Zapri
14. 05. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v treh referendumskih kampanjah Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja – Gortanov trg 15

Interesno področje: Nepremičnine
Datum objave:

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Aleš Bržan, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1, Uradni list RS št. 11/18 in spremembe), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Obligacijskim zakonikom (Uradni list RS, št. 38/01 in spremembe), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O BREZPLAČNI UPORABI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

1. Naziv in sedež upravljavca:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper

2. Predmet oddaje v uporabo:

Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Gortanov trg številka 15, v III. nadstropju poslovnega objekta, prostor z oznako 303, v stavbi številka 585, stavba stoječa na parceli z ID znakom 2605 1000/1, k.o. Koper, v izmeri 32,10 m2 poslovne površine, s souporabo sanitarij, ki se nahajajo v istem nadstropju.

3. Prostor se oddaja v brezplačno uporabo.

Za poslovni prostor krije uporabnik obratovalne stroške, stroške rednih vzdrževalnih del in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo.

4. Doba uporabe:

Poslovni prostor se oddaja za določen čas, za obdobje petih (5) let.

5. Dovoljena dejavnost:

Poslovni prostor se oddaja brezplačno zaradi uresničevanja javnega interesa na področju socialnega varstva, za izvajanje dejavnosti programa žrtvam kaznivih dejanj nasilja v družini.

6. Pogoji in sklenitev pogodbe:

Upravičenci do brezplačne uporabe poslovnega prostora so nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu s področja socialnega varstva, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status  ter  imajo sedež v Mestni občini Koper ali izvajajo dejavnost na območju Mestne občine Koper oziroma ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Mestne občine Koper.

Za navedeni prostor bo sklenjena Pogodba o brezplačni uporabi, po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper z interesentom, ki se bo prijavil na namero in bo izpolnjeval zakonske pogoje za brezplačno uporabo nepremičnine.

7. Izjava o interesu:

Pisno izjavo o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora ponudnik vložiti osebno na vložišču Mestne občine Koper ali poslati po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper. Upoštevane bodo vse izjave o interesu, ki bodo prispele na sedež Mestne občine Koper do 15.05.2024 do 12.00 ure neglede na čas oddaje po pošti. Izjava, ki bo na sedež prispela po tem datumu, ne bo obravnavana.

Za izjavo o interesu ni predpisna oblika, mora pa vsebovati:

  • osnovne podatke o subjektu: naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, Id. št. za DDV oz. davčno številko;
  • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontaktno telefonsko številko in/ali naslov elektronske pošte;
  • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
  • ID znak nepremičnine;
  • izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev;
  • dokazila o izpolnjevanju pogojev po 68. členu ZSPDSLS-1;
  • podpis in žig.

8. Ravnanje v primeru več ponudb oz. izjav o interesu:

Če bo za sklenitev pogodbe o brezplačni uporabi zainteresiranih več subjektov z isto dejavnostjo, se bodo z njimi opravila pogajanja.

9. Pojasnila in informacije:

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper na telefonski številki 05/6646-375 (ga. Maja Pencelj) ali 05/6646-286 (ga. Patricija Butinar Griparič).

10. Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek za oddajo prostora v neodplačno uporabo, ne da bi za to navedla razloge.«