Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2024

Interesno področje: Socialno varstvo
Datum objave:

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06) in sklepa Župana, št. 122-12/2024 z dne 1. 2. 2024, Mestna občina Koper objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2024

1. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

2. PREDMET IN CILJ JAVNEGA RAZPISA je sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2024.

3. RAZPISNA PODROČJA

Mestna občina Koper bo v sklopu Javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2024 sofinancirala programe, na naslednjih področjih:

a) Programi na področju duševnega zdravja, in sicer:

 • programi psihosocialne podpore in pomoči otrokom, mladostnikom, odraslim in družinam;
 • programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja in
 • programi namenjeni podpori umirajočim in njihovim svojcem ter žalujočim.
 1. Programi na področju dela z zasvojenimi, in sicer:
 • programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode, terensko delo, svetovanje, urejanje, rehabilitacija),
 • preventivni programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanju zasvojenosti,
 • preventivni programi namenjeni preprečevanju zasvojenosti in spodbujanju zdravega načina življenja otrok in mladostnikov s pomočjo svetovanja, informiranja in podpore – terensko ulično delo in
 • visokopražni programi svetovanja, informiranja in podpore, namenjeni preprečevanju zasvojenosti in spodbujanju zdravega načina življenja otrok in mladostnikov.

b) Programi na področju preprečevanju nasilja, programi za pomoč žrtvam nasilja in programi za delo s povzročitelji nasilja, in sicer:

 • programi, namenjeni informiranju in svetovanju, obravnavi žrtev in povzročiteljev nasilja, telefonsko svetovanje in
 • preventivni programi za preprečevanje nasilja v družinah.

c) Programi na področju dela z otroki in mladostniki, in sicer:

 • programi za otroke in mladostnike, ki so prikrajšani za primerno družinsko življenje in mladostnike s težavami v odraščanju,
 • programi psihosocialne podpore in pomoči otrokom in mladostnikom na področju preprečevanja samopoškodovalnega in samomorilnega vedenja in
 • programi namenjeni otrokom in mladostnikov, ki imajo težave na področju motenj hranjenja.

d) Programi na področju dela s starejšimi, ki jim grozi socialna izključenost, ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju, in sicer:

 • programi namenjeni aktivnemu staranju in vključevanju starejših v družbo;
 • programi skupin za samopomoč starejših in
 • programi podpore in pomoči starejšim v vsakodnevnem življenju.

e) Programi na področju brezdomstva, in sicer:

 • programi dela z brezdomnimi osebami (informiranje, svetovanje, pomoč in podpora, individualna obravnava).

f) Programi, ki omogočajo podporno bivanje invalidov in mreže drugih programov za organizacijo in spodbujanje samostojnega življenja invalidov, in sicer:

 • programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov, in drugi programi pomoči invalidom in
 • programi za izboljšanje kakovosti življenja uporabnikov VDC- jev.

g) Programi namenjeni zmanjševanju tveganja revščine in odpravljanju posledic revščine, in sicer:

 • programi materialnih pomoči socialno ogroženim posameznikom in družinam.

Predmet sofinanciranja ne bodo programi, ki sodijo v redno dejavnost zavodov, organizacija počitnic, izletov, taborov in letovanj, programi stanovanjskih skupin, ki so sofinancirani s strani Mestne občine Koper v skladu s predpisi socialnega varstva ter programi, ki so predmet drugih javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2024.

4. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU

Na javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2024 se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
 2. program izvajajo za uporabnike Mestne občine Koper;
 3. so registrirani kot društvo, zavod, organizacija ali ustanova in imajo dejavnost socialnega varstva, humanitarno dejavnost, ali dejavnost, ki je predmet razpisa, opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
 4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa;
 5. prijavitelj je pravna oseba, ki je na dan zaključka roka za prijavo na javni razpis registrirana za opravljanje dejavnosti socialnega varstva, humanitarne dejavnosti ali dejavnosti, ki je predmet razpisa najmanj dve leti;
 6. imajo za izvajanje programa v letu 2024 predvideno sofinanciranje prijavljenega programa s strani drugih sofinancerjev, najmanj v višini 20 % vrednosti celotnega programa (ovrednoteno prostovoljsko delo, ki ga prijavitelj uveljavlja kot sofinanciranje, ne sme presegati 10 % vrednosti prijavljenega programa);
 7. imajo poravnane finančne in pogodbene obveznosti do Mestne občine Koper;
 8. prijavitelj prijavljenega programa ne izvaja kot del javne službe;
 9. prijavitelj se zavezuje, da bo med izvajanjem programa dosledno spoštoval varovanje osebnih podatkov skladno z veljavno področno zakonodajo;
 10. usposobljeni prostovoljci pri izvajanju programa upoštevajo načelo varstva uporabnikov prostovoljskega dela iz 11. člena Zakona o prostovoljstvu in
 11. prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopu informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.

Prijavitelji, ki v preteklem letu niso izvedli prijavljenega programa, skladnega z razpisno dokumentacijo, niso upravičeni do sofinanciranja v letu 2024.

Prijavitelj se lahko na Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2024, prijavi z največ tremi različnimi programi.

