Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo nepremičnin – poslovnih prostorov v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb

Interesno področje: Nepremičnine
Datum objave:

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Aleš Bržan, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1, Uradni list RS št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Obligacijskim zakonikom (Uradni list RS, št. 38/01 in spremembe), objavlja

JAVNI RAZPIS
za oddajo nepremičnin – poslovnih prostorov v najem v Mestni občini Koper
z javnim zbiranjem ponudb

 

 Predmet najema so naslednji poslovni prostori:

1. Gortanov trg 4, Koper, poslovni prostor v izmeri 25,90 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 961/3 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-1959-4), se oddaja za trgovinsko storitveno dejavnost, in sicer pripravo ter prodajo prehrambenih izdelkov, izklicna mesečna najemnina znaša 507,00 €

2. Gortanov trg 15, Koper, poslovni prostor v izmeri 11,20 m2 poslovne površine, ki se nahaja v II. nadstropju poslovne stavbe, stoječe na parc. št. 1000/1 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2595-585), se oddaja za mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 112,00 €.

3. Dimnikarska ulica 8, Koper, poslovni prostor v izmeri 38,58 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 1181 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-1253-1), se oddaja za trgovinsko ali mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 502,00 €.

4. Trubarjeva ulica 1, Koper, poslovni prostor v izmeri 71,05 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovne stavbe, stoječe na parc. št. 144/1 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-329), se oddaja za mirno storitveno dejavnost, in sicer za izobraževanje na področju naravoslovja in tehnike, informatike ter robotike, izklicna mesečna najemnina znaša 382,00 €.

Poslovni prostori pod zaporednimi številkami 1,2,4 se oddajajo v najem za nedoločen čas.

Poslovni prostor pod zaporedno številko 3 se oddaja v najem za določen čas 5 let.

Izklicne višine mesečnih najemnin poslovnih prostorov, ki so predmet javnega razpisa pod zaporednimi številkami 1, 3, 4, so bile določene s strani pooblaščenih cenilcev in izvedencev gradbene stroke.

Izklicna višina mesečne najemnine poslovnega prostora, ki je predmet razpisa pod zaporedno številko 2, je bila določena izkustveno, na podlagi 38. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Vsi prostori, ki so predmet tega razpisa so v obratovanju.

V skladu z drugo točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1 – Uradni list RS, št. 13/11 – UPB, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18 in 59/19) se za najem poslovnih prostorov ne obračunava DDV, zato v zgoraj navedenih izklicnih cenah najema ni upoštevan.

Poslovni prostori se oddajajo v najem v stanju, v kakršnem so.

ODDAJA PONUDB

Ogled poslovnih prostorov bo možen v času trajanja tega razpisa, po predhodnem dogovoru.

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe z vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM, poslovnega prostora v Kopru, na naslovu: (navede se naslov prostora za katerega je najemnik zainteresiran)«, z oznako »3528-3/2023« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 06.06.2023 do 12.00 ure.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 17.00 ure.

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 08.06.2023, ob 10.00 uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.

Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje, ne da bi za to navedla razloge.

Za dodatne informacije in ogled poslovnega prostora lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za prostorski razvoj in nepremičnine, telefon številka 05/66 46 375 (ga. Jana Živec) ali 05/66 46 286 (ga. Patricija Butinar Griparič).