Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje programov in prireditev veteranskih organizacij in drugih društev in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper za leto 2024

Interesno področje: Društva
Datum objave:

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in sklepa župana, št. 139-1/2024-1 z dne 1. 2. 2024 Mestna občina Koper objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PRIREDITEV VETERANSKIH ORGANIZACIJ IN DRUGIH DRUŠTEV IN ZDRUŽENJ, KI NISO PREDMET DRUGIH RAZPISOV V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2024
(v nadaljevanju: razpis) 

1. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju MOK)

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in prireditev veteranskih organizacij in drugih društev in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper za leto 2024.

3. CILJI JAVNEGA RAZPISA

Cilji razpisa so:

 • spodbujanje ustvarjalnosti;
 • podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni razvoj Mestne občine Koper (v nadaljevanju: MOK);
 • povečanje raznolikosti dogodkov in dostopnosti raznih vsebin,
 • podpiranje izvajanja kakovostnih prireditev, ki prispevajo k promociji Mestne občine Koper v lokalnem in mednarodnem okolju ter pomenijo obogatitev ponudbe v MOK.

4. RAZPISNA PODROČJA IN SPLOŠNI POGOJI PRIJAVE

MOK bo sofinancirala naslednja področja:

SKLOP 1

 1. programe veteranskih organizacij
 2. programe drugih društev in združenj, ki niso predmet drugih razpisov Mestne občine Koper

SKLOP 2

 1. SOFINANCIRANJE PRIREDITEV

SKLOP 1 – področje A in B

A. POGOJI ZA SODELOVANJE – PODROČJA A IN B

Za sofinanciranje programov se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje razpisa:

 • se lahko prijavijo s svojimi programi:
  • društva
  • zveze društev
  • zavodi (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti)
  • drugi subjekti
 • prijavitelji morajo biti registrirani za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju javnega razpisa (dokazilo: kopija veljavnega statuta – priložijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič oz. delujejo že dalj časa in so imeli določene spremembe);
 • imajo svoj sedež na območju MOK najmanj dve (2) leti, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj. Izjemoma najmanj eno (1) leto za tiste prijavitelje, ki so v zadnjem dvoletnem obdobju dosegli izjemne in vidne, dokazljive uspehe na svojem področju delovanja (priznanja na nivoju države in/ali EU);
 • nosilci programa imajo večletne (vsaj dvoletne) izkušnje in reference na področju, ki ga prijavljajo;
 • bodo prijavljene programe izvedli v letu 2024 na območju MOK;
 • prijavljeni program mora omogočati vključevanje članov oziroma uporabnikov in Mestne občine Koper;
 • bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;
 • bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je program sofinanciran s strani MOK
 • mora imeti izpolnjene pogodbene in finančne obveznosti do Mestne občine Koper, oziroma mora najkasneje pred izplačilom poravnati vse obveznosti do MOK.

Prijavitelji, ki v preteklem letu niso izvedli prijavljenega programa, niso upravičeni do sofinanciranja v letu 2024.

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije.

Prijavitelj se s svojim programom za leto 2024 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2024 in sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oz. večji del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2024, za prijave na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov medgeneracijskega povezovanja in spodbujanja prostovoljstva v MOK za leto 2024  in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2024.

V kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj navedenih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih postopkov ter s sklepom zavržene.

B. MERILA IN KRITERJI ZA DODELITEV SREDSTEV

Za kvalitetno presojo prispelih prijav na razpis bodo upoštevani naslednji kriterijev:

 • kakovost, inovativnost in zasnova programa:
  • za izvedbo programa obstaja izdelan časovni načrt z lokacijo
  • dostopnost programa
  • obrazložitev in utemeljitev programa;
 • reference prijavitelja oz. prepoznavnost preteklih programov prijavitelja v slovenskem prostoru;
 • realno prikazana finančna konstrukcija programa;
 • čas delovanja prijavitelja (število let delovanja prijavitelja);
 • število sodelujočih, ki so aktivno vključeni v pripravo programa.

 

Posameznemu prijavitelju bodo ob upoštevanju zgoraj navedenih kriterijev, dodeljena določena sredstva. MOK bo posamezne programe sofinancirala največ do višine pričakovanih sredstev in glede na razpoložljiva proračunska sredstva. MOK v okviru tega razpisa ne bo sofinancirala tistih programov, ki po vsebini sodijo na druga področja objavljenih razpisov. Prav tako ne bodo sofinancirani programi, katerih finančna konstrukcija ne bo odražala realnih možnosti koriščenja razpisanih sredstev. Iz obravnave bodo izločene tudi prijave, pri katerih se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da je prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena takoj, ko bo to ugotovljeno.

C. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV

Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena sofinanciranju programov (SKLOP 1) za leto 2024 znaša največ do 37.000 EUR. MOK si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev.

D. ROK IZVEDBE

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2024 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

E. DOKUMENTI POTREBNI ZA VELJAVNOST PRIJAVE

Za pravilnost prijave programa mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:

 • izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1Podatki o prijavitelju programa
 • izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih podatkih
 • izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 – Prijava programa
 • akt o ustanovitvi oz. statut društva – priložijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič oz. delujejo že dalj časa in so imeli spremembe od zadnje prijave na razpis – Dokazilo: Akt o ustanovitvi pravne osebe oz. statut društva.

Prijavitelj k vlogi ne potrebuje priložiti obrazcev številka 5, 6, 7 in 8.

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2024, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika) prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.

V kolikor prijavitelj prijavlja več programov mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec OBR-3. Ostale obrazce (OBR-1 in OBR-2) pa izpolni samo enkrat. Vse izpolnjene obrazce naj prijavitelj dostavi v eni kuverti.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglaša s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za popolno. Prijavitelji, katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zahtevanih prilog in bodo zato nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav. V kolikor prijav v roku osem dni od vročitve poziva k dopolnitvi nepopolne prijave ne bodo dopolnili, le – te bodo zavržene. Obrazec 1 (Podatki o prijavitelju programa) ni predmet dopolnitve.

Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo posredovati na zgoraj naveden naslov vmesno poročilo. Če v pogodbi ni drugače določeno, mora biti vmesno poročilo posredovano najkasneje do 25. 11. 2024. Obvezno pa mora prijavitelj ob končnem poročilu priložiti dodatna gradiva (letake, časopisne članke, nosilce podatkov, razne materiale, ipd.) kot dokazilo o realiziranem programu. Navedena gradiva so obvezna priloga končnega poročila. Rok za oddajo končnega poročila o sofinanciranju programa za leto 2024 je 28. 2. 2025.

Vmesno in končno poročilo lahko prijavitelj odda tudi po elektronski pošti (skenirano z žigom in podpisom odgovorne osebe) na naslov ingrid.kozlovic@koper.si.

SKLOP 2 – področje C – PRIREDITVE 

A. POGOJI ZA SODELOVANJE – PODROČJE C – PRIREDITVE

Prijavitelj mora za izvajanje prireditve zagotoviti najmanj 20% delež sofinanciranja iz drugih virov, kar mora biti razvidno iz finančne konstrukcije.

Upravičeni prijavitelji sklopa 2 so prijavitelji sklopa 1.

Do sredstev (tako dodelitve kot izplačila odobrenih sredstev) iz tega javnega razpisa ne bodo upravičeni tisti prijavitelji ki prijavljene prireditve ne bodo oglaševali v sredstvih javnega obveščanja. Prav tako do sredstev ne bodo upravičeni prijavitelji, ki na promocijskih materialih prijavljene prireditve ne bodo objavili logotipa MOK oz. ne bodo navedli, da je izvedbo prireditve sofinancirala MOK. Le-to morajo prijavitelji ustrezno dokazati v končnem poročilu.

Prireditve, ki pričakujejo več kot 80 % sofinanciranja s strani MOK, niso predmet javnega razpisa.

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/2011-UPB 2) Mestna občina Koper ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Mestni občini Koper opravlja funkcijo, ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved smiselno velja tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Mestne občine Koper ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.

Prijavitelj mora imeti poravnane vse obveznosti do MOK in Javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je MOK, oziroma mora najkasneje pred izplačilom poravnati vse obveznosti do MOK.

Prijavitelju, ki so bila dodeljena sredstva za prijavljeno prireditev v letu 2023 in prireditve ni izvedel, ni upravičen do sofinanciranja le-te v letu 2024.

Prijavitelj se s svojo prireditvijo za leto 2024 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2024.

V kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj navedenih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih postopkov ter s sklepom zavržene.

B. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV

Za določitev višine sofinanciranja posamezne prireditve bodo uporabljena kvantitativa merila.

Komisija bo v primeru, da bosta dve prireditvi z enako tematiko predvideni v izvedbo v enakem terminu, presodila, katera ima večjo dodano vrednost za promocijo Mestne občine Koper in bo predlagala dodelitev sredstev slednji. Druga prireditev bo upravičena do sredstev tega javnega razpisa v primeru spremembe termina; v nasprotnem primeru prijavljena prireditev in posledično prijavitelj, ne bo upravičen do dodelitve sredstev iz tega javnega razpisa.

Komisija lahko skladno s proračunskimi zmožnostmi predlaga, da se prijavljeni prireditvi NE dodeli sredstev za sofinanciranje, če oceni, da preostale prijavljene prireditve predstavljajo večjo dodano vrednost za Mestno občino Koper.