Prijavitelj se s svojimi programi za leto 2024 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2024, in sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oziroma večji del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za leto 2024, za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2024 in za prijave na javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov v Mestni občini Koper za leto 2024.

5. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV

Za ocenjevanje posameznih programov, bodo uporabljena naslednja merila:

A) SPLOŠNA MERILA (do 70 % vrednosti meril za dodelitev sredstev)

 1. Kvaliteta in realnost predloženega programa:
 • program ima postavljene jasne in merljive cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa;
 • program ima opredeljen ustrezen način evalviranja doseganja ciljev programa in je aktivno vključen v sistem evalviranja;
 • metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti v programu so jasno opredeljeni in omogočajo doseganje ciljev programa;
 • uporabniki programa so jasno opredeljeni in sodijo v ranljivo skupino;
 • pogoji za vključitev uporabnikov so jasno določeni;
 • program ima zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa (predloženi program bodo izvajali strokovnjaki s primerno izobrazbo, kot na primer strokovnjaki s področja socialnega dela, psihološke ali biopsihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo v ustreznih prostorih glede na vsebino programa in število uporabnikov);
 • prijavitelj ima za prijavljeni program zagotovljeno supervizijo.
 1. Finančna konstrukcija programa:
 • program ima pregledno, jasno, uravnoteženo in natančno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja programa, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.
 1. Dosedanje delo oziroma reference:
 • izkušnje oziroma reference prijavitelja na področju, za katero se prijavlja in
 • sofinanciranje programov oziroma vsebin s področja, na katero se prijavitelj prijavlja v letih 2022 in 2023.

B) DODATNA MERILA (do 30 % vrednosti meril za dodelitev sredstev)

 1. Izvajanje programa je na področju socialnega varstva po presoji komisije lokalnega pomena oziroma pomembno za občino;
 2. prijavitelj ima status humanitarne organizacije, ali status društva oziroma status nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva, zdravstva, humanitarne dejavnosti, družinske politike ali vzgoje in izobraževanja ali status invalidske organizacije;
 1. program je opredeljen kot javni, razvojni ali dopolnilni socialnovarstveni program;
 2. v izvajanje programa so vključeni tudi prostovoljci;
 3. število uporabnikov iz Mestne občine Koper, vključenih v program v letu 2023;
 4. programi se izvajajo na področju obalnih občin (sedež, enota, izpostava, itd.).

Prednostno bodo obravnavani javni, razvojni in dopolnilni socialnovarstveni programi, skladno z določbami Zakona o socialnem varstvu.

Komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev po Javnem razpisu za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2024 (v nadaljevanju komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev) bo izvedla presojo primernega zneska sofinanciranja programov z vidika zaprošenih sredstev in meril, ob primerjavi istovrstnih programov ter ob upoštevanju specifičnosti posamezniih prijavljenih programov. Mestna občina Koper bo posamezne programe sofinancirala največ do višine pričakovanih sredstev in glede na razpložljiva proračunska sredstva.

Komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev lahko sredstva, namenjena za javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2024, prerazporedi tudi po namembnosti porabe. Nerazporejena sredstva se lahko prerazporedijo tudi na druga področja proračunske porabe.

6. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV JAVNEGA RAZPISA

Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena sofinanciranju programov za leto 2024, znaša največ do 125.000,00 EUR.

Mestna občina Koper si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev.

Komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev lahko sredstva, namenjena za javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v mestni občini Koper za leto 2024, prerazporedi tudi po namembnosti porabe. Nerazporejena sredstva se lahko prerazporedijo tudi na druga področja proračunske porabe.

7. ROK IZVEDBE

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena za delovanje v letu 2024, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

8. VSEBINA PRIJAVE

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2024, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati v celoti izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, navedenimi v obrazcu prijave.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za popolno. Prijavitelji, katerih prijave ne bodo formalno popolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav. Če prijav v roku osem dni od vročitve poziva k dopolnitvi nepopolne prijave ne bodo dopolnili, bodo le – te zavržene. Obrazec prijave – Osnovni podatki o prijavitelju ni predmet dopolnitve.

Prejemnik sredstev je dolžan zagotoviti gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, da uspešno doseže cilje svojega delovanja, določene skladno s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev.

9. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE

Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 11. marca 2024 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (pritličje desno), in sicer v času uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2024, št. 122-12/2024«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem.

10. DATUM ODPIRANJA PRIJAV

Odpiranje prijav, ki ga bo vodila komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev, bo najkasneje v roku osmih dni po poteku roka za oddajo prijav, in sicer 19.3.2024.

Komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev bo najkasneje v roku osmih dni od zaključka odpiranja prijav prijavitelje, katerih prijave ne bodo popolne, pozvala, da jih v roku osmih dni dopolnijo. Prijave, ki ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo zavržene.

11. ODLOČANJE V POSTOPKU JAVNEGA RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Na podlagi predloga komisije za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev bo o izbranih in zavrnjenih programih ter zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom odločil vodja Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Koper. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v roku osmih dni od njegove vročitve na župana Mestne občine Koper. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik, oboje pri organu, ki je sklep izdal. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo prijav.

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2024, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

12. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper (pritličje desno), vsak dan v času uradnih ur ali na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine Koper, telefon št. 05 6646 247.