Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Koper za leto 2022

Interesno področje: Okolje
Datum objave:

Mestna občina Koper na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2022 (Uradni list RS, št. 80/2919) in na podlagi 3. člena Odloka o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 41/18, v nadaljevanju: odlok), objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Koper za leto 2022

 1. RAZPISOVALEC

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju: MOK).

2. PREDMET RAZPISA:

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) velikosti do 50 PE (populacijskih enot) v Mestni občini Koper v skladu s pogoji tega razpisa.

3. OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA RAZPISU IN ZAHTEVANE PRILOGE:

  • UPRAVIČENCI: Do nepovratnih sredstev so upravičene fizične osebe, ki so lastniki ali solastniki individualnih stanovanjskih stavb ali lastniki posameznih stanovanj v večstanovanjski stavbi na območju Mestne občine Koper, ki imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Koper.

V primeru izgradnje skupne MKČN za več enostanovanjskih objektov ali za enega ali več stanovanjskih objektov, je kjer je upravičencev več vlagatelj vloge tisti investitor, na čigar zemljišču bo čistilna naprava zgrajena. Investitorji medsebojna razmerja uredijo s pogodbo.

Do sofinanciranja  niso upravičene pravne osebe.

SPLOŠNI POGOJI ZA SOFINANCIRANJE:

 • Sofinancira se izgradnja MKČN za objekte na območjih izven meja aglomeracij, na katerih se ne predvideva izgradnja kanalizacije ali čistilnih naprav skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji, ki ga je sprejela Vlada RS.
 • Sofinancira se tudi izgradnja MKČN za stanovanjske objekte na območju aglomeracij, kjer je javno kanalizacijsko omrežje že zgrajeno ali je gradnja načrtovana, priključitev nanj pa tehnično ni možna ali ekonomsko upravičena, kar mora predhodno potrditi izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda Marjetica Koper.
 • V primeru izgradnje skupne MKČN mora vlagatelj priložiti pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij med investitorji.
 • Vsak upravičenec lahko odda vlogo za proračunska sredstva za en objekt le enkrat.

V primeru, da se MKČN sofinancira tudi iz drugih virov javnih sredstev, skupna vrednost sofinanciranja iz vseh virov ne sme preseči 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije. V primeru, da bi izračunana skupna vrednost sofinanciranja, skupaj s sofinanciranjem po tem razpisu, presegala 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije, se sofinanciranje občine ustrezno zniža.

POGOJI IN OMEJITVE:

 • MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka s standardom iz Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15), ki je izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov.
 • vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti poročilo o oceni obratovanja in sporazum o nadzoru in praznjenju MKČ izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode Marjetica Koper, d.o.o., Ulica 15. maja 4, 6000 Koper.
 • vlagatelj mora dostaviti izvajalcu javne službe poročilo o opravljenih prvih meritvah obratovanja v predpisanih rokih, analizni izvid pa ne sme biti starejši od 30 dni skladno s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14).
 • MKČN mora biti v času vložitve zahtevka za nakazilo odobrenih sredstev vgrajena, kar vlagatelj dokaže s priloženim računom za nakup in postavitev MKČN ter v funkciji obratovanja, rezultati opravljenih prvih meritev obratovanja pa morajo biti ustrezni.
 • Predložiti mora veljavno gradbeno dovoljenje za objekt, ki je bil zgrajen po letu 1967 ali dokazilo Geodetske uprave, da je objekt zgrajen pred letom 1967.
 • Končni prejemnik mora imeti poravnane vse svoje dosedanje zapadle obveznosti do Mestne občine Koper, javnih zavodov, javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Mestna občina Koper.
 • V primeru, ko se sofinancira izgradnja MKČN za stanovanjske objekte na območju aglomeracij, kjer je javno kanalizacijsko omrežje že zgrajeno ali je gradnja načrtovana, priključitev nanj pa tehnično ni možna ali ekonomsko upravičena, mora priložiti izjavo izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda Marjetice Koper.
 1. VIŠINA SREDSTEV IN VIŠINA SOFINANCIRANJA:

Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Koper za leto 2022, na proračunski postavki 3120 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, NRP OB050-19-0016, v višini 50.000,00 EUR.

Višina pomoči znaša 40 % upravičenih stroškov oziroma največ 1.500,00 EUR za enostanovanjski objekt.