Prireditve bodo ocenjene na podlagi:

Št. NAZIV MERILA: Možne točke
1. ·         Enodnevna – celodnevna prireditev 800
2. ·         Večdnevna celodnevna povezana prireditev (npr. pet.,sob., ned.)

(prijavitelj prejme 600 točk na posamezen dan)

600
3. ·         Večdnevna celodnevna nepovezana prireditev (npr. vsak petek v mesecu)

(prijavitelj prejme 400 točk na posamezen dan)

400
4. ·         Poldnevna enkratna prireditev. 400
5. ·         Večdnevna poldnevna povezana prireditev (npr. pet.,sob., ned.)

(prijavitelj prejme 300 točk na posamezen dan)

300
6. ·         Večdnevna poldnevna nepovezana prireditev (npr. vsak petek v mesecu)

(prijavitelj prejme 200 točk na posamezen dan)

200

 

– max. vrednost točke je največ do 1,00 eur.

V okviru razpisanih meril bo točke dodelila strokovna komisija glede na vsebino oddane prijave prijavitelja. Prijava prijavitelja, ki ne izpolnjuje posameznega merila prejme pri tem merilu 0 točk.

Celodnevna prireditev = več kot 6 ur programa

Poldnevna prireditev = manj kot 6 ur programa

Merila za ocenjevanje prijavljenih prireditev so del besedila razpisa in niso objavljeni posebej.

Na javni razpis lahko posamezni prijavitelj prijavi največ 4 prireditve.

C. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV

Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena sofinanciranju prireditev na vseh razpisih MOK za leto 2024 znaša največ do 263.000,00 EUR. MOK si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev.

D. ROK IZVEDBE

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2024 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna oz. v skladu s pogodbo o sofinanciranju prijavljene prireditve.

Dodeljena sredstva bodo prijaviteljem nakazana po izvedbi prijavljene prireditve, podpisani pogodbi in po predložitvi končnega poročila z vsemi zahtevanimi prilogami. Rok za oddajo končnega poročila je najkasneje 30. dan po izvedbi prireditve. V primeru, da izvajalec ne predloži v roku poročila, lahko MOK odstopi od te pogodbe.

E. DOKUMENTI POTREBNI ZA VELJAVNOST PRIJAVE

Za pravilnost prijave prireditve mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:

 • izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-4Prijavni obrazec za sofinanciranje prireditve

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2024, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika) prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglaša s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za popolno. Prijavitelji, katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zahtevanih prilog in bodo zato nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav. V kolikor prijav v roku pet dni od vročitve poziva k dopolnitvi nepopolne prijave ne bodo dopolnili, le – te bodo zavržene.

Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo posredovati na zgoraj naveden naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov ingrid.kozlovic@koper.si končno poročilo (OBR-8). Obvezno mora prijavitelj ob končnem poročilu priložiti dodatna gradiva (slike, letake, časopisne članke, nosilce podatkov, razne materiale, ipd.) kot dokazilo o realizirani prireditvi. Navedena gradiva so obvezna priloga končnega poročila. Rok za oddajo končnega poročila o sofinanciranju prireditev je najkasneje 30. dan po izvedbi prireditve.

Končno poročilo lahko prijavitelj odda tudi po elektronski pošti (skenirano z žigom in podpisom odgovorne osebe) na naslov ingrid.kozlovic@koper.si.

 

5. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE

Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovojnici, z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za ovojnico (OBR-9).

Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremljeni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 11. marca 2024 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni ali dopolni na enak način kot velja za pošiljanje prijave.

Nepopolne in nepravočasne prijave in dopolnitve bodo zavržene.

6. DATUM ODPIRANJA VLOG

Odpiranje prijav, ki ga bo vodila komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev, bo najkasneje v roku osmih dni po poteku roka za oddajo prijav, in sicer v torek, 19. 3. 2024.

Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 8 dni od odpiranja prijav prijavitelja pozove pisno ali ustno, naj prijavo v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se prijavo prijavitelja zavrže kot nepopolno.

7. ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA

Prijavljen program lahko komisija prerazporedi na drugo področje razpisa glede na vsebino prijave in razpisana sredstva.

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom odločil vodja Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Koper. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni od njegove vročitve na župana Mestne občine Koper. Pritožbo se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik, oboje pri organu, ki je sklep izdal. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo prijav.

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

8. DVIG RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Pojasnila o vsebini dokumentacije prijave smejo prijavitelji zahtevati izključno v pisni obliki od Urada za družbene dejavnosti MOK in sicer do pet dni pred potekom roka za predložitev prijav.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine Koper, telefon 05/66-46-238 ali 05/66-46-239.