Zapri
22. 05. 2024 Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov v najem

Interesno področje: Nepremičnine
Datum objave:

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Aleš Bržan, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1, Uradni list RS št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Obligacijskim zakonikom (Uradni list RS, št. 38/01 in spremembe), objavlja

 JAVNI RAZPIS
za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov  v najem v Mestni občini Koper
z javnim zbiranjem ponudb

 

Predmet najema so naslednji poslovni prostori:

1. Čevljarska ulica 8, Koper, poslovni prostor v izmeri 31,40 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 725 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-703-1), se oddaja za trgovinsko dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 644,00 €.

2. Staničev trg 19, Koper, poslovni prostor v izmeri 45,19 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 956 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-1124-1), se oddaja za trgovinsko dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 735,00 €.

3. Tominčeva ulica 7, Koper, poslovni prostor v izmeri 61,34 m2 poslovne površine, ki se nahaja v tretjem nadstropju poslovne stavbe, stoječe na parc. št. 1195 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-893), se oddaja za mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 346,00 €.

4. Ulica pri velikih vratih 32, Koper, poslovni prostor v izmeri 22,13 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 1091/1 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-518-2), se oddaja za mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 232,00 €.

Poslovni prostori se oddajajo v najem za določen čas 5 let.

Izklicni višini mesečnih najemnin poslovnih prostorov, ki sta predmet javnega razpisa pod zaporednima številkama 1 in 3 sta bili določeni s strani pooblaščenih cenilcev in izvedencev gradbene stroke.

Izklicni višini mesečnih najemnin poslovnih prostorov, ki sta predmet razpisa pod zaporednima številkama 2 in 4 sta bili določeni izkustveno, na podlagi 38. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

V skladu z drugo točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1 – Uradni list RS, št. 13/11 – UPB, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18 in 59/19) se za najem poslovnih prostorov ne obračunava DDV, zato v zgoraj navedenih izklicnih cenah najema ni upoštevan.

Poslovni prostori se oddajajo v najem v stanju, v kakršnem so.

ODDAJA PONUDB

Ogled poslovnih prostorov bo možen v času trajanja tega razpisa, po predhodnem dogovoru.

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe z vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM, poslovnega prostora v Kopru, na naslovu: (navede se naslov prostora za katerega je najemnik zainteresiran)«, z oznako »3528-12/2023« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 13.06.2023 do 12.00 ure.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 17.00 ure.

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 15.06.2023, ob 9.00 uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.

Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje, ne da bi za to navedla razloge.

Za dodatne informacije in ogled poslovnega prostora lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za prostorski razvoj in nepremičnine, telefon številka 05/66 46 375 (ga. Jana Živec) ali 05/66 46 286 (ga. Patricija Butinar Griparič).«