14. 06. 2021 Cepljenje brez naročanja ta teden tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo nepremičnine – dela parcele na območju med ustjem Badaševice in Žusterno v najem za opravljanje gostinske dejavnosti z javnim zbiranjem ponudb RAZVELJAVLJEN

Interesno področje: Gospodarstvo, Nepremičnine, Turizem in prireditve, Promet in javne površine
Datum objave:

JAVNI RAZPIS

za oddajo nepremičnine – dela parcele s parc. št. 6515/2, k. o. Semedela, na območju med ustjem Badaševice in Žusterno v najem za namen opravljanja gostinske dejavnosti z javnim zbiranjem ponudb

  • Predmet prodaje

Predmet oddaje je najem dela parc. št. 6515/2 k.o. 2606 Semedela (v nadaljevanju nepremičnina) na območju med ustjem Badaševice in Žusterno v skupni izmeri do 200 m2 za postavitev premičnega ali nepremičnega gostinskega objekta in terase. Izklicna letna najemnina znaša 23.919 EUR. Izklicna višina letne najemnine, ki je predmet javnega razpisa je bila določena na podlagi cenitve v skladu s 35. in  38. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18).

Za uporabo javne površine na kateri bo terasa, je potrebno plačati občinsko takso, ki bo obračunana letno, skladno z odlokom o občinskih taksah. Občinska taksa na dan objave javnega razpisa znaša 0,18€/m2/dan.

Najemnik z najemom nepremičnine prevzame v skrb tudi sanitarne prostore, ki so v neposredni bližini in sicer je najemnik dolžan skrbeti za čistočo sanitarij in nabavo sanitarnega materiala. Stroški vzdrževanja in stroški obratovanja sanitarij so stroški najemodajalca.

Pravica do uporabe dela parcele 6515/2 k.o. 2606 Semedela za namen opravljana gostinske dejavnosti, se pridobi:

–              s sklenitvijo pogodbe o najemu med najugodnejšim ponudnikom in Mestno občino Koper,

–              ob plačilu 1. obroka letne najemnine in

–              dokončnostjo dovoljenja za uporabo javne površine, ki ga na podlagi vloge stranke, izda pristojni urad Mestne občine Koper.

Ponudnik mora prijavi na razpis predložiti tudi prikaz v obliki idejne rešitve, slikovnega gradiva iz katerega bo razvidna ureditev dela parcele, ki je predmet najema, izgled objekta  (premičnega oz nepremičnega) in terase. Ponudbi mora biti priloženo tudi dokazilo o plačani varščini za resnost ponudbe v višini 10.000 EUR. 

  • Čas trajanja najema

Del parcele 6515/2 k.o. 2606 Semedela se oddaja  v najem za obdobje od 15. 6. 2021 do 30. 5. 2023 z možnostjo podaljšanja do 15. 5. 2025.

  • Drugi pogoji javnega razpisa

Na Javnem razpisu lahko sodelujejo – oddajo ponudbe za najem dela parcele 6515/2 k.o. 2606 Semedela pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji ali v tujini (t.j. izven Republike Slovenije).

Pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v tujini in katere ne morejo pridobiti listine katere Javni razpis zahteva od pravnih in fizičnih oseb – samostojnih podjetnikov, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji, lahko predložijo listine od pristojnih organov in institucij v okviru svoje pravne ureditve, ki po vsebini in namenu nadomeščajo listine katere Javni razpis zahteva od pravnih in fizičnih oseb – samostojnih podjetnikov, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji.

Zainteresirani ponudniki lahko prošnje za dodatna pojasnila v zvezi z Javnim razpisom pošljejo po elektronski pošti na naslov tajnistvo.UGDOP@koper.si s pripisom »najem dela parcele 6515/2 k.o. 2606 Semedela«, do najkasneje (vključno) tretjega dne pred dnevom poteka roka za oddajo ponudb. Na vprašanja, ki bi prispela po izteku tega roka, organizator ni dolžan odgovoriti.