Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za promocijo zdravja v Mestni občini Koper v letu 2024

Interesno področje: Društva
Datum objave:

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06) in sklepa Župana, št. 181-1/2024 z dne 1. 2. 2024 Mestna občina Koper objavlja

 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PROMOCIJO ZDRAVJA V MESTNI OBČINI KOPER V LETU 2024

1. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.

2. PREDMET IN CILJ JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov, ki spodbujajo promocijo, izobraževanja, krepitev, varovanje in ohranjanje zdravja v Mestni občini Koper v letu 2024, in sicer programov in projektov, ki:

 • krepijo informiranost in ozaveščanje občanov o pomenu zdravja in zdravega načina življenja,
 • s promocijo zdravega načina življenja krepijo zdravje prebivalstva,
 • spodbujajo medsektorsko sodelovanje in povezovanje v skupnih prizadevanjih za promocijo, krepitev in varovanje zdravja,
 • spodbujajo razvoj novih oziroma nadgradnjo obstoječih programov in storitev na področju promocije, krepitve, ohranjanja in varovanja zdravja,
 • prispevajo k opolnomočenju prebivalstva za lastno skrb za krepitev in ohranjanje zdravja,
 • neposredno prispevajo h krepitvi zdravja, reševanju in lajšanju zdravstvenih stisk in težav ranljivih skupin prebivalstva ter zdravstveni preventivi.

3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih ali druge organizacije, katerih namen in cilj delovanja je nepridobiten in imajo uradni sedež na območju Republike Slovenije.

Pogoji:

Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki:

 • prijavljajo program oziroma projekt, ki je predmet razpisa in ni financiran kot redna dejavnost javnih služb na področju zdravstva,
 • imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno dejavnost oziroma namen delovanja, ki zajema razpisana področja iz II. točke razpisne dokumentacije,
 • delujejo na območju Mestne občine Koper in so registrirana v Sloveniji,
 • omogočajo vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Koper,
 • delujejo s ciljem pospeševanja promocije, varovanja, krepitve in ohranjanja zdravja na območju Mestne občine Koper,
 • na prireditvah v sklopu prijavljenih programov oziroma projektov (pohodih, delavnicah, predstavitvah, predavanjih, prireditvah, ipd.) ne bodo uporabljali plastičnih izdelkov oziroma bodo prireditve organizirane s čim manj odpadnega materiala;
 • imajo poravnane finančne in pogodbene obveznosti do Mestne občine Koper
 • se bodo obvezno vključila v prireditev Dan zdravja-Koper-zdravo mesto in/ali prireditev Teden mobilnosti.

Prijavitelji, ki v preteklem letu niso izvedli prijavljenega programa, skladnega z razpisno dokumentacijo, niso upravičeni do sofinanciranja v letu 2024.

Sofinancirane NE bodo:

 • redne dejavnosti zavodov ali društev (npr. redne vadbe, ki se financirajo iz vadnine), organizacija počitnic, izletov, taborov in letovanj),
 • stroški vezani na redno dejavnost (posredni stroški-največ 10 % odobrenih sredstev), kot so najemnina za poslovni prostor, kjer ima prijavitelj sedež (če ima prijavitelj v najemu prostor Mestne občine Koper ali ni iz Mestne občine Koper), npr. telovadnica za redno dejavnost, naročnina za telefon, plača redno zaposlenega,
 • članarine,
 • investicije in investicijsko vzdrževanje.

Prijavitelj se lahko na Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za promocijo zdravja v Mestni občini Koper v letu 2024 prijavi z največ tremi različnimi programi.

Prijavitelj se s svojimi programi oziroma projekti za leto 2024 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2024, in sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oz. večji del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za leto 2024 in za prijave na Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2024.

4. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV

Merila za dodelitev sredstev:

 • delovanje prijavitelja (do 60 točk),
 • kvaliteta prijavljenega programa oziroma projekta (do 170 točk),
 • sodelovanje v sklopu prijavljenega programa oziroma projekta (do 50 točk),
 • finančna konstrukcija prijavljenega programa oziroma projekta (do 20 točk.)

Merila za izbor izvajalcev so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.

Komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev bo izvedla presojo primernega zneska sofinanciranja programov z vidika zaprošenih sredstev, kvalitete prijavljenega programa, pomembnosti prijavljenega programa oziroma projekta ter drugih virov sofinanciranja. Presoja komisije bo, poleg zbranih točk, osnova za dodelitev višine sredstev sofinanciranja za posamezno prijavo.

5. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV

Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena sofinanciranju programov in projektov za leto 2024 znaša največ do 12.000,00 EUR.

Mestna občina Koper si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev.

6. ROK IZVEDBE

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2024 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

7. VSEBINA PRIJAVE

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2024, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati v celoti izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, navedenimi v obrazcu prijave.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za popolno. Prijavitelji, katerih prijave ne bodo formalno popolne bodo pozvani k dopolnitvi prijav. Če prijav v roku osem dni od vročitve poziva k dopolnitvi nepopolne prijave ne bodo dopolnili, le – te bodo zavržene. Obrazec 1 – Podatki o prijavitelju programa ni predmet dopolnitve.

Prijavitelj s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglaša s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

Prejemnik sredstev je dolžan zagotoviti gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, da uspešno doseže cilje svojega delovanja, določene skladno s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev.

8. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE

Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 11. marca 2024, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za promocijo zdravja v Mestni občini Koper za leto 2024, št. 181-1/2024«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne prijave bodo zavržene.

9. DATUM ODPIRANJA PRIJAV

Odpiranje prijav, ki ga bo vodila komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev, bo najkasneje v roku osmih dni po poteku roka za oddajo prijav, in sicer 18. 3. 2024.

Komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev bo najkasneje v roku osmih dni od zaključka odpiranja prijav prijavitelje, katerih prijave ne bodo popolne, pozvala, da jih v roku osmih dni dopolnijo.

10. ODLOČANJE V POSTOPKU JAVNEGA RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Na podlagi predloga komisije za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev bo o izbranih in zavrnjenih programih oziroma projektih ter zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom odločil vodja Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Koper. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v roku osmih dni od njegove vročitve na župana Mestne občine Koper. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik, oboje pri organu, ki je sklep izdal. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo prijav.

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov oziroma projektov v letu 2024, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

11. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper (pritličje desno), vsak dan v času uradnih ur ali na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine Koper, telefon št. 05 6646 247.