Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja – Kidričeva ulica 10, Koper

Interesno področje: Nepremičnine
Datum objave:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 52. člena in 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS št. 11/18, 79/18 in 78/23) ter na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O

BREZPLAČNI UPORABI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 

 

 1. Naziv in sedež upravljavca:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper

 

 1. Predmet oddaje v uporabo:

Prostor v poslovnem objektu v Kopru, v stavbi na naslovu Kidričeva ulica 10 (ID znak: del stavbe 2605-107-1) v izmeri 58,00 m2.

 

 1. Prostor se oddaja v brezplačno uporabo.

Za poslovni prostor krije uporabnik obratovalne stroške, stroške manjših vzdrževalnih del, stroške zavarovanja in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo.

 

 1. Doba uporabe:

Poslovni prostor se oddaja za določen čas, za obdobje od 1. 3. 2024 do 31. 1. 2025.

 

 1. Dovoljena dejavnost:

Poslovni prostor se oddaja v brezplačno uporabo za izvajanje razstavno-galerijske dejavnosti.

 

 1. Pogoji in sklenitev pogodbe:

Upravičenci do brezplačne uporabe poslovnega prostora so nevladne organizacije, ki jim je podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status ter imajo sedež v Mestni občini Koper ali izvajajo dejavnost na območju Mestne občine Koper oziroma ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Mestne občine Koper.

 

Izbrani ponudnik bo dolžan zagotoviti javno dostopnost v obsegu najmanj 20 ur tedensko.

 

Za navedeni prostor bo sklenjena Pogodba o brezplačni uporabi, po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper z interesentom, ki se bo prijavil na namero in bo izpolnjeval zakonske pogoje za brezplačno uporabo nepremičnine ter pogoje, navedene v nameri.

 

 1. Izjava o interesu:

Pisno izjavo o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora ponudnik vložiti osebno na vložišču Mestne občine Koper ali poslati po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper. Upoštevane bodo vse izjave o interesu, ki bodo prispele na sedež Mestne občine Koper do 21. 2. 2024 do 12.00 ure ne glede na čas oddaje po pošti. Izjava, ki bo na sedež prispela po tem datumu, ne bo obravnavana.

 

Za izjavo o interesu ni predpisna oblika, mora pa vsebovati:

 • osnovne podatke o subjektu: naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, Id. št. za DDV oz. davčno številko;
 • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontaktno telefonsko številko in/ali naslov elektronske pošte;
 • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
 • ID znak nepremičnine;
 • izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev;
 • dokazila o izpolnjevanju pogojev po 68. členu ZSPDSLS-1;
 • mesečni program dela za celotno obdobje uporabe nepremičnine (največ dve A4 strani);
 • podpis in žig.

 

 1. Ravnanje v primeru več ponudb oz. izjav o interesu:

Če bo za sklenitev pogodbe o brezplačni uporabi zainteresiranih več subjektov z isto dejavnostjo, se bodo z njimi opravila pogajanja.

 

 1. Pojasnila in informacije:

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper na telefonski številki 05/66-46-275.

 

 1. Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek za oddajo prostora v neodplačno uporabo, ne da bi za to navedla razloge.