Zapri
14. 05. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v treh referendumskih kampanjah Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti v Mestni občini Koper za leto 2024

Interesno področje: Turizem in prireditve
Rok prijave: 14. 6. 2024
Datum objave:

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 164/20, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) ter sklepa župana št. 322-5/2023-1, z dne 1.2.2024, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV IN PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI

V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2024

(v nadaljevanju: javni razpis)

 

 1. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju MOK).

 

 1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti na območju Mestne občine Koper za leto 2024.

Mestna občina Koper bo sofinancirala prijavljene prireditve, ki bodo realizirane v času od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 na območju Mestne občine Koper. Za datum izvedbe prireditve se šteje datum pričetka posamezne prireditve.

 

 1. CILJI JAVNEGA RAZPISA

Cilji javnega razpisa so:

 • – podpiranje izvajanja kakovostnih prireditev in promocijskih aktivnosti, ki prispevajo k promociji Mestne občine Koper v lokalnem in mednarodnem okolju ter pomenijo obogatitev turistične ponudbe občine,
 • – pospeševanje motivacije za šport in športne aktivnosti ter imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem v Mestni občini Koper,
 • – povečanje raznolikosti dogodkov,
 • – razvoj kraja in vpliv na obisk in/ali povečanje nočitev v Mestni občini Koper,
 • – zagotavljanje pestrega prireditvena dogajanja skozi vse leto.

 

 1. RAZPISNA PODROČJA

MOK bo sofinancirala prijave prijaviteljev v ŠTIRIH vsebinskih sklopih (A, B, C in D), in sicer:

 

A. SOFINANCIRANJE VELIKIH PRIREDITEV:

 • ki prispevajo k turističnemu razvoju kraja in imajo vpliv na obisk in/ali povečanje nočitev v Mestni občini Koper;
 • ki se izvajajo na območju Mestne občine Koper;
 • katerih vsebina je kulturne, turistične, zabavne ali socialne narave.

 

B. SOFINANCIRANJE VELIKIH ŠPORTNIH PRIREDITEV:

 • katerih namen je pospeševanje motivacije za šport in športne aktivnosti ter imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem v Mestni občini Koper ter prispevajo k turističnemu razvoju kraja in imajo vpliv na obisk in/ali povečanje nočitev v Mestni občini Koper;
 • katerih vsebina je športne narave;
 • ki imajo mednarodni značaj oz. na prireditvi sodelujejo tudi mednarodni udeleženci;
 • ki po množičnosti udeležencev presegajo 100 sodelujočih (npr. tekmovalcev);
 • katerih prijavitelj ima izključno pravico izvedbe prijavljene prireditve s strani nacionalne ali mednarodne panožne zveze oz. drugo ustrezno pravico za izvedbo prijavljene prireditve na javni razpis ali katerih prijavitelj ima za prijavljeno prireditev avtorsko zaščiteno organizacijo in izvedbo prireditve, oziroma si je to pravico (licenco, soglasje, dovoljenje) pridobil;
 • kjer je prijavljeni prireditvi finančno podporo pri organizaciji izkazala najmanj ena občina slovenske Istre (Piran, Izola, Koper, Ankaran).

 

C. SOFINANCIRANJE PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI:

 • ki jih v letu 2024 izvajajo/organizirajo prijavitelji, ki so registrirani in imajo stalno prebivališče v Mestni občini Koper in pripomorejo k promociji Mestne občine Koper;
 • na javni razpis lahko prijavitelj prijavi največ 3 promocijske aktivnosti, ki jih izvaja v Sloveniji (zunaj območja občin Koper – Izola – Piran – Ankaran) in/ali v tujini;
 • prijavitelj lahko odda prijavo za največ tri promocijske aktivnosti, ki jih lahko prijavi v okviru enega razpisnega roka ali v okviru več različnih razpisnih rokov.

 

D. SOFINANCIRANJE PRIREDITEV:

 • ki prispevajo k turističnemu razvoju kraja in imajo vpliv na obisk in/ali povečanje nočitev v Mestni občini Koper;
 • ki se izvajajo na območju Mestne občine Koper;
 • katerih vsebina je kulturne, športne, turistične, zabavne ali socialne narave oz. namenjena otrokom ter mladini;
 • kjer se kot prireditev šteje enodnevni ali večdnevni javni dogodek ali sklop enodnevnih prireditev, ki se odvijajo v daljšem obdobju;
 • na javni razpis lahko posamezni prijavitelj prijavi največ 4 prireditve.

