Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov v vrtcih in šolah v Mestni občini Koper, namenjenih preprečevanju in reševanju socialnih stisk za leto 2023

Interesno področje: Socialno varstvo
Datum objave:

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 164/20, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08 in 33/18) in sklepa Župana, št. 122-7/2023 z dne 27. 1. 2023, Mestna občina Koper objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PREVENTIVNIH PROGRAMOV V VRTCIH IN ŠOLAH V MESTNI OBČINI KOPER, NAMENJENIH PREPREČEVANJU IN REŠEVANJU SOCIALNIH STISK ZA LETO 2023

I. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

II. PREDMET IN CILJ JAVNEGA RAZPISA je sofinanciranje preventivnih programov za otroke in mladostnike v javnih vrtcih in šolah v Mestni občini Koper, namenjenih preprečevanju in reševanju socialnih stisk za leto 2023, in sicer:

a) Psihosocialno svetovanje in psihosocialna pomoč za otroke in mladostnike (individualno oziroma v manjših, podpornih skupinah);

b) Preventivne delavnice na temo preprečevanja zasvojenosti z digitalnimi mediji (varna uporaba televizije, digitalnih naprav in spleta ter preprečevanje nasilja na spletnih forumih in telefonskega ustrahovanja);

c) Preventivne delavnice na temo preprečevanja samopoškodovalnega in samomorilnega vedenja otrok in mladostnikov;

d) Preventivne delavnice na temo preprečevanja nasilja (medvrstniško nasilje in/ali nasilje v družini);

e) Preventivne delavnice na temo preprečevanja zasvojenosti z alkoholom in/ali s tobakom ter nedovoljenimi psihoaktivnimi snovmi;

f) Preventivne delavnice na temo socialno – emocionalnega učenja (zviševanje socialne in čustvene kompetentnosti, trening socialnih veščin in upravljanje z medosebnimi odnosi);

g) Preventivne delavnice na temo motenj hranjenja.

Predmet sofinanciranja ne bodo programi, ki so že v celoti financirani iz proračunskih sredstev in drugih javnih virov ter investicijski stroški.

Predmet sofinanciranja so tudi programi za otroke in mladostnike, ki so vključeni v programe osnovnošolskega izobraževanja v javnih zavodih za izobraževanje odraslih in v aktivnosti Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper.

Psihosocialno svetovanje in psihosocialna pomoč ter preventivne delavnice so namenjene:

 • otrokom, vključenim v programe predšolske vzgoje v javnih vrtcih Mestne občine Koper;
 • otrokom, vključenim v programe osnovnošolskega izobraževanja v osnovnih šolah Mestne občine Koper,
 • otrokom in mladostnikom, vključenim v programe srednješolskega izobraževanja, ki imajo sedež v Mestni občini Koper ter
 • otrokom in mladostnikom, vključenim v programe osnovnošolskega izobraževanja v javnih zavodih za izobraževanje odraslih, ki imajo sedež v Mestni občini Koper in v aktivnosti Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper.

Izvajalci programov se za izvajanje programov dogovarjajo neposredno z javnimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi, javnimi zavodi za izobraževanje odraslih v Mestni občini Koper in aktivnosti Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper.

Zaželeno je, da se delavnice izvedejo v vseh javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih (vrtcih, šolah, srednjih šolah), ki imajo sedež v Mestni občini Koper.

III. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU

Na javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov v vrtcih in šolah v Mestni občini Koper, namenjenih preprečevanju in reševanju socialnih stisk za leto 2023, se lahko prijavijo zavodi (razen vzgojno-izobraževalnih zavodov ter javnih zavodov za izobraževanje odraslih), društva in ustanove, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
 2. program izvajajo za uporabnike iz Mestne občine Koper;
 3. so registrirani kot društvo, zavod ali ustanova in imajo dejavnost socialnega varstva, humanitarno dejavnost, ali dejavnost, ki je predmet razpisa, opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
 4. imajo zagotovljene kadrovske pogoje za izvajanje programa;
 5. prijavitelj je pravna oseba, ki je na dan zaključka roka za prijavo na javni razpis, registrirana za opravljanje dejavnosti socialnega varstva, humanitarne dejavnosti ali dejavnosti, ki je predmet razpisa najmanj dve leti;
 6. s prijavljenim programom zagotavljajo brezplačno sodelovanje javnih zavodov in uporabnikov ter dostopnost vsem otrokom in mladostnikom pod enakimi pogoji na območju Mestne občine Koper;
 7. prijavljajo program, ki ni v celoti financiran iz proračunskih sredstev in drugih javnih virov;
 8. nihče od izvajalcev pri izvedbi programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost;
 9. prijavitelj se zavezuje, da bo med izvajanjem programa dosledno spoštoval varovanje osebnih podatkov skladno z veljavno področno zakonodajo;
 10. usposobljeni prostovoljci pri izvajanju programa upoštevajo načelo varstva uporabnikov prostovoljskega dela iz 11. člena Zakona o prostovoljstvu;
 11. prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopu informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov in
 12. posamezna izvedba programa traja najmanj eno šolsko uro in največ dve šolski uri in
 13. imajo poravnane finančne obveznosti do Mestne občine Koper.

