Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo nepremičnin – poslovnih prostorov v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb (Čevljarska ulica 17 in 19)

Interesno področje: Nepremičnine
Datum objave:

Javni razpis za oddajo nepremičnin – poslovnih prostorov  v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb

Predmet najema so naslednji poslovni prostori:

  1. Čevljarska ulica 17 in 19, Koper, poslovni prostor v izmeri 302,40 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju ter prvem nadstropju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na delu parc. št. 648/1 in 652  k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605- 1613-3 ter del stavbe 2605-784-0), se oddaja za izvajanje trgovinske dejavnosti, mirne storitvene dejavnosti ali izobraževalne in kulturno umetniške dejavnosti, z izklicno mesečno najemnino, ki znaša 2.789,00 €.

Poslovni prostor se oddaja v najem za določen čas petih (5) let.

Izklicna višina mesečne najemnine poslovnega prostora, ki je predmet javnega razpisa je bila določena izkustveno na podlagi 38. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

V skladu z drugo točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1 – Uradni list RS, št. 13/11 – UPB, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18 in 59/19) se za najem poslovnih prostorov ne obračunava DDV, zato v zgoraj navedeni izklicni ceni najema ni upoštevan.

Poslovni prostor se oddaja v najem v stanju, v kakršnem je.

ODDAJA PONUDB

Ogled poslovnega prostora bo možen v času trajanja tega razpisa, po predhodnem dogovoru.

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe z vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM, poslovnega prostora v Kopru, na naslovu: (navede se naslov prostora za katerega je najemnik zainteresiran)«, z oznako »3528-21/2022« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 12.10.2022 do 12.00 ure.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 17.00 ure.

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 13.10.2022, ob 10.00 uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.

Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje, ne da bi za to navedla razloge.

Za dodatne informacije in ogled poslovnega prostora lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za prostorski razvoj in nepremičnine, telefon številka 05/66 46 375 (ga. Jana Živec) ali 05/66 46 286 (ga. Patricija Butinar Griparič).«