 

Tiste prireditve in promocijske aktivnosti, ki niso predmet javnega razpisa, so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji javnega razpisa. Take prijave prijaviteljev niso upravičene do dodelitve sredstev in ne bodo obravnavane.

 

 1. POGOJI ZA SODELOVANJE

Prijavitelj mora za izvajanje prireditve zagotoviti najmanj 20% delež sofinanciranja iz drugih virov, kar mora biti razvidno iz finančne konstrukcije.

 

Upravičeni prijavitelji sklopa A., B. in D. so: 

 1. a) Društva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih, zavodi, registrirani v skladu z Zakonom o zavodih, ustanove, registrirane v skladu z Zakonom o ustanovah, ter mladinski sveti, registrirani v skladu z Zakonom o mladinskih svetih. Društva, ustanove, mladinski sveti in zavodi morajo biti pred oddajo vloge registrirani najmanj eno leto ter so ustrezno registrirani za izvajanje dejavnosti prirejanja prireditev.

 

 1. b) Podjetja, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja (v nadaljevanju podjetja), ki so ustrezno registrirani za izvajanje dejavnosti prirejanja prireditev.

 

Upravičeni prijavitelji sklopa C. so:

Društva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih, zavodi, registrirani v skladu z Zakonom o zavodih, ustanove, registrirane v skladu z Zakonom o ustanovah, ter mladinski sveti, registrirani v skladu z Zakonom o mladinskih svetih. Izobraževalne ustanove, javni zavodi in poklicni športniki, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov.

Društva, ustanove, mladinski sveti in zavodi morajo biti pred oddajo vloge registrirani najmanj eno leto.

 

Prijavitelj mora imeti poravnane vse obveznosti do MOK in Javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je MOK oziroma mora najkasneje pred izplačilom poravnati vse obveznosti do MOK.

Prijavitelji, ki v preteklem letu niso izvedli prijavljene prireditve, za katero so bila dodeljena sredstva iz Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti v Mestni občini Koper za leto 2023 , niso upravičeni do sofinanciranja le te v letu 2024.

Prijavitelj lahko posamezno prireditev za leto 2024 prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2024.

 

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni tisti predlagatelji:

 • katerih program ni odprtega značaja in ni dostopen širšemu krogu obiskovalcev;
 • ki nimajo pregledne in jasne konstrukcije prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja;
 • ki nimajo poravnanih in izpolnjenih vseh pogodbenih obveznosti do Mestne občine Koper;
 • ki so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije;
 • ki so lastniško, upravljavsko ali kakor koli drugače povezana s podjetji, ki so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije;
 • ki so neposredni in posredni proračunski uporabniki;
 • ki prijavljajo izvedbo prireditve, ki je delno ali v celoti sofinancirana iz drugih virov občinskega proračuna;
 • fizične osebe (razen na sklop C, pod opredeljenimi pogoji).

Do sredstev (tako dodelitve kot izplačila odobrenih sredstev) iz tega javnega razpisa ne bodo upravičeni tisti prijavitelji (na vsebinski sklop A., B. in D.), ki prijavljene prireditve ne bodo oglaševali v sredstvih javnega obveščanja. Prav tako do sredstev ne bodo upravičeni prijavitelji, ki na promocijskih materialih prijavljenega programa ne bodo objavili logotipa MOK oz. ne bodo navedli, da je izvedbo programa sofinancirala MOK. Le-to morajo prijavitelji ustrezno dokazati v končnem poročilu.

 

Programi, ki pričakujejo več kot 80 % sofinanciranja s strani MOK, niso predmet javnega razpisa.

 

Sredstva, ki se dodelijo podjetjem, se dodeljujejo na podlagi pravila de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) in v skladu s potrjeno shemo državne pomoči.

 

 1. MERILA IN KRITERJI ZA DODELITEV SREDSTEV

Za določitev višine sofinanciranja posameznih prireditev in promocijskih aktivnosti bodo uporabljena merila, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.

