09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Koper za leto 2013

Interesno področje:
Rok prijave: 18. 2. 2013
Datum objave:

Na podlagi 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – uradno prečiščeno besedilo (ZUJIK –UPB 1, Ur.l. RS, št. 77/2007) in sklepa Župana, št. 610-1/2013 z dne 11. 1. 2013, Mestna občina Koper objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV

V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2013

(v nadaljevanju: razpis)

 

 

  1. PREDMET RAZPISA je sofinanciranje programov in projektov s področja kulture v Mestni občini Koper za leto 2013.

Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov/projektov

–          društev in
–          samostojnih ustvarjalcev na področju kulture,

ki opravljajo dejavnost s področja kulture in niso redno financirani iz sredstev proračuna Mestne občine Koper.

Posamezniki in neformalne avtorske skupine lahko svoje programe/projekte prijavijo preko kulturnih društev.

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in za spomeniško varstvene akcije.

Prijavitelj se s svojim programom za leto 2013 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper 2013.

Prireditve v Mestni občini Koper niso predmet tega razpisa.

  1. RAZPISNA PODROČJA

Mestna občina Koper sofinancira programe/projekte z naslednjih področij kulturne dejavnosti:

–          ljubiteljska kulturna dejavnost s področja glasbe, gledališča in lutk, folklore,

–          plesa, literature, multimedialnih projektov;

–          programi in projekti samostojnih ustvarjalcev na področju kulture;

–          založništvo;

–          likovna in galerijska dejavnost;

–          sofinanciranje drugih akcij in projektov s področja kulture.

 

  1. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU

 

 Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

–          da program/projekt omogoča vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Koper;

–          da ima program/projekt pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja;

–          da imajo nosilci programa/projekta večletne (vsaj dvoletne) izkušnje in reference na področju, ki je predmet razpisa;

–          da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa/projekta;

–          da bo program ali del programa oziroma projekta izveden v letu 2013.

  1. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV

Za ocenjevanje posameznih programov/projektov bodo uporabljena naslednja merila:

–          kakovost, realnost in dostopnost predloženega programa/projekta;

–          preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije;

–          dosedanje delo in reference.

Prednostno bodo sofinancirani:

–          programi/projekti, ki omogočajo uspešno, množično vključevanje članov oz. uporabnikov iz Mestne občine Koper;

–          programi/projekti z večletnim delovanjem;

–          programi/projekti, ki v programskem in izvajalskem pogledu znatno presegajo splošno kakovostno raven svojega okolja in kažejo aktualne, inovativne pristope;

–          programi/projekti, ki bodo predstavljeni širši javnosti v občini;

–          izvajalci kulturnih programov/projektov, ki bodo predvideli sodelovanje na prireditvah v Mestni občini Koper.

  1. VREDNOST

Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje kulturnih programov / projektov v Mestni občini Koper v letu 2013 je opredeljena s proračunom za leto 2013, in sicer največ do 154.250,00 €.

 

  1. ROK IZVEDBE

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2013 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

  1. VSEBINA PRIJAVE

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

 

  1. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE

 

Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 18. februarja 2013 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:

Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper z oznako: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS KULTURA 2013 št. 610-1/2013«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.

Nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.

  1. IZID RAZPISA

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni predvidoma v roku 45 dni od roka za oddajo razpisa.

Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.

  1. DVIG RAZPSINE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, telefon 05/66-46-239.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.

Župan
Boris Popovič