14. 06. 2021 Cepljenje brez naročanja ta teden tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja _parc. št. 4083/1, k.o. Kubed

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 27. 5. 2021
Datum objave:

»Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper na podlagi 62. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, 61/20-ZDLGPE, 175/20), ter na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS ) (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O
NAJEMU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Nepremičnina s parc. št. 4083/1, k. o. Kubed (ID znak: parcela 2614 4083/1), v izmeri 546 m2, je last Mestne občine Koper do celote (1/1) in se nahaja v naselju Gračišče, na ureditvenem območju za poselitev, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, z oznako TU-30/2.

Za določen čas 1 leta se oddaja del predmetne nepremičnine v izmeri 26 m2, v najem za namen ureditve dveh parkirnih mest, skladno z izrisom v prilogi.

Najemnina v višini 62,92 EUR za obdobje enega (1) leta predstavlja najnižjo ponudbeno ceno  letnega najema nepremičnine.

Davek na dodano vrednost se ne obračuna skladno z 2. točko 1. odstavka 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

Za navedeno nepremičnino bo sklenjena neposredna Pogodba o najemu nepremičnega premoženja za določen čas, po preteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Koper.

Pisna ponudba ali izjava mora prispeti na sedež Mestne občine Koper – na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno  27.05.2021.

Ponudba ali izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

Zavezujoča pisna ponudba oz. izjava o interesu mora vsebovati:

  • ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika;
  • kopijo osebnega dokumenta ponudnika;
  • kontakt ponudnika (telefonska številka in/ali e-naslov);
  • ID znak nepremičnine;
  • ponujeno vrednost brez davka.

Sklenitev najemnega razmerja najemniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne pravice, oddajanja v podnajem).

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Mestna občina Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja.

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo na Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-517 (Martina Anderluh).

Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek oddaje/najema, ne da bi za to navedla razloge.

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.