09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in drugih društev in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper za leto 2013

Interesno področje:
Rok prijave: 18. 2. 2013
Datum objave:

Na podlagi sklepa župana št. 139-1/2013 z dne 11. 1. 2013 Mestna občina Koper objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV VETERANSKIH ORGANIZACIJ IN DRUGIH DRUŠTEV IN ZDRUŽENJ, KI NISO PREDMET DRUGIH RAZPISOV V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2013

(v nadaljevanju: razpis)

 

 1.      PREDMET RAZPISA

 

je sofinanciranje:

  1.  Programov veteranskih organizacij
  2.  Drugih društev in organizacij, ki niso predmet drugih razpisov Mestne občine Koper

Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov:

–          društev in zveze društev,

–          zavodov (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti),

–          gospodarskih družb ter

–          drugih subjektov.

 
2.      POGOJI IN MERILA ZA SODELOVANJE NA RAZPISU

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 

  • so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
  • imajo sedež v Mestni občini Koper;
  • da program omogoča vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Koper;
  • program mora imeti jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja;
  • prijavitelji lahko prijavijo samo projekte, ki bodo izvedeni v letu 2013;
  • da imajo nosilci programa večletne (vsaj dvoletne) izkušnje in reference na področju, ki je predmet razpisa;
  • da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa.

Za ocenjevanje posameznih programov/projektov bodo uporabljena naslednja merila:

–          kakovost, realnost in dostopnost predloženega programa / projekta,

–          preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije,

–          dosedanje delo in reference.

Prijavitelj se s svojim programom za leto 2013 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2013.

  3.      VREDNOST 

Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in drugih društev in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper v letu 2013 je opredeljena s proračunom za leto 2013, in sicer največ do 31.200 €.

 4.      ROK IZVEDBE

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2013, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

5.      VSEBINA PRIJAVE

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

 
6.      ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE

 Rok za oddajo prijav je do ponedeljka, 18. februar 2013. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dobijo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper. Dokumentacija je dostopna tudi na internetni strani Mestne občine Koper www.koper.si.

Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:

Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper z oznako: NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS – DRUGO 2013, Št.: 139-1/2013.

Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.

Nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.

 
7.      IZID RAZPISA

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni predvidoma v roku 45 dni od roka za oddajo razpisa. Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.

8.     DVIG RAZPSINE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, telefon 05/66-46-239.

 

 

                                                                                                          Župan
Boris Popovič