2. 2021 z začetkom ob 10. uri, na naslovu Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v sejni sobi/pritličje.