Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo nepremičnine – poslovni prostor s teraso v večnamenski športni dvorani Burja na Škofijah, zbiranje ponudb

Interesno področje: Nepremičnine, Šport
Datum objave:

JAVNI RAZPIS

 

za oddajo nepremičnine – poslovni prostor s teraso v večnamenski športni dvorani Burja na Škofijah, v stavbi z ID 2595-1108 na parceli št. 753/4 k.o. Škofije, na naslovu Spodnje Škofije 40d, 6281 Škofije, z namenom izvajanja gostinske dejavnosti, v najem z javnim zbiranjem ponudb.

 

  1. Predmet najema

Predmet oddaje je neopremljen poslovni prostor v izmeri 31,3 m2 površine in zunanja terasa v izmeri 19,0 m2 (1,9 m2 x 10 m2), ki se nahaja v pritličju večnamenske športne dvorane Burja (stavba ID znak: 2595-1108), stoječega na parc. št. 753,4 k.o. Škofije (ID znak: 2595-753), na naslovu Spodnje Škofije 40d, za namen izvajanja gostinske dejavnosti, za določen čas 5 (petih) let, za izhodiščno mesečno najemnino 450,69 EUR/brez DDV.

Izklicna višina najemnine, ki je predmet Javnega razpisa je bila določena s strani pooblaščenega cenilca in izvedenca gradbene stroke na podlagi  Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE, 175/20 – ZIUOPDVE, 78/23 – ZUNPEOVE, 78/23 – ZORR, 131/23 – ZORZFS).

Prostor se oddaja v najem v stanju, v kakršnem je.

Nepremičnino bo najemnik lahko prevzel v najem (rabo) po izpolnitvi vseh pogojev za začetek veljavnosti najemne pogodbe – predvidoma v roku 30 dni po podpisu najemne pogodbe.

 

  1. Čas trajanja najema

Nepremičnina bo oddana v najem za določen čas 5 (petih) let.

 

  1. Drugi pogoji javnega razpisa

Na javnem razpisu lahko sodelujejo – oddajo ponudbe za najem pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji ali v tujini (t.j. izven Republike Slovenije) ter imajo do Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper poravnane vse finančne obveznosti.

Pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v tujini in katere ne morejo pridobiti listin katere Javni razpis zahteva od pravnih in fizičnih oseb – samostojnih podjetnikov, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, lahko predložijo listine od pristojnih organov in institucij v okviru svoje pravne ureditve, ki po vsebini in namenu nadomeščajo listine, katere Javni razpis zahteva od pravnih in fizičnih oseb – samostojnih podjetnikov, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Na javnem razpisu ne morejo sodelovati povezane osebe v smislu 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE, 175/20 – ZIUOPDVE, 78/23 – ZUNPEOVE, 78/23 – ZORR, 131/23 – ZORZFS).

Zainteresirani ponudniki lahko prošnje za dodatna pojasnila v zvezi z Javnim razpisom pošljejo po elektronski pošti na naslov: javno.narocanje@sportkoper.si, s pripisom »najem POSLOVNEGA PROSTORA V DVORANI BURJA«, do najkasneje (vključno) tretjega dne pred dnevom poteka roka za oddajo ponudb. Na vprašanja, ki bi prispela po izteku tega roka, organizator ni dolžan odgovoriti.