Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov  v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb

Interesno področje: Nepremičnine
Datum objave:

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Aleš Bržan, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1, Uradni list RS št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Obligacijskim zakonikom (Uradni list RS, št. 38/01 in spremembe), objavlja

JAVNI RAZPIS
za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov  v najem v Mestni občini Koper
z javnim zbiranjem ponudb

 Predmet najema so naslednji poslovni prostori:

1. Čevljarska ulica 32, Koper, poslovni prostor v izmeri 20,61 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 690/1 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-798-7), se oddaja za trgovinsko dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 370,00 €.

2. Mužčev trg 8, Koper, poslovni prostor v izmeri 63,62 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 1292 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-1586-1), se oddaja za mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 330,00 €.

3. Vlačičeva ulica 1, Koper, poslovni prostor v izmeri 17,97 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 1002 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-568-3), se oddaja za trgovinsko dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 160,00 €.

4. Gortanov trg 15, Koper, poslovni prostor v izmeri 45,20 m2 poslovne površine, ki se nahaja v I. nadstropju poslovne stavbe, stoječe na parc. št. 1000/1 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2595-585), se oddaja za pisarniško ali drugo mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 452,00 €.

5. Kidričeva ulica 6, Koper, poslovni prostor v izmeri 47,00 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 102/1 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-568-3), se oddaja za dejavnost »kava-bar« in trgovinsko dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 526,34 €.

6. Ulica pri Velikih vratih 6, Koper, poslovni prostor v izmeri 42,81 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 1053 k.o. Koper (ID znak: parcela 2605 1053), se oddaja za pisarniško ali drugo mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 332,00 €.

7. Čevljarska ulica 11, Koper, poslovni prostor v izmeri 66,97 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 1375/2 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-786-1), se oddaja za trgovinsko dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 648,62 €.

Poslovni prostori se oddajajo v najem za določen čas 5 let.

Izklicna višina mesečnih najemnin poslovnih prostorov, ki so predmet razpisa pod zaporednimi številkami 1 – 6, so bile določene izkustveno, na podlagi 38. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR; v nadaljevnju: ZSPDSLS-1).

Izklicna višina mesečne najemnine poslovnega prostora, ki je predmet javnega razpisa pod zaporedno številko 7, je bila določena s strani pooblaščenega cenilca in izvedenca gradbene stroke.

Poslovni prostori pod zaporednimi številkami 1, 2, 3 in 7, ki so predmet tega razpisa, so v obratovanju.

V skladu z drugo točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1 – Uradni list RS, št. 13/11 – UPB, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22, 29/22 – ZUOPDCE, 40/23 – ZDavPR-B in 122/23) se za najem poslovnih prostorov ne obračunava DDV, zato v zgoraj navedenih izklicnih cenah najema ni upoštevan.

Poslovni prostori se oddajajo v najem v stanju, v kakršnem so.

ODDAJA PONUDB

Ogled poslovnih prostorov bo možen v času trajanja tega razpisa, po predhodnem dogovoru.

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe z vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM, poslovnega prostora v Kopru, na naslovu: (navede se naslov prostora za katerega je najemnik zainteresiran)«, z oznako »3528-5/2024« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 20. 3. 2024 do 14.00 ure.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 17.00 ure.

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 21. 3. 2024, ob 9.00 uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.

Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje, ne da bi za to navedla razloge.

Za dodatne informacije in ogled poslovnega prostora lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za prostorski razvoj in nepremičnine, telefon številka 05/66 46 286 (ga. Patricija Butinar Griparič).«