Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov ter prireditev za otroke in mladino v Mestni občini Koper za leto 2024

Interesno področje: Otroci in mladina
Datum objave:

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in sklepa župana, št. 410-28/2024-1 z dne 1. 2. 2024 Mestna občina Koper objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV IN PROJEKTOV TER PRIREDITEV ZA OTROKE IN MLADINO
V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2024
(v nadaljevanju: razpis)

1. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju MOK)

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov ter prireditev za otroke in mladino v Mestni občini Koper za leto 2024.

3. CILJI JAVNEGA RAZPISA

Cilji razpisa so:

 • spodbujanje ustvarjalnosti;
 • podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki jih ne izvajajo javni zavodi in so pomembni za splošni razvoj otrok in mladine;
 • podpiranje izvajanja kakovostnih projektov, ki predstavljajo posamično aktivnost izvajalcev, ki so pomembni za splošni razvoj otrok in mladine;
 • povečanje raznolikosti programov in projektov za otroke in mladino;
 • podpiranje izvajanja kakovostnih prireditev, ki prispevajo k promociji Mestne občine Koper v lokalnem in mednarodnem okolju ter ki so pomembni za splošni razvoj otrok in mladine.

4. RAZPISNA PODROČJA IN SPLOŠNI POGOJI PRIJAVE NA POSAMEZNIH PODROČJIH

MOK bo sofinancirala naslednja področja:

SKLOP 1

 1. programe in projekte za otroke (do 14 let starosti)
 2. programe in projekte za mladino (od starosti 15 do 29 let)

SKLOP 2

 1. SOFINANCIRANJE PRIREDITEV

SKLOP 1 – področje A in B

 1. POGOJI ZA SODELOVANJE – PODROČJE A IN B

A.1) MOK bo sofinancirala programe/projekte z naslednjih področij dejavnosti:

 1. programe in projekte za otroke (do 14 let starosti), ki so namenjeni:
 • dvigu kakovosti življenja in kakovostnemu preživljanju prostega časa otrok;
 • zadovoljevanju interesov otrok;
 • spodbujanju in razvijanju ustvarjalnega dela;
 • spodbujanju in razvijanju neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja;
 • dejavnostim med šolskimi počitnicami;
 • posamičnim dejavnostim, ki se vključujejo v nacionalne in mednarodne projekte;
 • razvijanju sodelovanja z zavodi, ustanovami in društvi, ki delajo na področju dela z otroki v Mestni občini Koper;
 • prireditve, namenjene otrokom, izvedene v okviru širšega programa prijavitelja;
 • vključevanje otrok z manj priložnostmi in/ali težavami v odraščanju;
 • zmanjševanje diskriminacije in socialne izključenosti otrok.
 1. programe in projekte za mladino (od starosti 15 do 29 let), ki so namenjeni:
 • izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo;
 • spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanje interesov mladih;
 • aktivno preživljanje prostega časa;
 • spodbujanje in razvijanje ustvarjalnega dela;
 • spodbujanje prostovoljnega dela;
 • dejavnosti med šolskimi oziroma študijskimi počitnicami;
 • zmanjševanje diskriminacije in socialne izključenosti mladih;
 • preprečevanje nasilja med mladimi in nad mladimi;
 • spodbujanje in razvijanje neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja;
 • osveščanje in sprejemanje drugačnosti;
 • informiranost mladih in zmanjšanje odliva intelektualnega potenciala iz Mestne občine Koper;
 • mobilnost, sodelovanje in aktivna participacija mladih v družbi;
 • spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih;
 • izdajanje mladinskih periodičnih publikacij, ki so pomembne za razvoj vzgoje in izobraževanja;
 • razvoj interesnih oblik združevanja mladih;
 • posamične dejavnosti, ki se vključujejo v nacionalne in mednarodne projekte;
 • prireditve, namenjene mladim, izvedene v okviru širšega programa prijavitelja;
 • vključevanje mladih z manj priložnostmi in/ali težavami v odraščanju.

