21. 09. 2021 Mobilna cepilna enota prihaja v Sv. Anton Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 18. 10. 2021
Datum objave:

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. člena in 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20) ter na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O
BREZPLAČNI UPORABI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 1. Naziv in sedež upravljavca:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper

 

 1. Predmet oddaje v uporabo:

Prostor v pritlični stavbi v Kopru, na naslovu Cankarjeva ulica 6, v izmeri 136,50 m2 poslovne površine, stoječi na parcelah št. 357/6 ter 388/4 k.o. Koper, (ID znak: št. stavbe 2605-2150-0).

 

 1. Prostor se oddaja v brezplačno uporabo.

 

 1. Doba uporabe:

Poslovni prostor se oddaja za določen čas, določeno obdobje petih (5) let.

 

 1. Dovoljena dejavnost:

Prostor se oddaja za izvajanje dejavnosti društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture.

 

 1. Pogoji in sklenitev pogodbe:

Za navedeni prostor bo sklenjena Pogodba o najemu, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper z interesentom, ki se bo prijavil na namero.

 

 1. Izjava o interesu:

Pisna izjava o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 18.10. 2021.

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

Za izjavo o interesu ni predpisna oblika, mora pa vsebovati:

 • osnovne podatke o subjektu: naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, Id. št. za DDV oz. davčno številko;
 • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
 • ID znak nepremičnine;
 • izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev.

 

 1. Ravnanje v primeru več ponudb oz. izjav o interesu:

Če bo za sklenitev pogodbe o brezplačni uporabi zainteresiranih več subjektov, se bodo z njimi opravila pogajanja.

 

 1. Pojasnila in informacije:

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper na telefonski številki 05/6646-375 (ga. Jana Živec) ali 05/6646-286 (ga. Patricija Butinar Griparič).

 

 1. Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek za oddajo prostora v neodplačno uporabo, ne da bi za to navedla razloge.«

 

MESTNA OBČINA KOPER