Najvišja možna zaprošena vrednost za sofinanciranje Mestne občine Koper posamezne izvedbe programa (psihosocialnega svetovanja in psihosocialne pomoči ali preventivne delavnice) je 50,00 EUR za eno šolsko uro in vključuje vse stroške izvedbe.

IV. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV

Za ocenjevanje posameznih programov bodo uporabljena naslednja merila:

 1. kvaliteta in izvedljivost prijavljenega programa glede na zagotovljene kadrovske pogoje (do 30 točk);
 2. dosedanje delo oziroma izkušnje (do 30 točk);
 3. sedež prijavitelja v Mestni občini Koper oziroma delovanje na območju Mestne občine Koper (do 10 točk);
 4. pregledna, jasna, uravnotežena in natančna finančna konstrukcija prihodkov in odhodkov izvajanja programa (do 15 točk);
 5. jasno opredeljeni in ustrezni nameni in cilji programa (do 20 točk) in
 6. jasno opredeljene in ustrezne metode in načini dela programa (do 20 točk).

Komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev po Javnem razpisu za sofinanciranje preventivnih programov v vrtcih in šolah v Mestni občini Koper, namenjenih preprečevanju in reševanju socialnih stisk za leto 2023 (v nadaljevanju komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev) bo prijavljene programe ocenila v skladu z merili za dodelitev sredstev, z vidika zaprošenih sredstev in vidika najvišje možne zaprošene vrednost sofinanciranja Mestne občine Koper za posamezno izvedbo programa (psihosocialnega svetovanja in psihosocialne pomoči/preventivne delavnice). Presoja komisije bo, poleg zbranih točk, osnova za dodelitev višine sredstev sofinanciranja za posamezno prijavo. Mestna občina Koper bo posamezne programe oziroma projekte sofinancirala največ do višine pričakovanih sredstev in glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

V. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV

Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena sofinanciranju programov za leto 2023 znaša največ do 20.000,00 EUR.

Mestna občina Koper si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev skladno s sprejetim proračunom za leto 2023.

Komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev lahko sredstva, namenjena za javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2023, prerazporedi tudi po namembnosti porabe. Nerazporejena sredstva se lahko prerazporedijo tudi na druga področja proračunske porabe.

VI. ROK IZVEDBE

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena za delovanje v letu 2023, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

VII. VSEBINA PRIJAVE

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2023, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati v celoti izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, navedenimi v obrazcu prijave.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za popolno. Prijavitelji, katerih prijave ne bodo formalno popolne bodo pozvani k dopolnitvi prijav. Če prijav v roku osem dni od vročitve poziva k dopolnitvi nepopolne prijave ne bodo dopolnili, bodo le – te zavržene. Obrazec prijave – Osnovni podatki o prijavitelju ni predmet dopolnitve.

Prejemnik sredstev je dolžan zagotoviti gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, da uspešno doseže cilje svojega delovanja, določene skladno s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev.

VIII. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE

Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do petka, 3. marca 2023, na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (pritličje desno), in sicer v času uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov v vrtcih in šolah v Mestni občini Koper, namenjenih preprečevanju in reševanju socialnih stisk za leto 2023, št. 122-7/2023«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem.

IX. DATUM ODPIRANJA PRIJAV

Odpiranje prijav, ki ga bo vodila komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev, bo najkasneje v roku osmih dni po poteku roka za oddajo prijav, in sicer 9. 3. 2023.

Komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev bo najkasneje v roku osmih dni od zaključka odpiranja prijav prijavitelje, katerih prijave ne bodo popolne, pozvala, da jih v roku osmih dni dopolnijo. Prijave, ki ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo zavržene.

X. ODLOČANJE V POSTOPKU JAVNEGA RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Na podlagi predloga komisije za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev bo o izbranih in zavrnjenih programih ter zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom odločil vodja Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Koper. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v roku osmih dni od njegove vročitve na župana Mestne občine Koper. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik, oboje pri organu, ki je sklep izdal. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo prijav.

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju preventivnih programov v vrtcih in šolah v Mestni občini Koper, namenjenih preprečevanju in reševanju socialnih stisk za leto 2023, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

XI. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper (pritličje desno), vsak dan v času uradnih ur ali na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine Koper, telefon št. 05 6646 247.