A.2) Za sofinanciranje programov/projektov se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje razpisa:

Za področje A.:

 • društva in njihove zveze, mladinski sveti, ustanove, zavodi in ostale nevladne organizacije, ki so registrirani za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju razpisa (dokazilo: kopija veljavnega statuta – priložijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič oz. delujejo že dalj časa in so imeli določene spremembe);
 • imajo sedež v MOK oziroma imajo v aktu o ustanovitvi (statut, …) določeno (dislocirano, območno,…) enoto na območju MOK;
 • izvajajo programe in projekte za otroke najmanj eno (1) leto, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj, na območju in za uporabnike MOK;
 • niso redno financirani iz sredstev proračuna MOK;
 • da se program izvaja izven rednih šolskih programov;
 • da je vsebina prijavljenega programa skladna s predmetom razpisa;
 • da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;
 • bodo prijavljene programe izvedli v letu 2024 na območju MOK;
 • bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;
 • bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je program oz. projekt sofinanciran s strani MOK;
 • posamezni prijavitelj lahko prijavi programe oz. projekte samo za otroke ALI za mladino,
 • ima poravnane vse obveznosti do MOK in Javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je MOK.

Za področje B.:

 • društva in njihove zveze, mladinski sveti, ustanove, zavodi in ostale nevladne organizacije, ki so registrirani za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju razpisa (dokazilo: kopija veljavnega statuta – priložijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič oz. delujejo že dalj časa in so imeli določene spremembe);
 • imajo sedež v MOK oziroma imajo v aktu o ustanovitvi (statut, …) določeno (dislocirano, območno,…) enoto na območju MOK;
 • izvajajo programe in projekte za mladino najmanj eno (1) leto, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj, na območju in za uporabnike MOK;
 • niso redno financirani iz sredstev proračuna MOK;
 • da se program izvaja izven rednih šolskih oz. študijskih programov;
 • da je vsebina prijavljenega programa skladna s predmetom razpisa;
 • da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;
 • bodo prijavljene programe izvedli v letu 2024 na območju MOK;
 • bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;
 • bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je program oz. projekt sofinanciran s strani MOK;
 • posamezni prijavitelj lahko prijavi programe oz. projekte samo za otroke ALI za mladino,
 • ima poravnane vse obveznosti do MOK in Javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je MOK.

Prijavitelji, ki v preteklem letu niso izvedli prijavljenega programa oz. projekta, niso upravičeni do sofinanciranja v letu 2024.

Predmet sofinanciranja ne bodo programi oz. projekti izvajalcev s področja kulture, športa, turizma, socialnega varstva, zdravstva in preventivni programi, ki so predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper, kot tudi ne aktivnosti komercialnega značaja ter organizacija izletov in letovanj.

Predmet sofinanciranja po tem razpisu tudi niso posamične prireditve, ki so kot enodnevni ali večdnevni javni dogodek namenjene širši javnosti in so kot take predmet javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za tekoče leto.

Predmet tega razpisa niso niti sredstva za vzdrževanje in investicije.

Prijavitelj se s svojim programom oz. projektom za leto 2024 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov MOK za leto 2024 in sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oz. večji del programa oz. projekta prijavitelja. To ne velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2024, za prijave na Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov v Mestni občini Koper za leto 2024 in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2024.

V kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj navedenih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih postopkov ter s sklepom zavržene.

B. MERILA IN KRITERJI ZA DODELITEV SREDSTEV

Za kvalitetno presojo prispelih prijav na razpis bodo upoštevani naslednji kriteriji:

 • kakovost, inovativnost in zasnova programa oz. projekta:
  • za izvedbo programa oz. projekta obstaja izdelan časovni načrt z lokacijo
  • dostopnost programa oz. projekta
  • obrazložitev in utemeljitev programa oz. projekta;
 • reference prijavitelja in reference sodelujočih partnerjev oz. prepoznavnost preteklih projektov oz. programov prijavitelja v slovenskem prostoru;
 • realno prikazana finančna konstrukcija programa oz. projekta;
 • čas delovanja prijavitelja (število let delovanja prijavitelja);
 • število sodelujočih, ki so aktivno vključeni v pripravo programa oz. projekta;
 • sodelovanje mladih pri načrtovanju in izvedbi programov oz. projektov (samo za področje B);
 • sodelovanje in povezovanje z drugimi akterji na področju mladine (samo za področje B);
 • zagotovljene ustrezne prostorske pogoje za realizacijo načrtovanega/ih programa/ov.

