Zapri
19. 02. 2024 Objavljena stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve OPN-ja Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb

Interesno področje: Nepremičnine
Datum objave:

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Aleš Bržan, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1, Uradni list RS št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Obligacijskim zakonikom (Uradni list RS, št. 38/01 in spremembe), objavlja

Javni razpis za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov  v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb

 Predmet najema so naslednji poslovni prostori:

1. Kidričeva ulica 7, Koper, prostor v izmeri 50,66 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 756/3  k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605- 174-1), se oddaja za trgovinsko dejavnost ali mirno storitveno dejavnost, prodaja kozmetike, ličil in  parfumov ter drogerije, izklicna mesečna najemnina znaša 500,00 €.

2. Gortanov trg 14, Koper, prostor v izmeri 21,50  m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parceli št. 1028/2  k.o. Koper (ID znak: stavba 2065-2153), se oddaja za trgovsko dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 350,00 €.

3. Gortanov trg 15, Koper, pisarna z oznako 204, v izmeri 19,10 m2 poslovne površine, ki v naravi predstavlja del nepremičnine z ID znakom: del stavbe 2605-585-5 in se nahaja v poslovni stavbi, stoječi na parceli št. 1000/1 k.o. Koper, se oddaja za pisarniško dejavnost. Izklicna mesečna najemnina znaša 191,00 €.

Poslovni prostori se oddajajo v najem za nedoločen čas.

Izklicne višine mesečnih najemnin poslovnih prostorov, ki so predmet javnega razpisa so bile določene izkustveno na podlagi 38. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

V skladu z drugo točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1 – Uradni list RS, št. 13/11 – UPB, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18 in 59/19) se za najem poslovnih prostorov ne obračunava DDV, zato v zgoraj navedeni izklicni ceni najema ni upoštevan.

Poslovni prostori se oddajajo v najem v stanju, v kakršnem so.

ODDAJA PONUDB

Ogled poslovnih prostorov bo možen v času trajanja tega razpisa, po predhodnem dogovoru.

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe z vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM, poslovnega prostora v Kopru, na naslovu: (navede se navede se naslov prostora za katerega je najemnik zainteresiran)«, z oznako »3528-5/2022« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 10.05.2022 do 12.00 ure.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 17.00 ure.

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 12.05.2022, ob 9.30, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.

Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje, ne da bi za to navedla razloge.

Za dodatne informacije in ogled poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za prostorski razvoj in nepremičnine, telefon številka 05/66 46 375 (ga. Jana Živec) ali 05/66 46 286 (ga. Patricija Butinar Griparič).«