 

 1. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV

Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena sofinanciranju prireditev ali promocijskih aktivnosti za leto 2024 znaša za sklope A., C. in D. največ do 263.000,00 EUR in največ do 64.000,00 EUR za sklop B.. Mestna občina Koper si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev skladno s sprejetim proračunom za leto 2024.

 

 1. ROK IZVEDBE

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2024 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna oz. v skladu s pogodbo o sofinanciranju prijavljenega programa.

Dodeljena sredstva bodo prijaviteljem nakazana po izvedbi prijavljenega programa, podpisani pogodbi in po predložitvi popolnega končnega poročila z vsemi zahtevanimi prilogami, kopijami računov in dokazili. Rok za oddajo končnega poročila je najkasneje 30. dan po izvedbi programa. V primeru, da izvajalec ne predloži v roku poročila, lahko MOK odstopi od te pogodbe. Sredstva bodo prijavitelju nakazana v višini priloženih kopij računov plačanih upravičenih stroškov v višini dodeljenih sredstev iz tega javnega razpisa. Seznam upravičenih stroškov javnega razpisa je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.

 

 1. DOKUMENTI POTREBNI ZA VELJAVNOST PRIJAVE

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse predpisane priloge, dokazila in podpisan prijavni obrazec z izjavo.

Tako izpolnjena prijava bo obravnavana kot popolna.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za popolno. Prijavitelji, katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zahtevanih prilog in bodo zato nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav. V kolikor prijav v roku osem dni od vročitve poziva k dopolnitvi nepopolne prijave ne bodo dopolnili, le – te bodo zavržene. Podatki o prijavitelju programa niso predmet dopolnitve.

S podpisom izjave na prijavnem obrazcu prijavitelj soglaša s preverjanjem namenske porabe dodeljenih proračunskih sredstev na podlagi tega javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine.

 

 1. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE

Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v času uradnih ur, najkasneje:

SKLOP A), B) in C):

 • do vključno 11. marca 2024, za prireditve oz. promocijske aktivnosti, ki so se/se bodo izvedle od 1. januarja 2024 do vključno 31. decembra 2024;
 • do vključno 14. junija 2024, za prireditve, ki se bodo izvajale od 1. julija 2024 do vključno 31. decembra 2024;

– SKLOP D):

 • do vključno 14. junija 2024, za prireditve, ki se bodo izvajale od 1. januarja 2024 do vključno 31. decembra 2024;

Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni ali dopolni na enak način kot velja za pošiljanje prijave.

Nepravočasne prijave in ne popolne dopolnitve bodo zavržene.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z naslednjo oznako:

»NE ODPIRAJ – 322-5/2024, JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV IN PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2024«

 

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.

 

 1. DATUM ODPIRANJA PRIJAV

Odpiranje prijav, ki ga bo vodila komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev, bo najkasneje v roku osmih dni po poteku roka za oddajo prijav, predvidoma 19. 3. 2024 in 21. 6. 2024. Strokovna komisija bo pri odpiranju prijav ugotavljala njihovo popolnost glede na zahtevane pogoje in dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 8 dni od odpiranja prijav prijavitelja pozove pisno ali ustno, naj prijavo v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se prijavo prijavitelja zavrže kot nepopolno.

 

 1. ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA

Vse popolne prijave obravnava strokovna komisija na način, da dodeli višino sofinanciranja za posamezni prijavljen program.

Programi bodo ocenjeni v skladu z merili, ob primerjavi istovrstnih programov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih prijavljenih programov.

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom odločil vodja Urada za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na župana MOK v roku 8 dni od njegove vročitve. Pritožbo se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri organu, ki je sklep izdal. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni, od roka za oddajo prijav.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

V kolikor posamezni prijavitelj pogodbe ne podpiše v 30 dneh od prejema le te bo občinski organ na podlagi 228. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije smatral, da je vloga za pridobitev sredstev umaknjena.

 

 1. DVIG RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.

Pojasnila o vsebini dokumentacije prijave smejo prijavitelji zahtevati izključno v pisni obliki od Urada za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj MOK in sicer do pet dni pred potekom roka za predložitev prijav.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo pri Magdaleni Škrlj Bura, na Uradu za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, tel. št. 05 6646 216 v času uradnih ur.