09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 6. 5. 2013
Datum objave:

Številka:      478-15/2013
Datum:        19.04.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 2. Odstavka 29. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za sklenitev najemne pogodbe za naslednji nepremičnini:

  1. poslovni prostor se nahaja v pritličju poslovno stanovanjskega objekta na naslovu Istrska cesta 13, Koper, parcelna št. 3620/13 k.o. 2604 Bertoki, številka stavbe 1449, posamezni del stavbe 1 (ID znak 2604-1449-1). Predmet najema je del poslovnega prostora, v izmeri 20,93 m2, ki je označen na priloženi skici (priloga 1). Poslovni prostor je delno usposobljen, z uporabnim dovoljenjem. Oddaja se za dejavnost oskrbe in nege hišnih živali. Izklicna mesečna najemnina je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in za del poslovnega prostora znaša 73,25 EUR, za mesec marec 2013;
  2. s parc. 772/3 k.o. 2589 Plavje (ID znak 2589-772/3-0), v izmeri 208 m2. Nepremičnina se nahaja v naselju Plavje. Nepremičnina se oddaja v najem zaradi ureditve vrtička za pridelavo enoletnih kultur in sicer za obdobje enega leta. Letna najemnina je skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS 34/2011 in 42/2012) določena izkustveno in znaša 200,00 EUR/letno.

Izhodiščna višina najemnine je določena izkustveno, skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS 34/2011 in 42/2012).

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost

MESTNA OBČINA KOPER