09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov za ustvarjanje podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper za leto 2013

Interesno področje:
Rok prijave: 26. 4. 2013
Datum objave:

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2013 (Uradni list RS, št. 106/2012) in 40. člena Pravilnika o ustvarjanju podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 66/2005 in 20/2013); v nadaljevanju: pravilnik), Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper objavlja

 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje ukrepov za ustvarjanje

podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper za leto 2013

 

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov za ustvarjanje podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper, ki se realizirajo po principu sofinanciranja upravičenih stroškov razvojnih projektov in naložb podjetij, in sicer:

A.  sofinanciranje začetnih investicij, investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj novih produktov in storitev:

–          za nakup nove opreme in celovite obnove obstoječe proizvodnje,

–          za nakup, urejanje in opremljanje zemljišč, pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,

–          za nakup, gradnjo ali preureditev poslovnih prostorov,

–          za nakup nematerialnih investicij (stroški nakupa patentov, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme).

B.   sofinanciranje stroškov promocije malih in srednjih podjetij:

–          za najem, postavitev in delovanje stojnice pri udeležbi na določenem sejmu ali razstavi doma ali v tujini.                       

C.  sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja: 

–          za stroške realizacije samozaposlitve osebe, ki je na Zavodu RS za zaposlovanje – območna služba Koper (v nadaljevanju: ZRSZ) prijavljena kot brezposelna oseba,

–          za stroške dela plače zaposlitve osebe, ki je na ZRSZ prijavljena kot brezposelna oseba in spada v ciljno skupino oseb v skladu z Katalogom aktivne politike zaposlovanja, ki ureja izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja,

–          za stroške dela plače zaposlitve osebe, ki je iskalec prve zaposlitve – pripravnik z višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo in je na ZRSZ prijavljena kot brezposelna oseba,

–          za stroške realizacije samozaposlitve ali zaposlitve osebe, ki je v postopku izgubljanja zaposlitve.

D. spodbujanje prijav podjetij na mednarodne javne razpise 

–          stroške za pripravo projektov, ki so predmet mednarodnega javnega razpisa, in ki  so dejansko nastali, so vezani na prijavo, ter za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila.

RAZPISNI ROK IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

Javni razpis se zaključi  26.04.2013 ob 12,00 uri

Razpisna dokumentacija obsega:

– navodila za izdelavo vloge,

– besedilo razpisa,

– prijavne obrazce za posamezen ukrep,

– vzorec pogodbe za sofinanciranje posameznega ukrepa.

Razpisno dokumentacijo lahko kandidati dvignejo v Sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, v času uradnih ur oziroma si jo pridobijo na spletnih straneh Mestne občine Koper: www.koper.si., za člane Obrtne zbornice pa je razpisna dokumentacija dosegljiva tudi na Območni obrtno-podjetniški zbornici Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper in člane Primorske gospodarske zbornice Koper v Kopru, Ferrarska 2,  vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro.

 

Način pošiljanja in vsebina vlog:

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezen razpisan ukrep in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisnih dokumentacijah.

Popolna vloga mora biti do vključno 26.04.2013 do 12.00 ure oddana osebno v Sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali poslana kot priporočena pošiljka do vključno dne 25.04.2013 (datum poštnega žiga) na naslov: MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva 10, 6000 Koper, v zaprti ovojnici z oznako na sprednji strani: »NE ODPIRAJ – RAZPIS PODJETNIŠTVO –  410-53/2013 obvezna oznaka razpisanega ukrepa« (npr. ukrep pod A., B., C. ali D .) in s polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.

 

Če kandidat prijavlja več ukrepov mora vlogo za vsak ukrep poslati v posebni ovojnici z ustreznimi oznakami in za vsak ukrep predložiti popolno razpisno dokumentacijo, sicer se vloga obravnava kot nepopolna.

Vloge, ki ne bodo poslane na zahtevan način ali ne bodo prispele pravočasno se bodo štele za nepopolne in v nadaljnjem postopku ne bodo obravnavane.

 

 

ODPIRANJE VLOG IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA:

Strokovna komisija bo z odpiranjem vlog začela 06.05.2013 in v roku 60 dni od zaključka razpisa vse kandidate s sklepom obvestila o rezultatih razpisa.

 

Strokovna komisija bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vsako vlogo kandidata, ki:

–          je ni vložila upravičena oseba,

–          ni pravočasna,

–          ni popolna.

 

Za neupravičeno osebo se šteje tisti, ki ne izpolnjuje pogojev določenih v razpisu in razpisni dokumentaciji.

Za nepravočasno se šteje vloga, ki ne prispe na Mestno občino Koper do 26.04.2013 do 12,00 ure.

Za nepopolno se šteje vloga:

–          ki ne bo poslana na način, kot je navedeno v  VIII. točki tega razpisa,

–          ki ne bo podana na ustreznih obrazcih,

–          ki ne vsebuje vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva razpis in razpisne dokumentacije.

 

X. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM:

Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper na tel. št. 05 6646 246 (Marko Gorišek), člani Obrtne zbornice tudi na Območni obrtno-podjetniški zbornici Koper na  tel. št. 05 6139 012  in člani PRIMORSKE GOSPODARSKE ZBORNICE Koper na  tel. št. 05 6625 830 .

 

 

Mestna občina Koper
ŽUPAN
Boris Popovič