Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo poslovnega prostora v najem (»Kavarna Loggia«)

Interesno področje: Nepremičnine
Datum objave:

Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Aleš Bržan, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 31/18) in Obligacijskim zakonikom (Ur.list RS, št. 38/01 in spremembe), objavlja

JAVNI RAZPIS
za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov v najem v Mestni občini Koper
z javnim zbiranjem ponudb

Predmet najema je:

Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Titov trg 1, »Kavarna Loggia«, neopremljen poslovni prostor v izmeri 317,66 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju stavbe stoječe na parceli št. 145/3 in 145/2 obe k.o. Koper, (ID znak 2605-145/3-0 in del 2605-145/2-0), se oddaja za gostinsko dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 2.600,00 €.

Izklicna višina mesečne najemnine poslovnega prostora, ki je predmet javnega razpisa je bila določena s strani pooblaščenega cenilca in izvedenca gradbene stroke na podlagi 38. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

V skladu z drugo točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1 – Uradni list RS, št. 13/11 – UPB, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18 in 59/19) se za najem poslovnega prostora ne obračunava DDV, zato v zgoraj navedeni izklicni ceni najema ni upoštevan.

Poslovni prostor se odda v najem v stanju, v kakršnem je.

 

ODDAJA PONUDB

Ogled poslovnega prostora bo možen po predhodnem dogovoru.

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe z vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM, poslovnega prostora v Kopru, na naslovu Titov trg 1, Kavarna Loggia«, z oznako »3528-15/2020« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 15.9. 2020 do 12.00 ure.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v Glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 17.00 ure.

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

 

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 17.9. 2020, ob 10.00 uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.

Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje, ne da bi za to navedla razloge.

Za dodatne informacije in ogled poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za prostorski razvoj in nepremičnine, telefon številka 05/66 46 375 (ga. Jana Živec) ali 05/66 46 286 (ga. Patricija Butinar Griparič).