Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper v letu 2022

Interesno področje: Okolje
Datum objave:

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16, 164/20), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in sklepa Župana, št. 354-294/2021-1 z dne 3. 12. 2021 Mestna občina Koper objavlja

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper v letu 2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo okolja v Mestni občini Koper v letu 2021.

Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 14. januarja 2022, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.

Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni ali dopolni na enak način, kot velja za pošiljanje prijave.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper v letu 2022, »Ne odpiraj, št. 354-294/2021«.

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2022, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati v celoti izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, navedenimi v obrazcu prijave.

Odpiranje prijav, ki ga bo vodila komisija, bo 24. 1. 2022. Pri odpiranju prijav bo komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 8 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da vlogo v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj v določenem roku pomanjkljivosti ne odpravi, bo taka vloga zavržena.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na andreja.poklar@koper.si ali na tel. št. 05 6646386.