Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov v najem

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 31. 7. 2024
Datum objave:

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Aleš Bržan, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1, Uradni list RS št. 11/18 in spremembe), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Obligacijskim zakonikom (Uradni list RS, št. 38/01 in spremembe), objavlja

JAVNI RAZPIS
za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov  v najem v Mestni občini Koper
z javnim zbiranjem ponudb

Predmet najema sta naslednja poslovna prostora:

  1. Čevljarska ulica 21, Koper, poslovni prostor v izmeri 69,98 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parceli z Di znakom 2605 652, k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-783-3), se oddaja za trgovinsko dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 676,70 €.
  2. Trg Brolo 6, Koper, poslovni prostor v izmeri 46,52 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parceli z ID znakom 2605 637, k.o. Koper (ID znak: del stavbe 2605-1519-3), se oddaja za mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 586,00 €.

Poslovna prostora se oddajata v najem za določen čas 5 let.

Izklicna višina mesečnih najemnin poslovnih prostorov, je bila določena izkustveno, na podlagi 38. člena ZSPDSLS-1.

Poslovna prostora, ki sta predmet tega razpisa, sta v obratovanju.

V skladu z drugo točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1 – Uradni list RS, št. 13/11 – UPB, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22, 29/22 – ZUOPDCE, 40/23 – ZDavPR-B in 122/23) se za najem poslovnih prostorov ne obračunava DDV, zato v zgoraj navedenih izklicnih cenah najema ni upoštevan.

Poslovna prostora se oddajata v najem v stanju, v kakršnem sta.

ODDAJA PONUDB

Ogled poslovnih prostorov bo možen v času trajanja tega razpisa, po predhodnem dogovoru.

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe z vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM, poslovnega prostora v Kopru, na naslovu: (navede se naslov prostora za katerega je najemnik zainteresiran)«, z oznako »3528-19/2024« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 31.07.2024 do 12.00 ure, ne glede na čas oddaje po pošti.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in v sredo tudi od 14.00 do 17.00 ure.

Ponudbe, ki bi na sedež Mestne občine Koper prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 06.08.2024, ob 8,30 uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje.

Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje, ne da bi za to navedla razloge.

Za dodatne informacije in ogled poslovnega prostora lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za prostorski razvoj in nepremičnine, telefon številka 05/66 46 375 (Maja Pencelj).«