V primeru vgradnje ene MKČN za več stanovanjskih objektov oz. za več stanovanjski objekt, ki so v lasti oziroma solasti različnih upravičencev, znaša višina pomoči do 50 % upravičenih stroškov za vse upravičence skupaj, in sicer:

 • v primeru vgradnje ene MKČN za 2 – 3 objekte oz. stanovanja v več stanovanjskem objektu največ: 3.000,00 EUR
 • v primeru vgradnje ene MKČN za 4 – 5 objektov oz. stanovanj v več stanovanjskem objektu največ: 5.000,00 EUR
 • v primeru vgradnje ene MKČN za 6 ali več objektov oz. stanovanj v več stanovanjskem objektu največ: 7.000,00 EUR
 1. UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški so stroški nakupa in vgradnje MKČN do 50 PE, z vključenimi stroški montaže MKČN in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov (pri tem se upošteva samo gradbena dela, ki se nanašajo konkretno na izkop in postavitev MKČN, ne upošteva pa se izkopa in izdelave kanalizacijskih cevi in raznih drugih priključkov).

Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 1.1.2018 do oddaje vloge.

Upravičeni stroški so izključno stroški, ki jih bo upravičenec dokazoval s potrdilom o plačanih računih za nakup, vgradnjo in montažo MKČN ter stroške njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov.

DDV ni upravičen strošek.

 1. NAČIN PRIJAVE IN ROKI

Prijavitelj vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.

Rok za oddajo vloge je do 31.8.2022.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najpozneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana po pošti s priporočeno pošiljko ali če je bila dostavljena v glavno pisarno Mestne občine Koper, najpozneje do 12.00 ure zadnjega dne razpisnega roka, oziroma če jo je Mestna občina Koper prejela pred objavo obvestila o zaprtju razpisa. Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MKČN« ter s podatki vlagatelja. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo oddane do porabe sredstev, v vsakem primeru pa najkasneje do 31.8.2022 ter s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami.

 1. ODPIRANJE IN OBRAVNAVANJE VLOG

Odpiranje vlog ni javno. Postopek bo vodil Urad za gospodarske dejavnosti, okolje in promet (v nadaljevanju: pristojni urad), ki bo odpiral in obravnaval vse prispele vloge po vrstnem redu prispetja, do porabe proračunskih sredstev. Če vloga ne bo formalno popolna, bo prijavitelj pozvan, da v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge, le to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo s sklepom zavržene. Popolne vloge se razvrstijo po datumu in uri prejetja. Pravočasno dopolnjene vloge se uvrstijo po vrstnem redu na seznam, glede na prejem dopolnitve.

Sofinancerska sredstva se odobrijo po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev, vendar v vsakem primeru najkasneje do 31.8.2022. O porabi sredstev in zaprtju javnega razpisa se objavi obvestilo na spletni strani Mestne občine Koper.
Na podlagi izvedenega postopka pristojni urad izda odločbo, s katero odloči o dodelitvi sredstev v skladu z določili upravnega postopka in sicer najkasneje v roku 30 dni od prejema popolne vloge.

Po dokončnosti odločbe o dodelitvi sredstev skleneta vlagatelj in Mestna občina Koper pogodbo o sofinanciranju. Če vlagatelj ne vrne podpisane pogodbe v roku 8 dni od prejema pogodbe v podpis, se šteje, da je vlogo na razpis umaknil.

 1. ZAHTEVKI ZA IZPLAČILO

Sofinancirana sredstva se vlagatelju izplačajo na podlagi obojestransko podpisane pogodbe na vlagateljev transakcijski račun v roku določenem skladno z veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna.

Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda lahko pred izplačilom sredstev opravi ogled MKČN za katero se sredstva dodeljujejo. Če na podlagi ogleda ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji iz odloka in tega javnega razpisa za odobritev in  izplačilo sredstev, se upravičencu sredstva ne izplačajo.

 1. NADZOR

Prejemnik sredstev v obdobju 5 let od prejema sredstev ne sme odtujiti MKČN, za katero je prejel sredstva, razen če je bila stavba, za katero se je vgradila MKČN, v tem času priključena na javno kanalizacijo v upravljanju izvajalca javne službe. Podrobnejša določila glede nadzora se določijo v pogodbi.

 1. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na spletni strani Mestne občine Koper https://www.koper.si ali v sprejemni pisarni Mestne občine Koper v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure (ob sredah pa še od 14. do 17. ure) na naslovu Verdijeva 10, 6000 Koper.

Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko pišete na elektronsko pošto tajnistvo.UGJSOP@koper.si ali pokličete na tel. št. 05-6646 330, Emina Korenika.