09. 06. 2021 Spremenjen urnik delovanja točke za pridobitev digitalne identitete v Kopru  Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 22. 4. 2013
Datum objave:
Številka: 478-15/2013
Datum: 05.04.2013

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 2. Odstavka 29. člena Zakona o premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Koper objavlja namero za sklenitev najemne pogodbe za naslednji nepremičnini:

  1. del zemljišča s parc.št. 1787/1 k.o. 2592 Jernej (ID znak 2592-1787/1-0). Nepremičnina se nahaja na Debelem rtiču. Predmet najema je del nepremičnine v izmeri 200 m2, ki je razviden iz priložene skice (priloga 1). Del nepremičnine se oddaja v najem za opravljanje sezonske gostinske dejavnosti v času od 01.06.2013 do 30.09.2013. Izhodiščna višina najemnine za navedeno obdobje znaša 2.000,00 EUR;
  2. del zemljišča s parc.št. 1328/2 k.o. 2593 Oltra (ID znak 2593-1328/2-0). Nepremičnina se nahaja v Valdoltri. Na nepremičnini je vpisana zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Predmet najema je del v izmeri 200 m2, ki je razviden iz priložene skice (priloga 2). Del nepremičnine se oddaja v najem za opravljanje sezonske gostinske dejavnosti v času od 01.06.2013 do 30.09.2013. Izhodiščna višina najemnine za navedeno obdobje znaša 2.000,00 EUR;
  1. s parc. št. 772/2 k.o. 2589 Plavje (ID znak 2589-772/2-0) in parc. št. 772/3 k.o. 2589 Plavje (ID znak 2589-772/3-0), v skupni izmeri 433 m2. Nepremičnini se nahajata v naselju Plavje in se oddajata v najem zaradi ureditve vrtička za pridelavo enoletnih kultur in sicer za obdobje enega leta. Izhodiščna višina letne najemnine za obe nepremičnini znaša 216,00 EUR.

Izhodiščna višina najemnine je določena izkustveno, skladno z 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS 34/2011 in 42/2012).

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno s 2. odstavkom 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost

MESTNA OBČINA KOPER