Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov v najem

Interesno področje: Nepremičnine
Datum objave:

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Aleš Bržan, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1, Uradni list RS št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Obligacijskim zakonikom (Uradni list RS, št. 38/01 in spremembe), objavlja

JAVNI RAZPIS
za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov v najem v Mestni občini Koper
z javnim zbiranjem ponudb

Predmet najema so naslednji poslovni prostori:

1. Dimnikarska ulica 8, Koper, poslovni prostor v izmeri 38,58 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 1181 k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-1253-1), se oddaja za trgovinsko ali mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 502,00 €.

2. Gortanov trg 15, Koper, poslovni prostor v izmeri 12,65 m2 poslovne površine, ki se nahaja v poslovnem objektu v Kopru, na naslovu Gortanov trg 15, na parceli št. 1000/1, k.o. Koper, (ID znak: št. stavbe 2605-585), v prvem nadstropju, se oddaja za pisarniško dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 127,00 €.

3. Gortanov trg 15, Koper, poslovni prostor v izmeri 22,00 m2 poslovne površine, ki se nahaja v poslovnem objektu v Kopru, na naslovu Gortanov trg 15, na parceli št. 1000/1, k.o. Koper, (ID znak: št. stavbe 2605-585), v drugem nadstropju, se oddaja za pisarniško dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 220,00 €.

Poslovni prostori se oddajajo v najem za določen čas 5 let.

 Izklicna višina mesečne najemnine poslovnega prostora, ki je predmet javnega razpisa pod zaporedno številko 1 je bila določena s strani pooblaščenih cenilcev in izvedencev gradbene stroke.

Izklicni višini mesečnih najemnin poslovnih prostorov, ki sta predmet razpisa pod zaporednima številkama 2 in 3 sta bili določeni izkustveno, na podlagi 38. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

V skladu z drugo točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1 – Uradni list RS, št. 13/11 – UPB, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18 in 59/19) se za najem poslovnih prostorov ne obračunava DDV, zato v zgoraj navedenih izklicnih cenah najema ni upoštevan.

Poslovni prostori se oddajajo v najem v stanju, v kakršnem so.

ODDAJA PONUDB

Ogled poslovnih prostorov bo možen v času trajanja tega razpisa, po predhodnem dogovoru.

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe z vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM, poslovnega prostora v Kopru, na naslovu: (navede se naslov prostora za katerega je najemnik zainteresiran)«, z oznako »3528-22/2023« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 26.09.2023 do 12.00 ure.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 17.00 ure.

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 28.09.2023, ob 9.00 uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.

Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje, ne da bi za to navedla razloge.

Za dodatne informacije in ogled poslovnega prostora lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za prostorski razvoj in nepremičnine, telefon številka 05/66 46 375 (ga. Jana Živec) ali 05/66 46 286 (ga. Patricija Butinar Griparič).«