29. 04. 2021 Brezplačno hitro testiranje tudi to soboto in nedeljo Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov v najem

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 13. 5. 2021
Datum objave:

JAVNI RAZPIS za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov  v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb

 Predmet najema so naslednji poslovni prostori:

  1. Beblerjeva ulica 8, Koper, prostor v izmeri 33,89 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parceli št. 239/47 k.o. Semedela (ID znak: 2606-5323-19), se oddaja za mirno storitveno dejavnost. Izklicna mesečna najemnina znaša 196,00 €. 
  1. Čevljarska ulica 30, Koper, prostor v izmeri 86,45 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parceli št. 689 in 697 k.o. Koper (ID znak: 2605-797-12), se oddaja za dejavnost trgovine. Izklicna mesečna najemnina znaša 854,00 €.
  1. Triglavska ulica 3, Koper, prostor v izmeri 44,5 m2 poslovne površine, ki se nahaja v poslovno-stanovanjski stavbi, stoječi na parceli št. 716/1 k.o. Koper (ID znak: 2605-711-1) se oddaja za mirno storitveno dejavnost. Izklicna mesečna najemnina znaša 458,00 €.

Poslovna prostora pod zaporedno št. 1 in 2 sta v obratovanju. Poslovni prostori se oddajajo za nedoločen čas.

Izklicne višine mesečnih najemnin poslovnih prostorov, ki so predmet javnega razpisa so bile določene s strani pooblaščenih cenilcev in izvedencev gradbene stroke na podlagi 38. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

V skladu z drugo točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1 – Uradni list RS, št. 13/11 – UPB, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18 in 59/19) se za najem poslovnih prostorov ne obračunava DDV, zato v zgoraj navedeni izklicni ceni najema ni upoštevan.

Vsi poslovni prostori se oddajo v najem v stanju, v kakršnem so.

ODDAJA PONUDB

Ogled poslovnih prostorov bo možen v času trajanja tega razpisa, po predhodnem dogovoru.

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe z vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM, poslovnega prostora v Kopru, na naslovu: (navede se navede se naslov prostora za katerega je najemnik zainteresiran)«, z oznako »3528-14/2021« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 13.5. 2020 do 12.00 ure.

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

 ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 14.5. 2020, ob 10.00 uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje, ne da bi za to navedla razloge.

Za dodatne informacije in ogled poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za prostorski razvoj in nepremičnine, telefon številka 05/66 46 375 (ga. Jana Živec) ali 05/66 46 386 (ga. Patricija Butinar Griparič).«

                                                                                                                                              MESTNA OBČINA KOPER