Zapri
19. 02. 2024 Objavljena stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve OPN-ja Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb

Interesno področje: Nepremičnine
Datum objave:

Javni razpis za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb

Predmet najema so naslednji poslovni prostori:

1. Gortanov trg 15, Koper, dve pisarni v skupni izmeri 38,55 m2 poslovne površine, ki se nahajata v prvem nadstropju poslovne stavbe, stoječe na parc. št. 1000/1 k.o. Koper (ID znak: stavba 2605-585) se oddaja za pisarniško ali mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 385,00 €.

2. Kidričeva ulica 4, Koper, poslovni prostor v izmeri 26,50 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 103/1 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-102-2) se oddaja za trgovinsko dejavnost, ki zajema prodajo časopisov, revij, tobačnih izdelkov ter drobne galanterije, izklicna mesečna najemnina znaša 303,00 €.

3. Kidričeva ulica 7, Koper, poslovni prostor v izmeri 50,66 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 756/3 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-174-1), se oddaja za trgovinsko dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 557,00 €.

4. Prešernov trg 6, Koper, poslovni prostor v izmeri 32,60 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 1108/5  k.o. Koper (ID znak: del parcele 2605 1108/5), se oddaja za trgovinsko dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 426,00 €.

5. Tomažičev trg 2, Koper, poslovni prostor v izmeri 99,80 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 920, 921, 922, vse k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-1151-1 in del stavbe 2605-1152-1), se oddaja za trgovinsko ali mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 838,00 €.

6. Župančičeva ulica 41, Koper, poslovni prostor v izmeri 37,20 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 1179  k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-1251-2 ter del stavbe 2605-1251-3), se oddaja za trgovinsko dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 322,00 €.

Poslovni prostori se oddajajo v najem za nedoločen čas.

Izklicne višine mesečnih najemnin poslovnih prostorov, ki so predmet javnega razpisa, so bile določene s strani pooblaščenih cenilcev in izvedencev gradbene stroke.

V skladu z drugo točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1 – Uradni list RS, št. 13/11 – UPB, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18 in 59/19) se za najem poslovnih prostorov ne obračunava DDV, zato v zgoraj navedenih izklicnih cenah najema ni upoštevan.

Poslovni prostori se oddajajo v najem v stanju, v kakršnem so.

ODDAJA PONUDB

Ogled poslovnegih prostorov bo možen v času trajanja tega razpisa, po predhodnem dogovoru.

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe z vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM, poslovnega prostora v Kopru, na naslovu: (navede se naslov prostora za katerega je najemnik zainteresiran)«, z oznako »3528-13/2022« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 28.10.2022 do 12.00 ure.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 17.00 ure.

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 03.11.2022, ob 10.00 uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.

Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje, ne da bi za to navedla razloge.

Za dodatne informacije in ogled poslovnega prostora lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za prostorski razvoj in nepremičnine, telefon številka 05/66 46 375 (ga. Jana Živec) ali 05/66 46 286 (ga. Patricija Butinar Griparič).«