Na področju B bodo bili prednostno obravnavani prijavitelji:

 • ki bodo zagotavljali ustrezne prostorske pogoje za izvajanje programov / projektov, torej najmanj 150 m2 uporabnih in servisnih prostorov (OBR 7a – Izjava o lastništvu objekta ALI OBR 7b – Soglasje lastnika ali upravljalca objekta);
 • ki bodo prijavi priložili vsaj tri izjave oseb mlajših od 30 let o sodelovanju v programski / projektni skupini (OBR 8 – Izjava osebe o sodelovanju v programski / projektni skupini);
 • ki bodo program izvajali v sodelovanju s Centrom mladih Koper.

Posameznemu prijavitelju bodo ob upoštevanju zgoraj navedenih kriterijev, dodeljena določena sredstva.

MOK bo posamezne programe oz. projekte sofinancirala največ do višine pričakovanih sredstev in glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

MOK v okviru tega razpisa ne bo sofinancirala tistih programov, ki po vsebini sodijo na druga področja objavljenih razpisov. Prav tako ne bodo sofinancirani programi, katerih finančna konstrukcija ne bo odražala realnih možnosti koriščenja razpisanih sredstev.

Iz obravnave bodo izločene tudi prijave, pri katerih se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da je prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena takoj, ko bo to ugotovljeno.

C. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV

Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena sofinanciranju programov (SKLOP 1) za leto 2024 znaša največ do 90.800 EUR. MOK si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev.

D. ROK IZVEDBE

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2024 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

E. DOKUMENTI POTREBNI ZA VELJAVNOST PRIJAVE

Za pravilnost prijave programa oz. projekta mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:

 • izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1Podatki o prijavitelju programa ali projekta
 • izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih podatkih
 • izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 – Prijava programa ali projekta
 • podpisan in žigosan OBR-9a – Izjava o lastništvu objekta – v primeru, da se program / projekt izvaja v lastnih prostorih (samo za področje B)
 • podpisan in žigosan OBR-9b – Soglasje lastnika ali upravljalca objekta – v primeru, da se program / projekt izvaja v drugih prostorih (samo za področje B)
 • podpisan in žigosan OBR-10 – Izjava osebe o sodelovanju v programski / projektni skupini (samo za področje B)
 • podpisan in žigosan OBR-11 – Izjava o partnerstvu (samo za področje B)
 • akt o ustanovitvi oz. statut društva – priložijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič oz. delujejo že dalj časa in so imeli spremembe od zadnje prijave na razpis – Dokazilo: Akt o ustanovitvi pravne osebe oz. statut društva
 • poročilo o izvajanju programov/projektov za otroke ali za mladino na območju in za uporabnike MOK za leto 2023 Dokazilo: Poročilo o izvajanju programov/projektov za otroke ali za mladino za leto 2023.

Prijavitelj k vlogi ne potrebuje priložiti obrazcev številka 5, 6,7 in 8.

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2024, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika) prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.

V kolikor prijavitelj prijavlja več programov oz. projektov za različno področje (otroci ali mladina), mora za vsak posamični program oz. projekt izpolniti ločen obrazec:

 • OBR-3 ter na njem označiti za katero področje gre,
 • OBR-9a ali 9b (samo za področje B),
 • OBR-10 (samo za področje B) in
 • OBR-11 (samo za področje B).

Ostale obrazce (OBR-1 in OBR-2) pa izpolne samo enkrat.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglaša s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za popolno. Prijavitelji, katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zahtevanih prilog in bodo zato nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav. V kolikor prijav v roku osem dni od vročitve poziva k dopolnitvi nepopolne prijave ne bodo dopolnili, le – te bodo zavržene. Obrazec 1 (Podatki o prijavitelju programa) ni predmet dopolnitve.

Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo posredovati na zgoraj naveden naslov vmesno poročilo. Če v pogodbi ni drugače določeno, mora biti vmesno poročilo posredovano najkasneje do 25.11.2024. Obvezno pa mora prijavitelj ob vmesnem in končnem poročilu priložiti dodatna gradiva (letake, časopisne članke, nosilce podatkov, razne materiale, ipd.) kot dokazilo o realiziranem programu oz. projektu. Navedena gradiva so obvezna priloga vmesnega in končnega poročila. Rok za oddajo končnega poročila o sofinanciranju programa oz. projekta za leto 2024 je 28.2.2025.

Vmesno in končno poročilo lahko prijavitelj odda tudi po elektronski pošti (skenirano z žigom in podpisom odgovorne osebe) na naslov ingrid.kozlovic@koper.si.

SKLOP 2 – področje C – PRIREDITVE

A. POGOJI ZA SODELOVANJE – PODROČJE C – PRIREDITVE

Prijavitelj mora za izvajanje prireditve zagotoviti najmanj 20% delež sofinanciranja iz drugih virov, kar mora biti razvidno iz finančne konstrukcije.

Upravičeni prijavitelji sklopa 2 so prijavitelji sklopa 1.

Do sredstev (tako dodelitve kot izplačila odobrenih sredstev) iz tega javnega razpisa ne bodo upravičeni tisti prijavitelji ki prijavljene prireditve ne bodo oglaševali v sredstvih javnega obveščanja. Prav tako do sredstev ne bodo upravičeni prijavitelji, ki na promocijskih materialih prijavljene prireditve ne bodo objavili logotipa MOK oz. ne bodo navedli, da je izvedbo prireditve sofinancirala MOK. Le-to morajo prijavitelji ustrezno dokazati v končnem poročilu.

Prireditve, ki pričakujejo več kot 80 % sofinanciranja s strani MOK, niso predmet javnega razpisa.

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/2011-UPB 2) Mestna občina Koper ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Mestni občini Koper opravlja funkcijo, ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved smiselno velja tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Mestne občine Koper ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.

Prijavitelj mora imeti poravnane vse obveznosti do MOK in Javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je MOK, oziroma mora najkasneje pred izplačilom poravnati vse obveznosti do MOK.

Prijavitelju, ki so bila dodeljena sredstva za prijavljeno prireditev v letu 2023 in prireditve ni izvedel, ni upravičen do sofinanciranja le-te v letu 2024.

Prijavitelj se s svojo prireditvijo za leto 2024 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2024.

V kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj navedenih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih postopkov ter s sklepom zavržene.

B. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV

Za določitev višine sofinanciranja posamezne prireditve bodo uporabljena kvantitativa merila.

Komisija bo v primeru, da bosta dve prireditvi z enako tematiko predvideni v izvedbo v enakem terminu, presodila, katera ima večjo dodano vrednost za promocijo Mestne občine Koper in bo predlagala dodelitev sredstev slednji. Druga prireditev bo upravičena do sredstev tega javnega razpisa v primeru spremembe termina; v nasprotnem primeru prijavljena prireditev in posledično prijavitelj, ne bo upravičen do dodelitve sredstev iz tega javnega razpisa.

Komisija lahko skladno s proračunskimi zmožnostmi predlaga, da se prijavljeni prireditvi NE dodeli sredstev za sofinanciranje, če oceni, da preostale prijavljene prireditve predstavljajo večjo dodano vrednost za Mestno občino Koper.

Prireditve bodo ocenjene na podlagi:

Št. NAZIV MERILA: Možne točke
1.
 • Enodnevna – celodnevna prireditev
800
2.
 • Večdnevna celodnevna povezana prireditev (npr. pet.,sob., ned.)

(prijavitelj prejme 600 točk na posamezen dan)

600
3.
 • Večdnevna celodnevna nepovezana prireditev (npr. vsak petek v mesecu)

(prijavitelj prejme 400 točk na posamezen dan)

400
4.
 • Poldnevna enkratna prireditev.
400
5.
 • Večdnevna poldnevna povezana prireditev (npr. pet.,sob., ned.)

