Zapri
14. 05. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v treh referendumskih kampanjah Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov v najem

Interesno področje: Nepremičnine
Datum objave:

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Aleš Bržan, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1, Uradni list RS št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 31/18) in Obligacijskim zakonikom (Ur.list RS, št. 38/01 in spremembe), objavlja

 

JAVNI RAZPIS
za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov  v najem v Mestni občini Koper
z javnim zbiranjem ponudb

 

Predmet najema so naslednji poslovni prostori:

  1. Kidričeva ulica 6, Koper, prostor v izmeri 67,34 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 102/1 k.o. Koper (ID znak: stavba 2605- 105), se oddaja za dejavnost »kava-bar« oz. dejavnost trgovine. Izklicna mesečna najemnina znaša 670,00 €
  2. Pristaniška ulica 5, Koper, pisarniški prostori v izmeri 112,40 m2 poslovne površine, ki se nahajajo v poslovno-stanovanjski stavbi, stoječi na parceli št. 845 k.o. Koper (ID znak: 2605-1157-38), se oddajajo za pisarniško dejavnost. Izklicna mesečna najemnina znaša 1.137,00 €.
  3. Pristaniška ulica 9, Koper, prostor v izmeri 35,40 m2 poslovne površine, ki se nahaja v poslovno-stanovanjski stavbi, stoječi na parceli št. 936 k.o. Koper (ID znak: 2605-1108-1) se oddaja za trgovsko ali mirno storitveno dejavnost. Izklicna mesečna najemnina znaša 353,00 €.
  4. Župančičeva ulica 45, Koper, prostor v izmeri 34,90 m2 poslovne površine, ki se nahaja v poslovno-stanovanjski stavbi, stoječi na parceli št. 1181 k.o. Koper (ID znak: 2605-1253-2), se oddaja za mirno storitveno dejavnost. Izklicna mesečna najemnina znaša 375,00 €.

 

Poslovni prostori se oddajajo za nedoločen čas.

Izklicne višine mesečnih najemnin poslovnih prostorov, ki so predmet javnega razpisa so bile določene s strani pooblaščenih cenilcev in izvedencev gradbene stroke na podlagi 38. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

V skladu z drugo točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1 – Uradni list RS, št. 13/11 – UPB, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18 in 59/19) se za najem poslovnih prostorov ne obračunava DDV, zato v zgoraj navedeni izklicni ceni najema ni upoštevan.

Vsi poslovni prostori se oddajo v najem v stanju, v kakršnem so.

 

ODDAJA PONUDB

Ogled poslovnih prostorov bo možen v času trajanja tega razpisa, po predhodnem dogovoru.

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe z vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM, poslovnega prostora v Kopru, na naslovu: (navede se navede se naslov prostora za katerega je najemnik zainteresiran)«, z oznako »3528-17/2021« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 27.7. 2020 do 12.00 ure.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 17.00 ure.

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

 

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 29.7. 2020, ob 10.00 uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.

Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje, ne da bi za to navedla razloge.

Za dodatne informacije in ogled poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za prostorski razvoj in nepremičnine, telefon številka 05/66 46 375 (ga. Jana Živec) ali 05/66 46 386 (ga. Patricija Butinar Griparič).«

 

MESTNA OBČINA KOPER