Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Datum objave:

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja

1. Številka: 478-20/2019
S parc. št. 1266/1, k.o. Škofije (ID znak 2595 1266/1), v izmeri 457 m2 in parc. št. 1217/9, k.o. Škofije (ID znak 2595 1217/9), v izmeri 75 m2 z nepremičninami s parc. št. 1202/2, k.o. Škofije (ID znak 2595 1202/2), v izmeri 70 m2, parc. št. 1263/37, k.o. Škofije (ID znak 2595 1263/37), v izmeri 238 m2, parc. št. 1263/38, k.o. Škofije (ID znak 2595 1263/38), v izmeri 63 m2 in parc. št. 1257/1, k.o. škofije (ID znak 2595 1257/1), v izmeri 86 m2.

Nepremičnini s parc. št. 1266/1 in 1217/9, k.o. Škofije, ki sta predmet menjave – odtujitve, predstavljata stavbno zemljišče. Nepremičnini se nahajata v naselju Zg. Škofije in sta predmet menjave, ki bo izvedena po izhodiščni ceni 36.821,00 EUR brez 22% DDV.

Meje nepremičnine so urejene. Nepremičnina, ki je predmet odtujitve, se nahajata znotraj ureditvenega območja za poselitev, v naselju Zg. Škofije. Z nepremičninami ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnin izhaja, da pri teh nepremičninah ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičninah.

Nepremičnina s parc. št. 1266/1, k.o. Škofije je v zakupu. Odpovedni rok je 3 mesece.

Menjava se izvaja za pridobitev nepremičnin s parc. št. 1202/2, 1263/37, 1263/38 in 1257/1, k.o. Škofije in bo izvedena po izhodiščni ceni 39.140,00 €. Parceli št. 1202/2 in 1263/38, k.o. Škofije, predstavljata v delu dostopno pot v Zg. Škofijah. Parcela št. 1202/2, k.o. Škofije, se navezuje na javno pot z oznako 677891, parc. št. 1263/38, k.o. Škofije, se navezuje na javno pot z oznako 677921. Parceli št. 1263/37 in 1257/1, k.o. Škofije po predlogu ureditve območja gradbenih parcel v lasti Mestne občine Koper, predstavljata dostopne poti.

Meje nepremičnin so urejene. Nepremičnine, ki so predmet odtujitve, se nahajajo znotraj ureditvenega območja za poselitev, v naselju Zg. Škofije. Z nepremičninami, ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Iz osnovnega pravnega položaja nepremičnin izhaja, da je pri teh nepremičninah ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičninah.

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu oddati najpozneje do 14. 12. 2022:

  • po pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali
  • jo oddati v sprejemni pisarni, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur ali
  • jo poslati po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si .

Nova ponudba mora vsebovati:

  • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
  • datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja;
  • parcelno št., katastrsko občino (k.o.), ter ponujeno vrednost brez davka.

Neposredna pogodba o menjavi bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla. Najnižji znesek višanja za izhodiščno vrednost do 5.000,00€ znaša 100,00€, za izhodiščno vrednost od 5.001,00€ do 10.000,00€ znaša 300,00€, za izhodiščno vrednost od 10.001,00€ do 15.000,00€ znaša 40 0,00€, ter za izhodiščno vrednost nad 15.001,00€ znaša 600,00€.

Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8 dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se menjalna pogodba šteje za razdrto.

V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se menjalna pogodba šteje za razdrto.

Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper, v času uradnih ur (ponedeljek in petek: 8.00 – 12.00, sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00) na tel. št. 05-6646-275.

Nepremičnine bodo menjane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi menjalne pogodbe ne bodo upoštevane.

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli ustavi postopek menjave, ne da bi za to navedla razloge.