(prijavitelj prejme 300 točk na posamezen dan)

300
6.
 • Večdnevna poldnevna nepovezana prireditev (npr. vsak petek v mesecu)

(prijavitelj prejme 200 točk na posamezen dan)

200

 

– max. vrednost točke je največ do 1,00 eur.

V okviru razpisanih meril bo točke dodelila strokovna komisija glede na vsebino oddane prijave prijavitelja. Prijava prijavitelja, ki ne izpolnjuje posameznega merila prejme pri tem merilu 0 točk.

Celodnevna prireditev = več kot 6 ur programa

Poldnevna prireditev = manj kot 6 ur programa

Merila za ocenjevanje prijavljenih prireditev so del besedila razpisa in niso objavljeni posebej.

Na javni razpis lahko posamezni prijavitelj prijavi največ 4 prireditve.

C. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV

Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena sofinanciranju prireditev na vseh razpisih MOK za leto 2024 znaša največ do 263.000,00 EUR. MOK si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev.

D. ROK IZVEDBE

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2024 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna oz. v skladu s pogodbo o sofinanciranju prijavljene prireditve.

Dodeljena sredstva bodo prijaviteljem nakazana po izvedbi prijavljene prireditve, podpisani pogodbi in po predložitvi končnega poročila z vsemi zahtevanimi prilogami. Rok za oddajo končnega poročila je najkasneje 30. dan po izvedbi prireditve. V primeru, da izvajalec ne predloži v roku poročila, lahko MOK odstopi od te pogodbe.

E. DOKUMENTI POTREBNI ZA VELJAVNOST PRIJAVE

Za pravilnost prijave prireditve mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:

 • izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-4Prijavni obrazec za sofinanciranje prireditve

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2024, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika) prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglaša s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za popolno. Prijavitelji, katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zahtevanih prilog in bodo zato nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav. V kolikor prijav v roku pet dni od vročitve poziva k dopolnitvi nepopolne prijave ne bodo dopolnili, le – te bodo zavržene.

Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo posredovati na zgoraj naveden naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov ingrid.kozlovic@koper.si končno poročilo (OBR-8). Obvezno mora prijavitelj ob končnem poročilu priložiti dodatna gradiva (slike, letake, časopisne članke, nosilce podatkov, razne materiale, ipd.) kot dokazilo o realizirani prireditvi. Navedena gradiva so obvezna priloga končnega poročila. Rok za oddajo končnega poročila o sofinanciranju prireditev je najkasneje 30. dan po izvedbi prireditve.

Končno poročilo lahko prijavitelj odda tudi po elektronski pošti (skenirano z žigom in podpisom odgovorne osebe) na naslov ingrid.kozlovic@koper.si.

5. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE

Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovojnici, z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za ovojnico (OBR-12).

Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremljeni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 11. marca 2024 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni ali dopolni na enak način kot velja za pošiljanje prijave.

Nepopolne in nepravočasne prijave in dopolnitve bodo zavržene.

6. DATUM ODPIRANJA VLOG

Odpiranje prijav, ki ga bo vodila komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev, bo najkasneje v roku osmih dni po poteku roka za oddajo prijav, in sicer v torek, 19. 3. 2024.

Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 8 dni od odpiranja prijav prijavitelja pozove pisno ali ustno, naj prijavo v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se prijavo prijavitelja zavrže kot nepopolno..

7. ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA

Prijavljen program lahko komisija prerazporedi na drugo področje razpisa glede na vsebino prijave in razpisana sredstva.

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom odločil vodja Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Koper. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni od njegove vročitve na župana Mestne občine Koper. Pritožbo se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik, oboje pri organu, ki je sklep izdal. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo prijav.

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

8. DVIG RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Pojasnila o vsebini dokumentacije prijave smejo prijavitelji zahtevati izključno v pisni obliki od Urada za družbene dejavnosti MOK in sicer do pet dni pred potekom roka za predložitev prijav.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine Koper, telefon 05/66-46-238 ali 05/66-46-239.