Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov v najem

Interesno področje: Nepremičnine
Datum objave:

Številka:  3528-10/2020

 

»Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Aleš Bržan, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 31/18) in Obligacijskim zakonikom (Ur.list RS, št. 38/01 in spremembe), objavlja

 

 

 

JAVNI RAZPIS

za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov  v najem v Mestni občini Koper

z javnim zbiranjem ponudb

 

Predmet najema so naslednji poslovni prostori:

 

1. Čevljarska ulica 19, Koper, prostor v izmeri 343,60 m2 poslovne površine, ki se nahaja v poslovno-stanovanjski stavbi, stoječe na parceli št. 652 ter 648/1 obe k.o. Koper (ID znak: 2605-652/0-0, 2605-648/1-0), se oddaja za trgovinsko dejavnost -drogerija in parfumerija, izklicna mesečna najemnina znaša 2.450,00 €, za mesec maj 2020.

 

2. Kidričeva ulica 6, Koper, prostor v izmeri 67,34 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 102/1 k.o. Koper (ID znak: stavba 2605- 105), se oddaja za dejavnost mlečnega bara ali slaščičarne, izklicna mesečna najemnina znaša 674,00 €, za mesec maj 2020

 

3. Kidričeva ulica 7, Koper, prostor v izmeri 50,66 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 756/3 k.o. Koper (ID znak: stavba 2605- 174), se oddaja za trgovinsko dejavnost ali mirno storitveno dejavnost, prodaja kozmetike, ličil in parfumov ter drogerije, izklicna mesečna najemnina znaša 495,00 €, za mesec maj 2020.

 

4. Prešernov trg 6, Koper, prostor v izmeri 32,49 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 1108/5 k.o. Koper (ID znak: stavba 2605- 2084), se oddaja za trgovinsko dejavnost in sicer promocijo avtohtonih lokalnih produktov z vključeno degustacijo le-teh, izklicna mesečna najemnina znaša 300,00 € za mesec maj 2020.

 

5. Pristaniška ulica 37, Koper, prostor v izmeri 112,92 m2 poslovne površine ter pripadajoče zemljišče, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 1063 in 1064/1 obe k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-544-1), se oddaja za trgovinsko dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 1.221,00 € za mesec maj 2020.

 

6. Vanganelska cesta št. 55E, Koper, prostor v izmeri 16,80 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovne stavbe, stoječe na parc. št. 6310/22 k.o. Semedela (ID znak: 2606- 6310/22-0), se oddaja za mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 152,00 €, za mesec maj 2020.

 

7. Repičeva ulica 6, Koper, prostor v izmeri 240,90 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju in I. nadstropju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 1097 k.o. Koper (ID znak: stavba 2605-1097/0), se oddaja za dejavnost turističnih nastanitev, izklicna mesečna najemnina znaša 1.940,20 € za mesec april 2020.

 

Poslovna prostora pod zaporedno številko 6 in 7 sta v obratovanju. Prednost pri izbiri bo imel obstoječi najemnik. Prostor pod zaporedno številko 7 se oddaja za nedoločen čas, ostali prostori pa bodo oddani v najem za določen čas 5 (pet) let.

 

Izklicne višine mesečnih najemnin poslovnih prostorov, ki so predmet javnega razpisa so bile določene s strani pooblaščenih cenilcev in izvedencev gradbene stroke na podlagi 38. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

 

V skladu z drugo točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1 – Uradni list RS, št. 13/11 – UPB, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18 in 59/19) se za najem poslovnih prostorov ne obračunava DDV, zato v zgoraj navedeni izklicni ceni najema ni upoštevan.

 

Vsi poslovni prostori se oddajo v najem v stanju, v kakršnem so.

 

 

ODDAJA PONUDB

 

Ogled poslovnih prostorov bo možen  v času trajanja tega razpisa, po predhodnem dogovoru.

 

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe z vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM, poslovnega prostora v Kopru, na naslovu: (navede se navede se naslov prostora za katerega je najemnik zainteresiran)«, z oznako »3528-10/2020« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 28.7. 2020 do 12.00 ure.

 

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 17.00 ure.

 

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

 

 

ODPIRANJE PONUDB

 

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 30.7. 2020, ob 9.30 uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.

 

Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.

 

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje, ne da bi za to navedla razloge.

 

Za dodatne informacije in ogled poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za prostorski razvoj in nepremičnine, telefon številka 05/66 46 375 (ga. Jana Živec).«