06. 07. 2022 V slovenski Istri še ostrejši ukrepi varčevanja z vodo Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja – Kidričeva ulica 43

Interesno področje: Nepremičnine
Datum objave:

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20) ter na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja

1. Naziv in sedež upravljavca:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper

2. Predmet oddaje v uporabo:

Poslovni prostor v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta v Kopru, na naslovu Kidričeva ulica 43, parc. št. 827 k.o. Koper, (ID znak: del stavbe 2605-494-4), v izmeri 104,40 m2.

3. Prostor se oddaja v brezplačno uporabo.

4. Doba uporabe:

Poslovni prostor se oddaja za določen čas dveh mesecev.

5. Dovoljena dejavnost:

Poslovni prostor se oddaja za potrebe skladiščenja gledaliških rekvizitov in atelje.

6. Pogoji in sklenitev pogodbe:

Za navedeni prostor bo sklenjena Pogodba o najemu, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper z interesentom, ki se bo prijavil na namero.

7. Izjava o interesu:

Pisna izjava o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Mestne občine

Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 20.7.2022.

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

Za izjavo o interesu ni predpisna oblika, mora pa vsebovati:

  • osnovne podatke o subjektu: naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, Id. št. za DDV oz. davčno številko;
  • ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
  • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
  • ID znak nepremičnine;
  • izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev.

8. Ravnanje v primeru več ponudb oz. izjav o interesu:

Če bo za sklenitev pogodbe o brezplačni uporabi zainteresiranih več subjektov z isto dejavnostjo, se bodo z njimi opravila pogajanja.

9. Pojasnila in informacije:

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper na telefonski številki 05/6646-375 (ga. Jana Živec) ali 05/6646-286 (ga. Patricija Butinar Griparič).

10. Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek za oddajo prostora v neodplačno uporabo, ne da bi za to navedla razloge.«